Sök:

Sökresultat:

105 Uppsatser om Surfplatta - Sida 1 av 7

Sju pedagogers syn på surfplatta i årskurs 4-6

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användningen av Surfplatta ser ut i årskurs 4-6. Anledningen till att vi valde att inrikta oss mot den här åldersgruppen är för att vi tyckte forskningen var bristfällig. Vi vill ta reda på pedagogers syn på sin användning av Surfplatta och vilka för- och nackdelar de upplever med Surfplatta som pedagogiskt verktyg. Våra frågeställningar är: - Hur ser pedagoger i årskurs 4-6 på sin användning av Surfplatta i undervisningen? - Vad upplever pedagoger som positivt eller negativt med användningen av Surfplatta? För att ta reda på våra frågeställningar har vi genomfört kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger inom årskurs 4-6, tre specialpedagoger och fyra lärare. Resultatet visar att många pedagoger är positiva till att börja använda Surfplatta i undervisningen, men eftersom många utav de endast har en Surfplatta i klassrummet är det svårt att bedriva ett bra pedagogiskt arbetssätt kring den.

Övervakningsapplikation för Windows 8 surfplatta

I dagsläget finns inget system som övervakar en tullstation utan att man måste vara på plats på kontoret eller stationen.Denna rapport handlar om utvecklingen av en övervaknings applikation i Windows 8 store app miljö på uppdrag av Combitech AB mot kunden Kapsch TrafficCom. Applikationen utvecklades mot en Windows 8 Surfplatta för att kunna övervaka en tullstation.Användargränssnitt är utvecklat i XAML och dess logik i C#. Onion Architecture har används för att bygga upp arkitekturen i applikationen.Resultatet av examensarbetet blev en fungerande prototyp av en övervaknings applikationen till en Windows 8 Surfplatta, där innehållet genereras av en simulator. Applikationen visar användaren information om en specifik tullstation, exempelvis passager och event. .

Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv?

Studiens syfte är att få fördjupad kunskap om hur pedagogers förhållningssätt till barn och deras samspel med Surfplatta, påverkar barns lärande och utveckling i verksamheten. Studien baseras på en kvalitativ ansats, där observationer av pedagoger, barn och Surfplatta samt intervjuer av tre verksamma pedagoger i en förskola, ligger till grund för undersökningen. Observationerna besvarar vilka förhållningssätt som framträder när pedagoger samspelar med barn och Surfplatta. Intervjuerna besvarar vilka möjligheter till samspel och lärande som skapas utifrån pedagogers förhållningssätt. Resultatet i studien visar att Surfplattan blir vid vissa tillfällen ett tidsfördriv medan i andra situationer ett mycket gott dokumentation- och reflektionsverktyg, där faktorer på individ- och gruppnivå påverkar pedagogens förhållningssätt mot Surfplattan.

Surfplattan i engelskundervisningen : En fallstudie i årskurs 4

Syftet med denna fallstudie är att se om användningen av Surfplatta kan underlätta inlärningen av språket genom att elever på ett lekfullt sätt får arbeta med språket med hjälp av tekniken. Hur påverkar användandet av Surfplattan elevernas intresse för ämnet engelska? Jag har genomfört studien med observationer och intervjuer på en kommunal F?5-skola i en mellanstor stad under en fyraveckorsperiod. Resultatet visar att barnen upplever användningen av Surfplattan roligare än vanlig traditionell undervisning. Jag har sett att eleverna blivit mer aktiva vid användandet och glädjen över att få använda Surfplattan är stor hos flertalet elever.

Gruppis : utvecklingen av en mobilapplikation för informationsspridning mellan personal och vårdnadshavare

Denna rapport beskriver designprocessen och utvecklingen av en mobilapplikation kallad Gruppis. Rapporten syftar till att redogo?ra fo?r hela processen fra?n konceptualisering av ide?n till en slutgiltig interaktiv hi-fiprototyp. Syftet med applikationen a?r att underla?tta kommunikation och informationsspridning mellan personal och va?rdnadshavare i fo?rskola, skola eller andra barngrupper.Arbetsprocessen innefattade fo?rarbete i form av fokusgrupp och PACT-analys fo?r att fa? en uppfattning om anva?ndarna och deras behov.

