Sök:

Framgångsrik outsourcing

Val av kontraktstyp och kontraktsformulering


Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa vilken betydelse kontraktsformulering och val av kontraktstyp har för ett outsourcinginitiativs framgång utifrån ett kundperspektiv.Teori: Studiens teoretiska referenser består av agentteorin, transaktionskostnadsteorin, teorin om ofullständiga kontrakt samt en omfattande litteraturgenomgång om kontrakt. Agentteorin behandlar hur det mest effektiva kontraktet bör utformas mellan två parter. I transaktionskostnadsteorin diskuteras de omständigheter och kostnader som uppstår då en aktivitet avslutas hos en part och påbörjas hos en annan. Teorin om ofullständiga kontrakt förklarar svårigheten med att kontraktsmässigt behandla framtida oförutsägbara händelser, och genom litteraturgenomgången framkom fem kontraktstyper samt fem faktorer vilka ansågs ha en avgörande betydelse för kontraktsformulering.Metod: En surveyundersökning i form av ett webbformulär utfördes. Urvalet bestod av de 125 företag som ingår i börslistan small cap. För att svara på studiens    frågeställningar utfördes hypotesprövning på resultaten från                       enkätundersökningen.Slutsatser: För att ett outsourcinginitiativ ska bli framgångsrikt påvisar denna studie att kontraktet måste klargöra mål och förväntningar, samt att leverantören måste säkerställa att dessa uppnås. Övriga faktorer som påverkar        kontraktsformuleringen visade sig inte ha någon betydelse för    outsourcinginitiativets framgång. Vad gäller val av kontraktstyp bör företag sträva efter att ha en så hög grad som möjligt av kontraktstyperna använd tid och material och/eller cost-plus för maximal kundnöjdhet.

Författare

Erica Carlberg Sara Wejdenstolpe

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..