Sök:

Sökresultat:

33050 Uppsatser om Teorin som vi utgćr frćn för att undersöka vćrt syfte är agentteorin - Sida 1 av 2204

Ändliga projektiva plan

SammanfattningDenna rapport šar ett examensarbete p°a kandidatniv°a. Vi bšorjar med att introducerade nšodvšandiga algebraiska koncepten som behšovs. Dšarefter introducerar vi projektivaplan och g°ar igenom de grundlšaggande egenskaperna fšor dessa. Vi fortsšatter med attdefiniera och undersšoka kollineationer, fšor att sedan konstruera projektiva plan šoverkroppar. Vi ger exempel p°a ett Galoisplan av ordning tre och minikvarternionplanet?.

Ägarstrukturens inverkan pĂ„ sambandet mellan interna medel och investeringar

Syfte: Syftet med uppsatsen Àr att utreda eventuella samband mellan företags Àgarstruktur och beroendet av interna medel vid investeringar. Med Àgarstruktur avses hÀr Àgarkoncentration samt typ av Àgare. Vidare Àr syftet att med hjÀlp av relevanta teorier hitta möjliga förklaringar till de resultat vi fÄr fram. Metod: Kvantitativ metod. Teori: Agentteorin, pecking order-teorin.

FramgÄngsrik outsourcing : Val av kontraktstyp och kontraktsformulering

Syfte: Syftet med denna uppsats Àr att belysa vilken betydelse kontraktsformulering och val av kontraktstyp har för ett outsourcinginitiativs framgÄng utifrÄn ett kundperspektiv.Teori: Studiens teoretiska referenser bestÄr av agentteorin, transaktionskostnadsteorin, teorin om ofullstÀndiga kontrakt samt en omfattande litteraturgenomgÄng om kontrakt. Agentteorin behandlar hur det mest effektiva kontraktet bör utformas mellan tvÄ parter. I transaktionskostnadsteorin diskuteras de omstÀndigheter och kostnader som uppstÄr dÄ en aktivitet avslutas hos en part och pÄbörjas hos en annan. Teorin om ofullstÀndiga kontrakt förklarar svÄrigheten med att kontraktsmÀssigt behandla framtida oförutsÀgbara hÀndelser, och genom litteraturgenomgÄngen framkom fem kontraktstyper samt fem faktorer vilka ansÄgs ha en avgörande betydelse för kontraktsformulering.Metod: En surveyundersökning i form av ett webbformulÀr utfördes. Urvalet bestod av de 125 företag som ingÄr i börslistan small cap.

Fondförvaltningens inverkan pÄ avkastningen - en studie av tillvÀxtfonder i BRIC-lÀnderna

Syfte: Syftet med denna uppsats Àr att belysa vilken betydelse kontraktsformulering och val av kontraktstyp har för ett outsourcinginitiativs framgÄng utifrÄn ett kundperspektiv.Teori: Studiens teoretiska referenser bestÄr av agentteorin, transaktionskostnadsteorin, teorin om ofullstÀndiga kontrakt samt en omfattande litteraturgenomgÄng om kontrakt. Agentteorin behandlar hur det mest effektiva kontraktet bör utformas mellan tvÄ parter. I transaktionskostnadsteorin diskuteras de omstÀndigheter och kostnader som uppstÄr dÄ en aktivitet avslutas hos en part och pÄbörjas hos en annan. Teorin om ofullstÀndiga kontrakt förklarar svÄrigheten med att kontraktsmÀssigt behandla framtida oförutsÀgbara hÀndelser, och genom litteraturgenomgÄngen framkom fem kontraktstyper samt fem faktorer vilka ansÄgs ha en avgörande betydelse för kontraktsformulering.Metod: En surveyundersökning i form av ett webbformulÀr utfördes. Urvalet bestod av de 125 företag som ingÄr i börslistan small cap.

Klassificering av fastigheter - vad förklarar företags val av klassificering?

