Sök:

Sökresultat:

205 Uppsatser om Restaurang - Sida 1 av 14

S.O.S : Smör ost och sill eller hjälp

Essän består av berättelser och fakta som berör Restaurangbranschens olika yrkeskategorier och deras arbete. Den beskriver yrkeskunnande, språket på Restaurang samt värdet av manualer och riktlinjer. Språket som används på Restaurang belyses även i en del av arbetet..

Med fokus på APL och programråd- Hur kvalitetssäkrar Restaurang- och Livsmedelprogrammet kontakten med arbetslivet?

Hur fungerar kontakten mellan Restaurang- och Livsmedelprogrammet samt Restaurangbranschen idag och hur kvalitetssäkrar skolan kontakten med arbetslivet? Kan kommunikationen dem emellan förbättras och förenklas och i sådana fall hur? Undersökningen är genomförd som en kvalitativ studie genom enkätintervjuer samt vissa litteraturstudier då det gäller styrdokument och tidigare rapporter. Studien visar på att skolan och arbetslivet är överens om att de behöver varandra för att kvalitetssäkra utbildningen samt att kontakten och kommunikationen dem emellan idag inte fungerar tillräckligt bra..

Från producent till restaurang : Kan känslor, uttryck och ambitioner bakom ett vin vidareförmedlas via mellanhänder?

   SammanfattningI detta examensarbete granskade författarna Jean Marc Brocards vin Chablis Saint Claire Vieilles Vignes, för att undersöka hur känslor, uttryck och ambitioner vidareförmedlas.Syftet är att studera en vintillverkares känslor, uttryck och ambitioner bakom sitt vin och hur de vidareförmedlas till importör, vidare till Restaurang och hur det sedan förmedlas ut till gästerna i Sverige.Metoden som författarna använde var kvalitativstudie där öppen intervjuteknik användes som grund. Författarna har intervjuat tre undersökningsgrupper som består av importör, producent och Restauranger.Examensarbetet visar att mellan producent och importör förmedlas känslor, uttryck och ambitioner väl, medans Restaurangintervjuerna visar att vägen bryts och att förmedlingen stannar av.Resultatet visade att känslor, uttryck och ambitioner vidareförmedlas från producent till Restaurang i Sverige, men att vägen bryter mellan Restaurang och gäster.NyckelordNyckelorden till författarnas examensarbete var: Catering, Knowledge, Restaurants, Sommelier & Wine.    .

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress

Restaurang Balder var under en lång tid missnöjd med deras dåvarande hemsida vilket lade till grunden för detta examensarbete. De hade ett stort intresse av att uppdatera layouten på deras hemsida och få en snyggare och mer användarvänlig webbsida för att presentera sin Restaurang. En annan stor anledning för Restaurang Balder att uppdatera sin webbsida enligt mig var att göra den mer anpassad för smartphones. Då allt fler surfar i sina smartphones är det i min mening en absolut nödvändighet att ha en webbsida, oavsett bransch, som är smartphonekompatibel.Denna webbsida skapades i publiceringsverktyget Wordpress då detta är ett enkelt sätt att skapa snygga hemsidor med enorma layoutmöjligheter. En annan anledning till valet av Wordpress var att det är ett enkelt verktyg att använda för att underhålla sin webbsida.

Vätskebälte

Restaurang Balder var under en lång tid missnöjd med deras dåvarande hemsida vilket lade till grunden för detta examensarbete. De hade ett stort intresse av att uppdatera layouten på deras hemsida och få en snyggare och mer användarvänlig webbsida för att presentera sin Restaurang. En annan stor anledning för Restaurang Balder att uppdatera sin webbsida enligt mig var att göra den mer anpassad för smartphones. Då allt fler surfar i sina smartphones är det i min mening en absolut nödvändighet att ha en webbsida, oavsett bransch, som är smartphonekompatibel.Denna webbsida skapades i publiceringsverktyget Wordpress då detta är ett enkelt sätt att skapa snygga hemsidor med enorma layoutmöjligheter. En annan anledning till valet av Wordpress var att det är ett enkelt verktyg att använda för att underhålla sin webbsida.

??vilka betydande kulturhistoriska och skönhetsvärden vår stad har att visa en främling.? : en fallstudie om restaurang ?Byttan? och Kalmar konstmuseum

Den här uppsatsen fördjupar sig i de kulturhistoriska värden som trädde fram vid och inför Restaurang ?Byttans? byggande på 1930-talet i Kalmar stadspark. Den fördjupar sig i samma värden vid byggandet av Kalmar konstmuseum i stadsparken på 2000-talet. Med hjälp av kulturhistorisk värdeteori, dokumentvärde och upplevelsevärde, analyseras dokument. Har det varit liknande värden och åt vilket håll styr det?.

Den kompetenta yrkesla?raren - hur yrkesla?rare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet ser på yrkeskompetens

Anledningen till att jag valde att go?ra en studie om yrkesla?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammets syn pa? kompetens, bottnade i en nyfikenhet i hur dessa la?rare kombinerade yrkeskunskap med pedagogik. Ansa?g dessa yrkesla?rare att yrkeskunskap var det centrala eller skulle fo?rdelningen mellan pedagogik och yrkeskunskap vara mer ja?mnt fo?rdelad? Syftet med denna studie var att underso?ka yrkesla?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammets syn pa? sin yrkeskompetens. Anledningen till begra?nsningen att endast anva?nda mig av la?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammet beror pa? att det a?r inom detta omra?de jag sja?lv a?r verksam, och da?rmed a?ven intresserad av.

