Sök:

Utdelningsmönster i en internationell kontext

- En jämförelse av tre EU länder


Syftet med uppsatsen är att studera sambandet mellan länders utdelningsmönster och corporate governance system samt förklara varför denna koppling ser ut som den gör med hjälp av den teoribildning som finns på området.Till undersökningen har tre EU länder valts. För att kartlägga ländernas utdelningsmönster har finansiell data insamlats för respektive lands samtliga noterade företag. Dessa data har sammanställts till tre nyckeltal gällande utdelningsnivå för varje land och år mellan år 1989 till år 2007.Det finns skillnader mellan länderna både beträffande corporate governance system och beträffande utdelningsmönster. De viktigaste faktorerna inom corporate governance som i uppsatsen visat sig haft störst betydelse för utdelningsmönstrets utseende är ägarstrukturen samt kapitalmarknadens struktur. Störst andel spritt ägande och starkast inflytande från aktiemarknaden återfinns i Storbritannien, följt av Sverige och sist Tyskland som tvärtom kännetecknas av ett mycket koncentrerat ägande och lägre påverkan från aktiemarknaden. Utdelningsmönstret har samma ordningsföljd, med Storbritannien som det land med högst utdelningsnivå.Kopplingen mellan corporate governance system och utdelningsmönster kan enligt uppsatsens resultat förklaras med hjälp av principal-agentteorin och bird in the hand teorin samt till viss del av signaleringsteorin. Däremot kunde inte skattepreferensteorin förklara sambandet.

Författare

Bjarne Kahlström Håkan Gustafsson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..