Vi har i vÄr studie inriktat oss pÄ att undersöka fastighetsbolag dÄ de genom olika tolkningar av RedovisningsrÄdets rekommendation nummer 24 har möjlighet att klassificera sina fastigheter som anlÀggningstillgÄngar alternativt omsÀttningstillgÄngar. Syftet med vÄr uppsats har varit att förklara varför företag vÀljer att klassificera sina fastigheter som de gör. De teorier som ligger till grund för vÄr undersökning Àr agentteorin, den positiva redovisningsteorin samt den institutionella teorin. Agentteorin och den positiva redovisningsteorin utgÄr ifrÄn att aktörer handlar utifrÄn ett nyttomaximerande perspektiv medan den institutionella teorin förklarar institutioners pÄverkan pÄ kollektivets beteende. Med utgÄngspunkt i dessa teorier har vi utvecklat de hypoteser som ligger till grund för vÄra statistiska tester utifrÄn vilka vi förklarar varför företag vÀljer att klassificera sina fastigheter som anlÀggningstillgÄngar alternativt omsÀttningstillgÄngar.VÄr undersökning har utgÄtt ifrÄn sekundÀrdata som frÀmst Àr hÀmtad ur Ärsredovisningar.

Hur pÄverkar styrelsen och ersÀttningsutskottet nivÄn och strukturen pÄ VD:s ersÀttning? : En studie av svenska börsnoterade bolag

Sammanslutningar bildas fo?r att minska transaktionskostnaderna pa? marknaden, i fo?rhoppning om o?kad produktivitet. Fo?retagets uppgift a?r att generera o?kad vinst och aktiea?garva?rde, men separationen av a?gandet och kontrollen ger upphov till avvikande egenintressen inom fo?retaget. Ersa?ttning till VD:n och ledande befattningshavare blir ett instrument fo?r att koordinera gemensamma la?ngsiktiga intressen med aktiea?garna.

Kontrollera agenten

Syftet med vÄr uppsats Àr att undersöka, dels teoretiskt enligt agentteorin, dels empiriskt, hur potentiella problem relaterade till informationsasymmetri mellan styrelse och VD förebyggs. Vi vill Àven undersöka vilka faktorer som ligger till grund för styrelsens val av metod för att förebygga dessa potentiella problem. VÄr ansats Àr abduktiv, dÄ vi har utgÄtt frÄn bland annat agentteorin vid insamlingen av empirisk data. Enligt vÄr analys av det empiriska materialet lÀgger företagen mer fokus pÄ kontrollmetoden trust, och i viss mÄn managementstyrning, Àn vad vi enligt analysmodellen hade förvÀntat oss. UtifrÄn analysen har vi Àven dragit slutsatsen att institutionalisering kan spela en avgörande roll i ett företags val av kontrollmetoder för att förebygga potentiella problem kopplade till informationsasymmetri..

Rotationskravets inverkan pÄ revisionskvaliteten

Syftet med studien Àr att förklara en möjlig rotationsplikts inverkan pÄ revisionskvaliteten i Sverige. I dagslÀget finns inget krav pÄ revisorsrotation i Sverige, men dÀremot pÄverkas svenska bolag av regler som stiftas i andra lÀnder. Dessutom har EU-kommissionen övervÀgt att införa en ny regel som skall tvinga börsnoterade företag att med jÀmna mellanrum byta revisor eller revisionsbyrÄ. Vi har i vÄr förklaring till ett möjligt rotationskravs effekter pÄ revisionskvaliteten valt att utifrÄn agentteorin och stewardshipteorin utforma vÄra hypoteser. Genom att se revisorn som en nyttomaximerande agent kan vi anvÀnda agentteorin som en introduktion till den del av teorin som talar för en obligatorisk rotationsplikt.

