Sök:

Sökresultat:

767 Uppsatser om Didaktik företagsekonomi - Sida 1 av 52

En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi

Detta examensarbete Àr genomfört inom ramen för examensarbetet pÄ lÀrarprogrammet vid Malmö högskola. Syftet med uppsatsen Àr att visa pÄ möjligheterna med ny didaktik vid undervisning i företagsekonomi pÄ gymnasiet. Metoden som anvÀnts Àr studie av relevant pedagogisk och didaktisk litteratur. Resultatet Àr ett förslag pÄ möjligheter med ny didaktik i Àmnet Företagsekonomi med hjÀlp av MMORPGs funktioner. Slutsatsen Àr att anvÀndandet av MMORPGs vid undervisning i Àmnet Företagsekonomi skapar mÄnga vÀrdefulla fördelar ur didaktisk synpunkt i jÀmförelse med dagens klassrumsdominerade didaktik..

Hur blir det sommar? : en studie om pedagogens uppfattningar om vad och hur barn lÀr naturvetenskap

Denna studie behandlar hur lÀrare undervisar i naturvetenskap och vilken didaktik de anvÀnder. Det finns mÄnga synpunkter kring hur den naturvetenskaplig undervisning bör vara utformad, men fungerar teorierna i praktiken? Vad tror pedagogerna pÄ fÀltet, som vi talat med? Vad Àr en effektiv inlÀrningsmetod? Hur formar man som pedagog sin undervisning efter sina elevers erfarenheter och hur utvecklar kan de hjÀlpa eleverna att fÄ en djupare förstÄelse för naturvetenskapliga fenomen? Det Àr vad denna studie kommer att handla om.VÄrt syfte Àr att belysa att det finns mÄnga olika sÀtt och perspektiv pÄ den naturvetenskapliga didaktiken. Vi har anvÀnt oss av kvalitativa intervjuer av pedagoger ute i verksamheterna som alla har nÄgot att delge av hur de praktiserar sin didaktik och hur de ser pÄ elevers lÀrande inom de naturvetenskapliga omrÄdena..

BildÀmnet i ett bildintegrerat perspektiv : FörutsÀttningar och möjligheter i grundskolan

Syftet med studien var att öka förstÄelsen av faktorer som styr bildÀmnets didaktik i grundskolan betrÀffande bildintegrerat arbete. Jag anvÀnde strukturerade och ostandardiserade frÄgor för att genomföra kvalitativa intervjuer med sju grundskolelÀrare. Respondenterna representerade alla grundskolestadier, tre av dem var bildlÀrare. Genom att tolka och analysera intervjusvaren fick jag fram studiens resultat. Resultatet ger en allsidig bild av faktorer som styr bildÀmnets didaktik i ett bildintegrerat perspektiv.

Didaktiska traditioner och lÀrarkulturer - en empirisk undersökning av gymnasielÀrares syn pÄ Àmnesdidaktik i filosofi och svenska

I det hÀr examensarbetet ger fyra gymnasielÀrare med Àmneskombinationen svenska och filosofi sin syn pÄ hur Àmnestraditioner skiljer sig Ät i de olika Àmnena. LÀrarkulturer och Àmnestraditioner presenteras och analyseras liksom lÀrarutbildningen i allmÀnhet och den sÄ kallade Malmömodellen ? den nya lÀrarutbildningen frÄn 2001 ? i synnerhet. Uppsatsen Àr en innehÄllsanalys av semistrukturerade intervjuer med fyra gymnasielÀrare och utreder eventuella kopplingar mellan gymnasielÀrarnas utbildning och deras undervisning samt diskuterar lÀrarnas förhÄllningssÀtt till lÀromedel. Syftet med examensarbetet Àr att undersöka svensklÀrares och filosofilÀrares syn pÄ Àmnesdidaktisk utbildning. Examensarbetet tar sin teoretiska utgÄngspunkt i Àmneskonceptionerna svenska som ett fÀrdighetsÀmne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsÀmne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt Àmne liksom i uppdelningen mellan undervisning i filosofi och undervisning om filosofi. Tre av de fyra lÀrarna i den hÀr uppsatsen har mycket erfarenhet av Àmnesspecifik didaktik i svenska frÄn sin lÀrarutbildning. Alla anser att svenskÀmnets didaktik Àr nÄgot som man stÀndigt pratar om pÄ arbetsplatsen medan bara en av de fyra lÀrarna har erfarenhet av Àmnesspecifik didaktik i filosofi frÄn sin lÀrarutbildning och alla lÀrare vittnar om att de saknar tillfÀllen att prata om didaktik i filosofiÀmnet pÄ sin skola. I sin egen undervisning gör lÀrarna didaktiska val i svenskundervisningen som de sjÀlva upplever som genomtÀnkta.