Användbarhetstestning och designförbättringar på NPÖ Mobil ? en applikation för vårdpersonal

På uppdrag av HOW Solutions AB har användartester utförts på deras applikation NPÖ Mobil. Applikationen bygger på det webbaserade systemet NPÖ (Nationell Patientöversikt) och ger vårdpersonal (främst distriktssköterskor) tillgång till patienters journaler i sin smartphone eller Surfplatta vid hembesök. Syftet med studien är att dels se om det finns någon skillnad mellan smartphone och Surfplatta med avseende på lostness och tid men också att identifiera problem i systemet som behöver designas om. För att få en bra överblick över distriktssköterskors arbetssätt intervjuades två stycken. Dessa intervjuer låg sedan till grund för användartestet som utvecklades.

Surfplattan i en förskoleklass. : En studie om några barns samspel vid en surfplatta.

IKT tar större och större plats på förskolorna och datorer, smartboards och surfplattor blir allt mer vanliga inslag i barnens vardag. Denna uppsats handlar om Surfplattan och dess spelappar. Syftet med undersökningen var att synliggöra vad som skedde i interaktionen mellan barn i åldern ett till fem när de får tillgång till en Surfplatta. Frågorna som ställdes var: Hur samspelar barn i ålder ett till fem med varandra runt en Surfplatta? På vilket sätt används spelapparna och hur blir Surfplattan en del av den pedagogiska miljön? Vad händer i mötet mellan barn och Surfplattan som signalstarkt material? Hur ser skillnaderna ut i användningen av Surfplattan när det gäller ålder? Metoden som användes var kvalitativ via filmobservationer och minnesanteckningar.

Teknik i förskolan : Hur barn samspelar kring en surfplatta

Vårt syfte med denna studie är att belysa förskolebarns kommunikation, samarbete, motivation och deras uppfattning om vad de lär sig. Detta har vi undersökt ur ett sociokulturellt perspektiv på vår litteraturbakgrund och sedan kopplat till observationer med efterföljande intervjuer. Vi har bearbetat vårt insamlade material genom att kategorisera olika sätt att interagera. Litteraturgenomgången visar att det är en fördel att använda datorn tillsammans med andra, vilket vi också sett i vår undersökning. Barnens konstanta språkande för att förklara och beskriva vad de ser på datorskärmen stimulerar språkutvecklingen och får dem att reflektera över sitt eget lärande..

Acceptans för efterbehandling av ljudpå en surfplatta

De senaste fyrtio åren har fört fram innovationer i hur vi gör musik och det sätt som vi arbetar medefterbehandligen av musik. Den digitala framväxten har möjliggjort för program och produkter attutvecklas i syfte att förbättra och förenkla arbetsflödet för efterbehandlingen. Denna studiefokuserar på användningen av surfplattor i arbetsflödet och om detta kan hjälpa en musiker iefterbehandlingen att föra fram sin estetiska vision. Vi har undersökt detta område genom attanvända ett antal metoder. En semistrukturerad fokusgrupp med ett band utfördes i syfte att fååsikter från aktiva musiker och se hur de kände angående möjligheten att efterbehandla sin egenmusik på en Surfplatta och se om de trodde att det var ett bra sätt för att arbeta fram sin vision.

Surfpaddan och dess ungar : 1-5 åringars möte med den nya tekniken

IKT tar större och större plats på förskolorna och datorer, smartboards och surfplattor blir allt mer vanliga inslag i barnens vardag. Denna uppsats handlar om Surfplattan och dess spelappar. Syftet med undersökningen var att synliggöra vad som skedde i interaktionen mellan barn i åldern ett till fem när de får tillgång till en Surfplatta. Frågorna som ställdes var: Hur samspelar barn i ålder ett till fem med varandra runt en Surfplatta? På vilket sätt används spelapparna och hur blir Surfplattan en del av den pedagogiska miljön? Vad händer i mötet mellan barn och Surfplattan som signalstarkt material? Hur ser skillnaderna ut i användningen av Surfplattan när det gäller ålder? Metoden som användes var kvalitativ via filmobservationer och minnesanteckningar.

