Sök:

Ägarstrukturens inverkan på sambandet mellan interna medel och investeringar


Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda eventuella samband mellan företags ägarstruktur och beroendet av interna medel vid investeringar. Med ägarstruktur avses här ägarkoncentration samt typ av ägare. Vidare är syftet att med hjälp av relevanta teorier hitta möjliga förklaringar till de resultat vi får fram. Metod: Kvantitativ metod. Teori: Agentteorin, pecking order-teorin. Empiri: Multipla regressionsanalyser. Slutsatser: Det finns ett positivt samband mellan företags interna medel och investeringar. Detta samband påverkas enligt våra resultat inte av ägarkoncentrationen, vilket tyder på agentkostnader inte är ett hinder i företagets relation med kapitalmarknaden. Undersökningens resultat visar att företag som tillhör en sfär har ett svagare positivt samband mellan interna medel och investeringar, än företag som inte tillhör en sfär. Detta tyder på att företag som tillhör en sfär kan få tillgång till kapital från sfären, och har en relation med kapitalmarknaden som i liten utsträckning präglas av informationsasymmetrier. En indelning efter Tobins q-värde av de undersökta företagen indikerar att pecking order- teorin erbjuder en bättre förklaringsmodell än agentteorin.

Författare

Kristina Åhman Jon Wallmark

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..