Didaktiska implikationer vid ADHD ? och andra neuropsykiatriska sto?rningar

Undersökningens syfte har varit att jÀmföra de statliga styrdokumentens rekommendationer i relation till de identifierade stÄndpunkterna inom forskning om didaktik och ADHD. Som design valde jag en systematisk litteraturstudie. Jag hÀmtade resultat frÄn 15forskningsstudier inom svensk och internationell forskning, frÄn flera vetenskaper. Empirin bestÄr av tre delar, dÀr jag först har studerat statliga styrdokument, dÀrefter didaktisk forskning samt forskning om didaktik och ADHD. Tolkningen av resultaten har gjorts med en jÀmförande design, för att belysa de likheter och skillnader som finns.

Feil-metoden - En deltagande observation

Denna studie behandlar hur lÀrare undervisar i naturvetenskap och vilken didaktik de anvÀnder. Det finns mÄnga synpunkter kring hur den naturvetenskaplig undervisning bör vara utformad, men fungerar teorierna i praktiken? Vad tror pedagogerna pÄ fÀltet, som vi talat med? Vad Àr en effektiv inlÀrningsmetod? Hur formar man som pedagog sin undervisning efter sina elevers erfarenheter och hur utvecklar kan de hjÀlpa eleverna att fÄ en djupare förstÄelse för naturvetenskapliga fenomen? Det Àr vad denna studie kommer att handla om.VÄrt syfte Àr att belysa att det finns mÄnga olika sÀtt och perspektiv pÄ den naturvetenskapliga didaktiken. Vi har anvÀnt oss av kvalitativa intervjuer av pedagoger ute i verksamheterna som alla har nÄgot att delge av hur de praktiserar sin didaktik och hur de ser pÄ elevers lÀrande inom de naturvetenskapliga omrÄdena..

Motiverad att fortsÀtta spela?! : NÄgra trÀblÄslÀrares syn pÄ motivation hos sina elever

Syftet med studien Àr att fÄ större insikt i hur pedagoger kan hjÀlpa sina elever att fÄ motivation till eget musicerande och spelglÀdje. Med en fenomenografisk utgÄngspunkt och genom kvalitativa intervjuer dÀr fyra trÀblÄslÀrare vid olika musik- och kulturskolor deltog, undersöktes deras syn pÄ hur de ser pÄ sina elevers motivation och hur de undervisar för att inspirera sina elever till fortsatt musicerande.Av intervjusvaren framgÄr tydligt att viktiga kÀllor till motivation Àr mÄl, samspel, grupptillhörighet och jag-kan kÀnsla. I resultatdelen har jag kategoriserat och analyserat intervjusvaren och avslutningsvis förs en diskussion kring resultaten i förhÄllande till begreppen motivation och didaktik..

Estetikens didaktik : En studie om lÀrares uppfattning om estetik i förskola och skola

SammanfattningI denna uppsats valde jag att göra en undersökning med syftet att beskriva och förstÄ varför lÀrare i förskolan och skolan anser att man ska jobba med estetik. Vidare ville jag ocksÄ beskriva och förstÄ vad lÀrarna i förskolan och skolan anser att barnen ska lÀra sig och utveckla genom estetiken, och Àven hur detta bör gÄ till, dvs. vilka metoder de anvÀnder för att nÄ mÄlen.Som undersökningsmetod anvÀnde jag mig av kvalitativ halvstrukturerad forskningsintervju och jag intervjuade fyra lÀrare med olika lÄng erfarenhet inom omrÄdet.Genom arbetet med detta examensarbete (genom lÀsandet av litteratur och mina intervjuer) har jag bland annat kommit fram till att estetisk didaktik handlar om att barnen Àr delaktiga och fÄr inflytande i sitt eget lÀrande och sociala utveckling. Estetiken öppnar mÄnga dörrar för barnen och de fÄr lÀra sig att det finns flera olika sÀtt att lÀra och ta till sig kunskaper pÄ. I estetiskt lÀrande Àr ocksÄ ofta den lÀrande processen viktigare Àn mÄlet, alltsÄ pÄ vilket sÀtt man fÄr kunskaper.

Musikens didaktik i förskolan : Musiken och dess innebörd i pedagogisk verksamhet i förskolan

I min uppsats har jag valt att undersöka hur och i vilket syfte pedagoger anvÀnder sig av musik i förskolan. Undersökningen baserar sig pÄ litteratur och kvalitativa intervjuer. Fyra förskolelÀrare har intervjuats och resultatet visar att samtliga förskolelÀrare anvÀnder sig av musik med syfte att stimulera barnens sprÄkliga, motoriska och sociala utveckling. Trots detta tycks musiken inte anvÀndas tillrÀckligt i förskolan. Det finns fÄ situationer, dÀr barnen sjÀlvaspontant fÄr skapa och experimentera med musik.

