Sök:

Barns användande av surfplattan inom förskolans verksamhet

En videoobservationsstudie


Syftet med denna studie är att undersöka förskolebarns användande av surfplattan, dels undersöks vilka lärandeprinciper som kan kopplas till detta användande dels vilka applikationer som erbjuds och används av barnen. Studien genomfördes på en förskola tillsammans med en grupp barn och deras förskollärare. För att besvara studiens forskningsfrågor, används videoobservation när barnen arbetar med surfplattan i en förskola, där en förskollärare specifikt hade ett intresse att arbeta med surfplattor. Det empiriska materialet består av sammanlagt två timmars videoobservationer. Videoobservationerna sammanställdes och analyserades utifrån tidigare forskning samt utifrån Gees (2005) lärandeprinciper. Resultatet visar att på denna förskola används surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. De applikationer på surfplattan som barnen erbjuds att spela på ska bland annat bidra till barnens språkliga utveckling samtidigt som det även finns en idé från förskolläraren om samarbete och turtagning mellan barnen i spelaktiviteterna. Resultatet visar även att lärandeprinciper som observerats vid barns datoranvändande av Gee (2005) även iakttagits i detta examensarbete när barn spelat på en surfplatta. I alla tre aktiviteter har lärandeprinciper som interaction, risk taking, situated meanings och performance, before competence iakttagits. Vilka anses bidra till en vidare förståelse till vad surfplattan kan understödja och synliggöra i vad barnen lär sig när de arbetar med en surfplatta.

Författare

Alex Kamal Ali

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..