Utdelningsmönster i en internationell kontext : - En jÀmförelse av tre EU lÀnder

Syftet med uppsatsen Àr att studera sambandet mellan lÀnders utdelningsmönster och corporate governance system samt förklara varför denna koppling ser ut som den gör med hjÀlp av den teoribildning som finns pÄ omrÄdet.Till undersökningen har tre EU lÀnder valts. För att kartlÀgga lÀndernas utdelningsmönster har finansiell data insamlats för respektive lands samtliga noterade företag. Dessa data har sammanstÀllts till tre nyckeltal gÀllande utdelningsnivÄ för varje land och Är mellan Är 1989 till Är 2007.Det finns skillnader mellan lÀnderna bÄde betrÀffande corporate governance system och betrÀffande utdelningsmönster. De viktigaste faktorerna inom corporate governance som i uppsatsen visat sig haft störst betydelse för utdelningsmönstrets utseende Àr Àgarstrukturen samt kapitalmarknadens struktur. Störst andel spritt Àgande och starkast inflytande frÄn aktiemarknaden Äterfinns i Storbritannien, följt av Sverige och sist Tyskland som tvÀrtom kÀnnetecknas av ett mycket koncentrerat Àgande och lÀgre pÄverkan frÄn aktiemarknaden.

Belöningssystem - Intervjuer med stora svenska onoterade aktiebolag

Problemformulering: Vad pÄverkar utformningen av belöningssystem i stora onoterade svenska aktiebolag till individer med chefsbefattningar?Syfte: Att ta reda pÄ vad som pÄverkar utformningen av belöningssystem i stora onoterade svenska aktiebolag till personer som innehar chefsbefattningar. Genom att studera hur dessa bolag utformar sina belöningssystem vill vi föra en diskussion kring hur de anvÀnder sig av belöningar i praktiken. Genom att Ästadkomma detta har vi som förhoppning att kunna bidra med nya observationer till belöningssystemdebatten.Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med induktiv ansats, dÀr vi genomfört sex stycken intervjuer med svenska stora onoterade aktiebolag.Teoretisk Referensram: Till följd av vÄr induktiva ansats bygger teorin pÄ den empiri vi fÄtt tillgÄng genom vÄra respondenter.Slutsats: Agentteorin parallellt med Stewardship teorin tillÀmpas dock utan dessas exakta teoretiska design. Företagen erbjuder marknadsmÀssiga löner, utöver de pÄverkar marknaden dem inte.

Hur goodwillnedskrivningar och det redovisade vÀrdet av goodwill pÄverkas av individuella faktorer hos den verkstÀllande direktören samt ekonomichefen

Syfte:Syftet med studien Àr att undersöka och förklara hur olika egenskaper hos ledarskapsfigurer (VerkstÀllande direktör, ekonomichef) kan pÄverka goodwillnedskrivningar samt det redovisade vÀrdet av goodwill.Metod:Studien tar en deduktiv ansats och grundas pÄ en dokumentstudie, hypoteser har formats och analyserats samt dÀrefter accepterats eller förkastats.Teoretiskt perspektiv:Studiens grundlÀggande teoretiska perspektiv Àr agentteorin samt den positiva redovisningsteorin. Andra teorier som belyses i studien Àr bland annat teorin om verkligt vÀrde och beteende teorin inom bolag.Empiri:Studien Àr kvantitativ och bestÄr av data som insamlats frÄn Ärsredovisningar av bolag noterade pÄ Stockholmsbörsen.Slutsats:Datamaterialet kunde inte pÄvisa nÄgon signifikans mellan nyckelpersonernas beteende och deras pÄverkan pÄ goodwillnedskrivningar samt det redovisade vÀrdet av goodwill..

Vad förklarar mindre företags val av att frivilligt redovisa enligt K2-regelverket?

