Sök:

Media och sanningen

En komparativ analys av två tidningars skildring av Ivar Kreuger mars och april 1932


 Denna uppsats handlar om två tidningars skildring av rapporteringen vid Ivar Kreugers självmord och tiden däromkring, mars och april 1932. Artiklarna har utsatts för en komparativ analys för att likheter och skillnader i innehållet skall tas fram. Genom denna analys syftar uppsatsen att undersöka skillnader på en beroende och en obunden källa i det historiska materialet. Uppsatsens resultat ger en tydlig bild av skillnader och likheter i de båda tidningarnas innehåll. Vidare framkommer det hur en obunden och en beroende källa väljer att spegla olika nyheter, vinkla dem på olika sätt rent språkligt och förbise andra. Även likheterna kan ses då artiklarna förändras med tiden och de bl.a. väljer att framhäva samma slags lugnande ton och hyllning till det svenska folket. Medias makt blir allt tydligare då jämförelsen av källorna fortlöper och speglar tidningarnas rapportering kring den tragiska utvecklingen efter Ivar Kreugers självmord.

Författare

Maria Sundberg

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..