Sök:

Ungdomsromaner i skolans värdegrundsarbete

didaktiska potentialer i tre nyutgivna ungdomsromaner. Ett intersektionellt perspektiv


I uppsatsen analyseras tre svenska ungdomsromaner från 2006 medan ytterligare sju romaner används parentetiskt som jämförelsematerial. Romanerna har valts ut genom sammanställning av enkäter. Det övergripande syftet är att studera vilken potential romaner som läses i grundskolans senare år samt i gymnasiet har för värdegrundsarbete med inriktning på jämställdhet. Fokus ligger på hur identitet och genus konstrueras hos föräldra- och eventuellt reproduceras hos huvudkaraktärerna. Utgångspunkt för analysen är ett intersektionellt perspektiv som innefattar social bakgrund, etnicitet och sexualitet. Uppsatsen diskuterar hur genussystem, performativa akter, kulturell friställning och identitetskonstitution gestaltas i romanerna och begreppen används också i en diskussion om hur dessa litterära mönster kan bilda utgångspunkt för värdegrundsarbete i klassrumskontext.

Författare

Lena Holmbom

Lärosäte och institution

Luleå/Språk och kultur

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..