Bakgrund: K2-regelverket för mindre aktiebolag kom ut Är 2008 som ett frivilligt alternativ till de tidigare regelverken BFN/RR. Anledningen till framtagandet av K2-regelverket var pÄ grund av att det fanns en efterfrÄgan hos mindre företag av ett enklare och billigare regelverk.  Syfte: Syftet med vÄr studie Àr att undersöka om Agentteorin, Positiv redovisningsteori och Institutionell teori kan förklara vilka egenskaper som förklarar mindre företags val av att frivilligt redovisa enligt K2-regelverket.Metod: Vi har tagit fram fem hypoteser utifrÄn tre befintliga teorier. VÄr studie följer ett kvantitativt tillvÀgagÄngssÀtt dÀr information ur Ärsredovisningar frÄn 274 mindre aktiebolag som Àr verksamma i Halland samlats in. Informationen har sedan testats statistiskt genom korrelations- och regressionstester för att förkasta eller icke-förkasta hypoteserna.Resultat: UtifrÄn Agentteorin kommer mindre företag i större utstrÀckning att redovisa enligt K2-regelverket. Agentteorin sÀger Àven att det Àr de företag utan revisionsplikt och som vÀljer bort revisor som i större utstrÀckning redovisar enligt K2-regelverket.

Bluetooth Low Energy som trÄdlös standard för hemautomation

AllmÀnheten har en stor efterfrÄgan av produkter inom omrÄdet för hemautomation. Den senaste bluetoothstandarden Bluetooth Low Energy skapar nya möjligheter för intressanta produkter som underlÀttar vardagen. Lösningar som IR och Wi-Fi ger inte de förutsÀttningar som krÀvs för att pÄ ett energisnÄlt och praktiskt sÀtt erbjuda sÄdana produkter, nÄgot som Bluetooth Low Energy gör. I denna rapport diskuteras standarden i syfte att redogöra för hur den kan anvÀndas för att automatisera ett hem.För detta examensarbete implementerades en strömbrytarprototyp och en iOS-applikation, vilka anvÀndes för att unders öka och pÄvisa ett koncept för hur tekniken kan tillÀmpas för hemautomation. Resultaten visar att teknikens rÀckvidd Àr dess frÀmsta begrÀnsning.

Veckodagseffekter pÄ den ryska börsen RTS

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka omeffektiva marknadshypotesen håller på den ryska RTSbörsen. Med andra ord vill vi utreda omveckodagseffekt kan observeras på den ryskabörsmarknaden för att sedan kunna avgöra ommarknaden faktiskt är effektiv.Testresultaten visar att det finns veckodagseffekter år2000 och 2005. Eftersom dessa effekter visar sig varaicke-bestående så drar vi slutsatsen att ryska marknadeninte är ineffektiv, men effektiviteten kan inte hellerpåvisas pga. andra faktorer som kan påverkaeffektivitet..

Nedskrivning av goodwill : organisatoriska, individuella och miljömÀssiga faktorers pÄverkan

Syfte: Syftet med denna forskningsstudie Àr att förklara om företag som Àr noterade pÄ Stockholmsbörsen bidrar till nedskrivning av goodwill. Detta kommer att försöka förklaras utifrÄn individuella, organisatoriska och miljömÀssiga faktorer.Teoretisk referensram: Forskningsstudien utgÄs utifrÄn agentteorin, positiva redovisnings teorin och den institutionella teorin. UtifrÄn de valda teorierna formas hypoteser utifrÄn individuella, organisatoriska och miljömÀssiga faktorer.Metod: Forskningsstudiens Àr en dokumentstudie som har utgÄngspunkt som tillÀmpar en deduktiv ansats. Vidare har forskningsstudie tillÀmpat en kvantitativ ansats och hÀmtar insamlad data utifrÄn företag pÄ Stockholmsbörsen.Analys: Forskningsstudiens analys anvÀnder sig av statistiska tabeller för att analysera företagens insamlade data. HÀr anvÀnds Pearsons bivariata korrelationstest och multipla regressionsanalyser för att hitta samband mellan beroenda och oberoende variabler.Slutsats: Forskningsstudiens slutsats visar att ett fÄtal hypoteser uppnÄr signifikantnivÄ.

1 NĂ€sta sida ->