Sök:

Sökresultat:

403 Uppsatser om Ivar Lo-Johansson - Sida 1 av 27

Plikt och elände - Muntligt och skriftligt om 1900-talets statare

Syftet med uppsatsen ?Plikt och elände? var att sätta 1900-talets statare och deras levnadsförhållande i fokus genom att jämföra det muntliga berättandet av en före detta statarunge med tre skönlitterära verk. Verken skrevs av Ivar Lo-Johansson och ingår i den så kallade ?statarskolan? (kollektivistiska berättelser), i Ivar Los fall ofta baserade på hans egna upplevelser från barndomen. Uppsatsens analys omfattar ämnen som statarnas boende, flyttarna, kvinnornas utsatthet, maten med mera.

Fast förankrad i allt som förflyktigas : En studie i det litterära motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur

My aim in this essay is to analyze how the female body is represented in Swedish working class literature. I have compared four different novels all of which contain a female bathing scene: the opening chapter of Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933) , the opening chapter of Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) and a scene each in Glasfåglarna (1996) and Mosippan (1998), both written by Elsie Johansson. The bathing scenes suggest three key issues: modernisation, urbanisation and above all women´s sexual politics. Though there were several issues facing the feminist movement in Sweden in the 1930, the question of a woman?s right to her body was one that united the movement, regardless of class..

Ensamhetsmotivet hos Ivar Arosenius

Uppsatsen behandlar ensamhetsmotivet hos konstnären Ivar Arosenius. Ensamhetsbilderna delas in i olika kategorier efter motiv och stämningsläge. Bilderna analyseras sedan med fokus på symbolistiska tendenser, återkommande teman och influenser från andra konstnärer..

Det kommer en dag, när vi alla biter försiktigt i brödet. En studie av motivet tänder i svensk arbetarlitteratur utifrån ett intersektionellt och litteraturdidaktiskt perspektiv

The purpose of this text is to show how social class is (re)produced and created in the short stories?Draksådd? byMaria Sandel and Ivar Lo Johanssons ?Nya tänder? from Statarna I and to point out ways that the short storiesmay be useful from an Educational Perspective. Maria Sandel was the first (recognized) female author to writein the genre of Working-Class Literature in Sweden and Ivar Lo-Johansson is a recognized authorship who ismost famous for his novels portraying Statarna. The analysis focuses on how the teeth motif is portrayed in theshort stories. My analysis proves how the teeth motif is important in portraying the construction of class.

Kvinnogestaltning i Ivar Lo-Johanssons romaner "Måna är död" och "Bara en mor": ? en studie av egensinne- och skötsamhetsideologins genomslag i 1930-talets svenska arbetarlitteratur

Uppsatsen undersöker vilka kvinnliga positioner arbetar- och statarförfattaren Ivar Lo-Johansson framhåller som förebildliga, förkastliga eller normerande i relation till 1930-talets egensinne- och skötsamhetsideologi. Analysen är gjord på romanerna "Måna är död" och "Bara en mor". Begrepp som skötsamhet, egensinne, klass, förväntad/konstruerad kvinnlighet är centrala..

Den självbiografiska romanen: Fakta eller fiktion? - En studie av Ivar lo-Johanssons självbiografiska roman Författaren :

Under 1950-talet skrev Ivar Lo-Johansson flera självbiografiska berättelser som på omslagen också benämns som självbiografiska romaner; Analfabeten, Gårdfarihandlaren, Stockholmaren, Journalisten, Författaren, Socialisten, Soldaten, Proletärförfattaren, vilka skildrar samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början.Författaren, som jag har intresserat mig mest för i analysen, är indelad i tolv kapitel som i princip skulle kunna läsas fristående från varandra. I boken får vi följa Lo-Johansson genom arbetardiktningens genombrottsår i 1930-talets början. Den unge författaren möter det nya samhället i spåret efter Stockholmutställningen. Diskussionerna bland författarkollegorna, som endast omnämns med initialer, går heta. Några av kollegerna, bland annat Harry Martinsson, Nils Ferlin, Gustav Hedenvind-Eriksson och Martin Koch, presenteras mer ingående.

