Sök:

Musikens didaktik i förskolan

Musiken och dess innebörd i pedagogisk verksamhet i förskolan


I min uppsats har jag valt att undersöka hur och i vilket syfte pedagoger använder sig av musik i förskolan. Undersökningen baserar sig på litteratur och kvalitativa intervjuer. Fyra förskolelärare har intervjuats och resultatet visar att samtliga förskolelärare använder sig av musik med syfte att stimulera barnens språkliga, motoriska och sociala utveckling. Trots detta tycks musiken inte användas tillräckligt i förskolan. Det finns få situationer, där barnen självaspontant får skapa och experimentera med musik. Arbete med instrumenten fungerar dåligt,de finns inte tillgängliga för barnen mer än vid styrda aktiviteter som dessutom förekommer sällan. Undersökningen innehåller även en analys över orsakerna till detta.

Författare

Joulia Heed

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..