Empati-Didaktik. Didaktiska metoder som utvecklar elevers empatiska förmÄga pÄ gymnasieskolans omvÄrdnadsprogram

Som sjuksköterskor och blivande vÄrdlÀrare har syftet i detta arbete varit att finna didaktiska metoder, bÄde praktiska och teoretiska, som kan utveckla/öka elevers empatiska förmÄga. Genom en kvantitativ undersökning bland tio vÄrdlÀrare pÄ tvÄ olika skolor i Malmö, och genom litteratur och publicerade artiklar har vi fÄtt ökad kunskap om fenomenet empati samt vilka didaktiska metoder som kan anvÀndas inom omvÄrdnadsprogrammet. I vÄr undersökning framkom att samtliga vÄrdlÀrare ansÄg att elevernas empatiska förmÄga var mycket viktig för deras framtida yrkesroll, och de anvÀnder sig av olika didaktiska metoder för att uppnÄ detta. I litteraturen fann vi ytterligare vÀrdefulla metoder..

Matematik - inte bara tal: aktiva lÀrares didaktiska ambitioner utifrÄn ett kognitivt, sociokulturellt och neurovetenskapligt perspektiv

Matematik, inte bara tal, handlar om lÀrarnas aktiva didaktik utifrÄn ett kognitivt, sociokulturellt och kognitivt neurovetenskapligt perspektiv. Vi har satt som mÄl att problematisera och beskriva gymnasielÀrares didaktiska ambitioner inom det matematiska omrÄdet negativa tal. Detta har vi gjort genom kvalitativa intervjuer med tre verksamma gymnasielÀrare. Vi gav dessa lÀrare ett fiktivt scenario: att introducera negativa tal för elever i Ärskurs Ätta. Intervjupersonerna har fÄtt berÀtta om sitt didaktiska upplÀgg.

Inventering och sammanstÀllningav publikationer inom geovetenskaplig didaktik

This thesis presents a general definition of science education and earth science education.An inventory has been conducted of published material during the years 2011-2013, withthe start in 2013 and working backwards for international publications and with no timelimits in time for Swedish publications. Different databases were used during April 2013 forthe inventory.The thesis organizes and analyses published material in earth science education in a tablewith a following discussion.The purpose with the inventory was to investigate the amount and content ofprevious year?s publications in earth science education. Concept inventories were foundto be the most common subject of the found material, followed by virtual field studies. Thelargest amount of publications was published in North America.

LĂ€rarnas roll i skolans didaktiska utvecklingsarbete

Syftet med min studie Àr att uppfatta hur och pÄ vilket sÀtt lÀrarna pÄ en gymnasieskola deltar i skolans didaktiska utvecklingsarbete och hur de ser pÄ sin roll i detta arbete. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om didaktik och med hjÀlp av att intervjua lÀrare pÄ en gymnasieskola ville jag ta reda pÄ hur de deltar i skolans didaktiska utvecklingsarbete och deras egen syn pÄ sitt deltagande. Resultaten av mina intervjuer visar pÄ att Àven om det finns samarbetsformer och drivs ett flertal olika projekt med didaktisk anknytning sÄ finns det ingen skolgemensam didaktisk utvecklingsprocess dÀr lÀrarna deltar och som utgÄr frÄn lÀrarnas didaktiska frÄgestÀllningar. Resultaten visar ocksÄ pÄ att lÀrarna endast i liten utstrÀckning tillgodogjorde sig forskningsresultat nÀr de sökte svar pÄ sina didaktiska frÄgestÀllningar.

Laborativt arbete baserat pÄ casemetodik vid Vetenskapens Hus : Tema: Solenergi i vÄra bostÀder

Detta examensarbete ingÄr i programmet Civilingenjör och LÀrare vid KTH (Kungliga tekniska högskolan). Programmet Àr ett samarbete mellan KTH och SU (Stockholms Universitet). Examensarbetet skrivs utifrÄn kursen KTEX4N dÀr kursplanen Àr godkÀnd och uppfyller kraven frÄn bÄde civilingenjörsexamen och gymnasielÀrarexamen. I kursen som Àr pÄ 20 poÀng (30 hp) ingÄr 10 poÀng (15hp) verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebÀr att minst halva arbetet mÄste genomföras pÄ plats, vilket för mig var Vetenskapens Hus. Examensarbetets Àmne ligger inom Àmnet energi och miljö och dÀrför ligger huvudhandledningen hos institutionen för Energiteknik.

Ungdomsromaner i skolans vÀrdegrundsarbete: didaktiska potentialer i tre nyutgivna ungdomsromaner. Ett intersektionellt perspektiv

I uppsatsen analyseras tre svenska ungdomsromaner frÄn 2006 medan ytterligare sju romaner anvÀnds parentetiskt som jÀmförelsematerial. Romanerna har valts ut genom sammanstÀllning av enkÀter. Det övergripande syftet Àr att studera vilken potential romaner som lÀses i grundskolans senare Är samt i gymnasiet har för vÀrdegrundsarbete med inriktning pÄ jÀmstÀlldhet. Fokus ligger pÄ hur identitet och genus konstrueras hos förÀldra- och eventuellt reproduceras hos huvudkaraktÀrerna. UtgÄngspunkt för analysen Àr ett intersektionellt perspektiv som innefattar social bakgrund, etnicitet och sexualitet.

1 NĂ€sta sida ->