Slumpen, minnet och mönstret : En analys av Majgull Axelssons

Syftet med denna uppsats är att belysa Majgull Axelssons roman ?Slumpvandring? från olika håll för att komma fram till ett förslag till en tolkning av romanen och dess budskap. Uppsatsens resonemang kring romanen är begränsat till tre huvudområden, samt koncentreras kring de tre karaktärer som uppsatsförfattaren uppfattar som huvudkaraktärer; Augusta, Alice och Angelica.Först diskuteras romanens mest betydelsefulla miljö, huset som kallas Augustas hus, utifrån huset som symbol och vad det representerar. Huset är enligt traditionen ofta en symbol för den mänskliga kroppen och framförallt kvinnokroppen och moderskroppen, och denna symbolik diskuteras i förhållande till romanens skildring av Augustas hus samt skildringen av havandeskap, barnafödande och relationer mellan barn och förälder i romanen. I detta avsnitt diskuteras också minnet och det förflutna och vilken roll dessa spelar i romanen.Vidare diskuteras romanens primära intertext, ?Geniet? av Ivar Lo-Johansson, och vilken roll denna intertext spelar i Axelssons roman.

Främlingar i stockholmsskildringen : En komparativ studie av främlingskapsmotivet och förhållandet mellan dikotomierna stad/land och nytt land/hemland i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan och Theodor Kallifatides Utlänningar

Målet med uppsatsen är att jämföra likheter och skillnader i gestaltningen av främlingskap i Ivar Lo- Johanssons roman Kungsgatan och i Theodor Kallifatides roman Utlänningar. Uppsatsen jämför förhållandet mellan stad och land i Kungsgatan med förhållandet mellan hemland och nytt land i Utlänningar. Socialpsykologiska perspektiv på främlingskap, identitet och acklimatisering i kombination med litteraturteoretiska begrepp från postkolonial litteraturteori används för att undersöka hur romanerna fiktivt gestaltar uppbrotts- och acklimatiseringsprocesser. Analysen indelas i förhållandet mellan stad/land och hemland/nytt land, kvinnans dubbla främlingskap, språkets inverkan på identiteten samt individens förmåga eller oförmåga att anpassa sig till en ny miljö. Det skildrade främlingskapets anknytning till en ny dubbel identitet analyseras för att tolka karaktärernas hantering av främlingskapet.

Integralekvationer

Denna skrift är huvudsakligen en översättning av delar av kompendiet Integral Equations av Yury V. Shestopalov och Yury G. Smirnov (Karlstads universitet 2002), till vilken jag bifogat några egna exempel och en biografi över Ivar Fredholm. Skriften är författad i början av 2005, då jag läste kursen "Integralekvationer" för Yury Shestopalov..

Historisk fiktion som försvar? : Ideologiskt historiebruk och politiska värderingar itre av Ivar Lo-Johanssons passionsnoveller

The Swedish working-class author Ivar Lo-Johansson (1901-1990) wrote a collection of one hundred short stories between the years 1968-1972. His other productions, generally speaking, have partially different social reform purposes, but, according to himself, these short stories were written with the intention to be totally free of tendencies (even though he himself doubted that he succeeded with this).During the same period that these short stories were published, the Swedish social democrats were under the challenge of radical movements that, mainly on the radical left?s ideological foundation, had a relatively strong influence in Sweden, among other countries, from the mid 1960?s to the late 1970?s. Since Lo-Johansson mainly seemed to have supported the politics of the social democrats, the purpose of the investigation in this thesis has been to see if he ? in the three short stories: Vikingakärlek (1970), Rikslögnaren (1971) and Ansgars resa till Sverige (1972) ? is conveying an ideological use of history and basic political values that were used by the social democratic party during this time period.