Att anpassa en tidskrifts utformning till surfplattor

I och med lanseringen av Apples iPad har nya möjligheter skapats för publicering av tidskrifter. Eftersom det är en så pass ny marknad är många av detidskrifter som finns till surfplattor idag inte speciellt anpassade. Det finns heller inte speciellt mycket forskning kring digitala tidskrifter på surfplattor.Det här examensarbetet har som fokus att undersöka de olika aspekter som bör tas i beaktning vid anpassning av en tidskrift för Surfplatta. För attbegränsa arbetet undersöks endast aspekter gällande layout, typografi och innehållsöversikt och hur dessa kan påverka läsupplevelsen. Genom att sammanställaredan befintlig teori inom områden som är relevanta för undersökningenskapas hypoteser för hur en tidskrift på en Surfplatta bör se ut.

Beställningsklient i surfplattor för restauranger

De flesta har vi nog varit på en fullservicerestaurang, en sådan som har serveringspersonal som kommer med menyer när man anländer, som tar beställningen vid borden, som serverar mat och dryck, som kommer med notan vid betalning. I sådana restauranger måste serveringspersonalen traditionellt sett springa många vändor mellan gäster, kök, bar och kassaterminal.Under projektet har en lösning utvecklats som gör det möjligt för serveringspersonalen att ta gästernas beställningar redan vid borden och därmed spara ett par vändor till kassan. Lösningen består av maskinvara i form av en Surfplatta och ett program som fungerar som kassaklient. Programmet förmedlar automatiskt beställningarna till kassasystemet via en trådlös nätverksförbindelse. Användargränssnittet har anpassats särskilt för att användas med pekskärm.Denna uppsats beskriver på vilka grunder valet av maskinvara gjordes och hur utvecklingen av programmet gick till..

Smart-TV hybridapplikation : En undersökning i hur hybridapplikationer kan skapas mellan Smart-TV och surfplattor, samt användbarheten för dessa typer av applikationer

De senaste åren har marknaden för surfplattor växt massivt samtidigt som Smart-TV?s har kommit fram som en ny produktkategori. Detta arbete är en undersökningen i hur surfplattor tillsammans med Smart-TV kan användas för att skapa en bättre upplevelse för användaren. För detta utvecklades en applikation på en LG Smart TV som sammankopplades med en Surfplatta för att visa information om ett pokerspel. Sedan utfördes en undersökning med intervjuer där hybridapplikationen jämfördes gentemot att bara spela på Surfplattan.

Barns användande av surfplattan inom förskolans verksamhet : En videoobservationsstudie

Syftet med denna studie är att undersöka förskolebarns användande av Surfplattan, dels undersöks vilka lärandeprinciper som kan kopplas till detta användande dels vilka applikationer som erbjuds och används av barnen. Studien genomfördes på en förskola tillsammans med en grupp barn och deras förskollärare. För att besvara studiens forskningsfrågor, används videoobservation när barnen arbetar med Surfplattan i en förskola, där en förskollärare specifikt hade ett intresse att arbeta med surfplattor. Det empiriska materialet består av sammanlagt två timmars videoobservationer. Videoobservationerna sammanställdes och analyserades utifrån tidigare forskning samt utifrån Gees (2005) lärandeprinciper. Resultatet visar att på denna förskola används Surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. De applikationer på Surfplattan som barnen erbjuds att spela på ska bland annat bidra till barnens språkliga utveckling samtidigt som det även finns en idé från förskolläraren om samarbete och turtagning mellan barnen i spelaktiviteterna.

Läsplatta som hjälpmedel för dyslektiker

Denna uppsats tar upp frågan om en teknisk artefakt, i detta fall läs- och/eller Surfplatta, kan ses som en bra lösning för dyslektiker i deras svårigheter med läsningen. Studien har fokus på läs- och Surfplattans funktioner som kan vara en möjlighet att hjälpa personer med läsning. Uppsatsens experiment beprövar en redan etablerad metod, läsa och lyssna samtidigt, genom att sätta samman ett antal funktioner och tekniker som finns idag i en enhet. Vi har undersökt om man kan öka läshastigheten och läsförståelsen hos dyslektiker med hjälp av sådan teknik på en läs/Surfplatta. Resultatet visar en trend på att metoden fungerar.

1 Nästa sida ->