Sök:

Sökresultat:

4925 Uppsatser om Motivation - Sida 1 av 329

Elevers motivation för att lära sig matematik : En studie om vilka faktorer som främjar elevernas motivation för matematikstudier

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva vilka faktorer som främjarelevernas Motivation för matematikstudier. Med fenomenografi som metodologiskutgångspunkt genomförde jag enskilda intervjuer med åtta elever och två lärare på enhögstadieskola. Resultaten presenteras i form av fem skilda kategorier som uppfattas sombidragande faktorer för elevernas Motivation för matematikstudier:A) Betyg och urval för att komma in på gymnasietB) Yttre Motivation från föräldrar eller någon annanC) Förståelse som MotivationD) Självförtroende som MotivationE) Logisk tänkande och praktisk matematik som MotivationUtifrån undersökningen kom jag fram till att betyg är en av faktorerna för elevernasMotivation för matematikstudier. Vidare framkom det att lärarna uppfattar att elevernasMotivation höjs genom verklighetsanknytning. Likheter mellan elevers och läraresuppfattningar är att förståelse och föräldrarnas påverkan har stor betydelse för elevernasMotivation..

Motivation och trivsel på arbetet hos vikarier och fast anställda inom vården

Många kända teorier inom psykologin beskriver Motivation som en drivkraft, vilken är viktig för individens vilja att arbeta. Trivsel och Motivation leder tillsammans till välmående på arbetet. Arbetsvillkor och uppskattning är viktiga faktorer för individens trivsel och Motivation på arbetet och brister av dessa kan leda till vantrivsel och minskad Motivation. I denna studie intervjuades åtta medarbetare om Motivation och trivsel inom vårdyrket och syftet var att se om anställningsstatus har betydelse för trivsel och Motivation. Skillnader i Motivation och trivsel fanns beroende på anställningsstatus.

Motivation vid motion : vilka faktorer kan påverka?

Alla människor behöver aktivera sig fysiskt och motionera på ett eller annat sätt. Men för att kunna motionera krävs det att Motivation finns. Forskning har visat att Motivation går att dela in i framförallt två former, det är inre Motivation och yttre Motivation. Den senare formen finns i fyra olika grader. Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som upplevdes motivera till motion hos medlemmar på Friskis & Svettis.

"Helst ska den ju komma inifrån." : Om motivation och att lära ut engelska i högstadiet.

This qualitative study aims to investigate some secondary school teacers' attitudes to and experiences of Motivation in their second language classrooms. Through qualitative interviews with five teachers some different perspectives on Motivation and its function in second language acquisition have come to light. First, Motivation is seen as something important and some teachers tend to distinguish between intrinsic and extrinsic Motivation. Those who do so tend to value intrinsic Motivation more highly. Secondly, teachers believe they can affect students' levels of Motivation.

Game on : Att spela sig till nya höjder av motivation

?Motivation is the desire within a person causing that person to act? (Mathis & Jackson, 2009, p. 24). Motivation is what makes people act. Lately a tool to create more Motivation called Gamification has been more and more popular to use. This study is focusing on the subject Motivation and also how gamification can be used as a tool to get more of that.

Extern eller Intern motivation - Vad motiverar PwC:s revisorsassistenter?

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? Motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95).

Gymnasielärarnas upplevelser av egen och elevernas motivation

Syftet med fokusgruppstudien var att undersöka gymnasielärares upplevelser av den egna Motivation samt att ta reda på vilka faktorer de anser påverkar elevernas Motivation i undervisning och lärande. Resultaten visade, i enlighet med tidigare forskning, att de främsta Motivationsskapande faktorerna för eleverna är en god relation mellan lärare och elev, att eleverna får möjlighet att vara delaktiga i undervisningen samt möjlighet till olika val i undervisningen. Lärarnas egen Motivation visades öka av att undervisa och av möten med eleverna. Motivationen minskade dock av otrygg arbetsmiljö, otrygga arbetsförhållanden och arbetsuppgifter som inte har med undervisning att göra. Lärarna upplevde att deras egen Motivation och engagemang i arbetet påverkade elevernas Motivation och engagemang..

Motivation, kunskapssyn och ledarskap - en studie av fem svensklärares syn på motivation

Syftet med följande arbete är att undersöka vilken syn fem gymnasielärare i svenska har på Motivation och vad de gör för att skapa Motivation hos sina elever. Detta ställs sedan i relation till ledarskap och kunskapssyn för att se om det finns ett samband mellan dessa och hur läraren motiverar eleven. Inledningsvis ger arbetet en översikt av tidigare forskning av Motivation samt Motivation i relation till kunskapssyn och ledarskap. Kvalitativa intervjuer användes för att uppnå syftet. Resultatet presenterar hur respondenterna anser att de motiverar sina elever. Samtliga nämner verklighetsförankring, intresse och relationsskapande. Resultatet tyder även på en relation mellan hur respondenten ser på Motivation med dess kunskapssyn och ledarskap..

