Sök:

Läsplatta som hjälpmedel för dyslektiker


Denna uppsats tar upp frågan om en teknisk artefakt, i detta fall läs- och/eller surfplatta, kan ses som en bra lösning för dyslektiker i deras svårigheter med läsningen. Studien har fokus på läs- och surfplattans funktioner som kan vara en möjlighet att hjälpa personer med läsning. Uppsatsens experiment beprövar en redan etablerad metod, läsa och lyssna samtidigt, genom att sätta samman ett antal funktioner och tekniker som finns idag i en enhet. Vi har undersökt om man kan öka läshastigheten och läsförståelsen hos dyslektiker med hjälp av sådan teknik på en läs/surfplatta. Resultatet visar en trend på att metoden fungerar. Trenden är dock bara svag enligt analysen av observationsdata då undersökningen endast utförts på tio personer. Det innebär att resultatet endast visar att undersökningen är rätt utformad men att den bör utföras i en större utsträckning för att den skall kunna representera populationen dyslektiker.

Författare

Josefin Lange Amna Kodzaga

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..