Sök:

Att anpassa en tidskrifts utformning till surfplattor

I och med lanseringen av Apples iPad har nya möjligheter skapats för publicering av tidskrifter. Eftersom det är en så pass ny marknad är många av detidskrifter som finns till surfplattor idag inte speciellt anpassade. Det finns heller inte speciellt mycket forskning kring digitala tidskrifter på surfplattor.Det här examensarbetet har som fokus att undersöka de olika aspekter som bör tas i beaktning vid anpassning av en tidskrift för surfplatta. För attbegränsa arbetet undersöks endast aspekter gällande layout, typografi och innehållsöversikt och hur dessa kan påverka läsupplevelsen. Genom att sammanställaredan befintlig teori inom områden som är relevanta för undersökningenskapas hypoteser för hur en tidskrift på en surfplatta bör se ut. Dessateorier testas sedan i form av en prototyp gjord i HTML och CSS. Denna prototyp är baserad på tidskriften NKPG Magazine. De slutsatser som kandras utifrån denna undersökning är i vissa fall specifika för NKPG Magazinemen många av slutsatserna kan anses vara allmängiltiga. Ett huvudproblem vid utformning av tidskrifter för surfplattor är balansgången mellan traditionella tidskrifter och den digitala världen. Det är viktigt att behålla tidningens uttryck men samtidigt anpassa layouten för att fungera optimalt på surfplattan.Nyckelord: iPad, appar, digital tidskrift, surfplatta, grafisk design, layout, typografi.

Författare

Anders Berg Mikaela Lidquist

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..