Sök:

Gruppis

utvecklingen av en mobilapplikation för informationsspridning mellan personal och vårdnadshavare


Denna rapport beskriver designprocessen och utvecklingen av en mobilapplikation kallad Gruppis. Rapporten syftar till att redogo?ra fo?r hela processen fra?n konceptualisering av ide?n till en slutgiltig interaktiv hi-fiprototyp. Syftet med applikationen a?r att underla?tta kommunikation och informationsspridning mellan personal och va?rdnadshavare i fo?rskola, skola eller andra barngrupper.Arbetsprocessen innefattade fo?rarbete i form av fokusgrupp och PACT-analys fo?r att fa? en uppfattning om anva?ndarna och deras behov. Utifra?n relevanta designprinciper och riktlinjer fo?r interaktionsdesign har sedan tva? olika gra?nssnitt, anpassade fo?r smartphone och surfplatta, skapats. Dessa har sedan testats och utva?rderats vilket har lett till revideringar i design och navigation. Fo?r att optimera upplevelsen av applikationen har a?ven en grafisk design skapats. Examensarbete resulterade i tva? interaktiva och verklighetstrogna hi- fiprototyper fo?r ba?de smartphone och surfplatta. 

Författare

Julia Dömstedt Klara Sjöström

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..