Sök:

Matematik - inte bara tal

aktiva lärares didaktiska ambitioner utifrån ett kognitivt, sociokulturellt och neurovetenskapligt perspektiv


Matematik, inte bara tal, handlar om lärarnas aktiva didaktik utifrån ett kognitivt, sociokulturellt och kognitivt neurovetenskapligt perspektiv. Vi har satt som mål att problematisera och beskriva gymnasielärares didaktiska ambitioner inom det matematiska området negativa tal. Detta har vi gjort genom kvalitativa intervjuer med tre verksamma gymnasielärare. Vi gav dessa lärare ett fiktivt scenario: att introducera negativa tal för elever i årskurs åtta. Intervjupersonerna har fått berätta om sitt didaktiska upplägg. Intervjuerna är sedan tolkade ur ett kognitivt neurovetenskapligt, kognitivt och sociokulturellt perspektiv för att utröna intervjupersonernas förankring i dessa teorier.

Författare

Krister Johansson Daniel Kostet Anders Åström

Lärosäte och institution

Luleå/Utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..