Myten om moroten : - Om motivation i bemanningsbranschen

AbstractThe purpose of this study was to investigate the consultants' approach to the intrinsic and extrinsic Motivation in temporary work agencies. We examined the Motivation of three temporary work agencies to see if there are any differences in how they motivate their consultants. The intrinsic Motivation comes from the own spontaneous interest while the extrinsic is related to the surrounding circumstances.We created a survey with 42 questions for the consultants, concerning Motivation in order to understand their attitudes to the phenomenon of Motivation.The following issues are addressed in our study:- What are consultant?s experiences of Motivation in the temporary work agencies and are there any background factors that may impact?- Are there any differences in how consultants in the three different temporary work agencies are experiencing Motivation?As analytical tools, we used concepts and theories of the intrinsic and extrinsic Motivation based on Self-Determination theory.The results of this study showed no distinct differences between the intrinsic and extrinsic Motivation of all consultants, but in general the intrinsic Motivation was experienced slightly higher rated. The consultants appeared to be aware of what was expected of them and communication was valued fairly well.

Ansvar för redovisningskonsulten

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? Motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95).

Motivation : Lärares uppfattningar om elevers motivation

Syftet med vår studie var att undersöka lärares uppfattningar om elevers Motivation i skolan ochlärarnas strategier för att stärka elevMotivationen. Studiens frågeställningar var hur uppfattarlärare begreppet Motivation? Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers Motivation? Hurarbetar lärarna för att motivera eleverna? Metoden som tillämpades var en kvalitativ intervju mednio stycken lärare, som var strukturerad efter tre stycken teman: Motivation, lärares roll förelevernas Motivation och Motivationsarbete. Utifrån frågeställningarna sammanfattas studienmed att Motivation är ett svårdefinierat begrepp, som anses stå i relation till andra begrepp såsom vilja, drivkraft, intresse och glädje. Motivation är viktig för elever, eftersom det driver demframåt i deras utveckling och stimulerar deras lärande.

Intern kontroll i praktiken : en fallstudie

Motivation a?r viktigt i alla organisationen och i alla yrkesroller. En bransch med mycket differentierade yrkesgrupper a?r revisionsbranschen och det kan vara problematiskt att motivera alla olika yrkesgrupper med ett och samma incitamentsystem. Da? Motivation enligt tidigare forskning anses fo?ra?ndras o?ver tid a?r det viktigt fo?r fo?retagsledningen i ett fo?retag att kontinuerligt arbeta med incitamentsystemens utformning (Adair, 2006, s.95).

Ledarskap och Motivation : Transaktionell och Transformativ ledarskap inom högskola och vård.

Medarbetarnas Motivation är avgörande för att uppnå organisationens mål. Syftet med studien var att undersöka vilka av de två ledarskapsstilarna (transformativa och transnationella) som har mest påverkan på medarbetarnas Motivation.  Undersökningsgruppen bestod av 40 personer. Resultaten visade att både transformativa och transaktionella ledarskapsstilarna är nödvändiga på medarbetarnas Motivation. Det specifika resultatet visade att den transformativa ledarskapsstilen hade en högre effekt på medarbetarnas Motivation. Resultatet av studien kommer att vara till nytta för att bättre förstå hur medarbetarna motiveras..

WHAT MAKES YOU TICK? : EN STUDIE OM INRE OCH YTTRE MOTIVATION

Det finns mycket forskning som visar att Motivation påverkar människan i organisationen. Motivation delas upp i inre och yttre Motivation. Inre Motivation är då individen har ett genuint intresse för något. Yttre Motivation är då individen drivs av någon extern belöning. Såväl psykologiska som ekonomiska och sociala förklaringar har getts till varför det är viktigt med motiverade anställda och hur Motivation kan skapas.

Motivation på SFI : En kvalitativ intervjuundersökning om fyra lärares uppfattningar kring hur man kan arbeta för att motivera eleverna på SFI

Due to lack of knowledge about Motivation in Swedish for adult immigrants (SFI ), I have chosen to write about Motivation. Motivation is a complex concept to understand. It has different meanings depending on what context the term is put in. In this study , you will read about the external and internal Motivation . But also about integrative and instrumental Motivation.

1 Nästa sida ->