Att verka i det tysta : - en analys av kvinnan i Mor gifter sig och Analfabeten

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnan skildras i två verk i svensk arbetarlitteratur. Romanerna som ligger till grund för undersökningen är Moa Martinsons Mor gifter sig (1936) och Ivar Lo-Johanssons Analfabeten (1951). För att belysa uppsatsens syfte har följande frågeställningar ställts: Hur skildras kvinnliga könsroller i de båda romanerna? På vilket sätt skildras kvinnans underordning i förhållande till mannen? Finns det någon skillnad i hur kvinnan framställs i de båda romanerna utifrån ett samhälleligt perspektiv? De perspektiv som använts som utgångspunkt för uppsatsens teoretiska bakgrund är baserad på feministiska föreställningar om hur genus och kön är kulturellt och samhälleligt konstruerat, samt hur kvinnan ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv har ansetts vara underordnad mannen. Tidigare forskning utgår ifrån Ebba Witt-Brattströms (1988) och Magnus Nilssons (2003) avhandlingar om Moa Martinsons respektive Ivar Lo-Johanssons författarskap.

Media och sanningen : En komparativ analys av två tidningars skildring av Ivar Kreuger mars och april 1932

 Denna uppsats handlar om två tidningars skildring av rapporteringen vid Ivar Kreugers självmord och tiden däromkring, mars och april 1932. Artiklarna har utsatts för en komparativ analys för att likheter och skillnader i innehållet skall tas fram. Genom denna analys syftar uppsatsen att undersöka skillnader på en beroende och en obunden källa i det historiska materialet. Uppsatsens resultat ger en tydlig bild av skillnader och likheter i de båda tidningarnas innehåll. Vidare framkommer det hur en obunden och en beroende källa väljer att spegla olika nyheter, vinkla dem på olika sätt rent språkligt och förbise andra.

"etymologiskt uttytt: frälst." En studie av det religiösa vittnesbördet i Majken Johanssons sextiotalsdikt

The purpose of this thesis is to examine the religious testimony in the following works of the Swedish poet Majken Johansson (1930-1993): Liksom överlämnad (1965), Omtal (1969) and Från Magdala. Fragment ur en självbiografi (1972). A part of the purpose is also to investigate how Johansson phrases this testimony using a contemporary aesthetics. The thesis also studies how her works were received by the contemporary critics. The result shows that they tended to deprecate Johansson?s religiosity but were generally appreciative when it came to her poems.

Nationell identitet i konsten : Peter Johansson dekonstruerar mytbilden om svenskhet

The purpose of this examination is to identify how notions of Swedishness is created artistically, and from where these notions come. My method is to make a study on exhibition catalogues on the theme Swedishness/Nordism, with focus on the contemporary Swedish artist Peter Johansson. With a retrospect of his childhood in Dalecarlia, he investigates a Swedish iconography with it?s roots in national romanticism, which for more than one hundred years has been preserved and exploited of the tourist industry to market Sweden. It?s this monotonous iconography that Johansson deconstructs to make it appear like something else ? namely an iconography based on ethnic purity, which pushes away the foreign and protects the own.

Uppslagsverkens diskursordning. En diskursanalytisk studie av Nationalencyklopedin och Wikipedia

The Swedish working-class author Ivar Lo-Johansson (1901-1990) wrote a collection of one hundred short stories between the years 1968-1972. His other productions, generally speaking, have partially different social reform purposes, but, according to himself, these short stories were written with the intention to be totally free of tendencies (even though he himself doubted that he succeeded with this).During the same period that these short stories were published, the Swedish social democrats were under the challenge of radical movements that, mainly on the radical left?s ideological foundation, had a relatively strong influence in Sweden, among other countries, from the mid 1960?s to the late 1970?s. Since Lo-Johansson mainly seemed to have supported the politics of the social democrats, the purpose of the investigation in this thesis has been to see if he ? in the three short stories: Vikingakärlek (1970), Rikslögnaren (1971) and Ansgars resa till Sverige (1972) ? is conveying an ideological use of history and basic political values that were used by the social democratic party during this time period.

1 Nästa sida ->