Etik och ansvar inom all inclusive  En känslig fråga

   SammanfattningI detta examensarbete granskade författarna Jean Marc Brocards vin Chablis Saint Claire Vieilles Vignes, för att undersöka hur känslor, uttryck och ambitioner vidareförmedlas.Syftet är att studera en vintillverkares känslor, uttryck och ambitioner bakom sitt vin och hur de vidareförmedlas till importör, vidare till Restaurang och hur det sedan förmedlas ut till gästerna i Sverige.Metoden som författarna använde var kvalitativstudie där öppen intervjuteknik användes som grund. Författarna har intervjuat tre undersökningsgrupper som består av importör, producent och Restauranger.Examensarbetet visar att mellan producent och importör förmedlas känslor, uttryck och ambitioner väl, medans Restaurangintervjuerna visar att vägen bryts och att förmedlingen stannar av.Resultatet visade att känslor, uttryck och ambitioner vidareförmedlas från producent till Restaurang i Sverige, men att vägen bryter mellan Restaurang och gäster.NyckelordNyckelorden till författarnas examensarbete var: Catering, Knowledge, Restaurants, Sommelier & Wine.    .

En fallstudie om restaurang Danilos storytellingkoncept

Det är numera självklart att företag försöker hålla en hög produkt- och servicenivå. För att nå framgång och för att sticka ut i mängden handlar differentiering alltmer om känslor, design och historier. Till följd av ändrade konsumtionsmönster finns det ett ökat behov av meningsfulla upplevelser och detta har resulterat i att fler och fler företag anammar så kallad storytelling för att kunna erbjuda kunden emotionella upplevelser. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är storytelling ett sätt att, med hjälp av historier, paketera produkter och tjänster samt kommunicera deras budskap. När mycket tid och resurser har lagts ned på att ta fram ett storytellingkoncept är det viktigt att säkerställa resultatet av en implementering.

Säkra rätter i restaurangköket : en handledning för ökad kunskap om mikrobiologiska risker i råvaror, i rätter och med tillagningstekniker

I samma takt som intresset för mat har ökat i Sverige det senaste decenniet har uteätandet på framför allt privata kommersiella Restauranger ökat. Den molekylära gastronomin har blivit ett nytt inslag, men är kontroversiell då matlagningen är förenad med att överskrida gränser som finns i den traditionella kokkonsten, exempelvis lågtemperaturstekning av kött. Sedan 1 januari 2006 finns krav på införande av HACCP-principer i alla verksamheter som hanterar livsmedel. Av dessa anledningar är det viktigt att personal inom Restaurang ökar sin kunskap om vilka mikrobiologiska faror som finns och som är förknippade med olika livsmedel, rätter och tillagningstekniker. Syftet med studien var att utforma en handledning som tar upp hur mikrobiologiska faror i olika maträtter och råvaror kan minskas inom Restaurang. Handledningen är avsedd att användas i utbildning av Restaurangkockar och ska upplysa om vilka mikrobiologiska faror som finns med olika råvaror, rätter och tillagningstekniker.

Sänkt restaurangmoms: Högre ungdomssysselsättning eller billigare hamburgare?

Från början av 2000-talet har Sverige kämpat med låg sysselsättning bland ungdomar och hög ungdomsarbetslöshet. Flera reformer har genomförts för att lösa problemet, men effekterna av dessa har varit blygsamma. Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomars sysselsättning har påverkats av den sänkta Restaurang- och cateringmomsen som infördes under 2012. Uppsatsen kommer med hjälp av grafer och regressioner försöka svara på om denna reform var lämplig för att öka ungdomssysselsättningen. Den grafiska analysen och regressionerna tyder på att priset på Restaurangmarknaden har blivit påverkat.

Kvinnors aspekter på chefskap inom restaurangbranschen

Den privata Restaurangbranschen är mansdominerad på chefsnivå trots att det arbetar fler kvinnor inom Restaurang. Totalt sett är ca 80 % av cheferna män vilket gör att chefskap och ledarskap ses utifrån manligt tolkningsföreträde. Ofta är föreställningar om chefskap relaterade till föreställningar om kön och på grund av detta dras många gånger slutsatsen att manliga egenskaper verkar passa bättre för ledarskap. Detta sägs bero på att de som ansvarar för tillsättningen av chefsposten ofta reserverar chefspositionerna för människor av sin egen sort och då förstärks bilden av att denna sort faktiskt förtjänar dessa positioner. I litteraturen vi läst framgår det att män och kvinnor allmänt har olika förutsättningar men att de trots det har mycket gemensamt.

Dans- och förskolan Pivot

Idag lever vi lite grann på var sitt håll i Sverige. Var generation för sig. Platserna där barn, vuxna och pensionärer umgås är få. Förebilder och närstående är begränsat av kärnfamilj och karriär. Barnen får husera i baracker omgärdade av stängsel, medan föräldrarna arbetar heltid på annat håll. I det här projektet kombineras en förskolas program med danslokaler, Restaurang och ett publikt torg. Danslokaler därför att det har med pedagogik, tradition, självkänsla och identitet att göra och utgör tillsammans med musik några av de viktigare pedagogiska verktygen på förskolan.Restaurang för att höja standarden på barnens mat och locka andra generationer till förskolan.Publikt torg för att skapa en mötesplats generationerna emellan omgärdade av barnens värld istället för tvärtom, vilket oftast är fallet. Ambitionen med det här projektet har varit att genom olika arkitektoniska grepp höja statusen på barnens rum, barnens plats i staden, och med det, förstärka deras kontakt med omvärlden.

Svenska restaurangmenyer: En ja?mfo?rande studie av spra?kbruket

Att utforma en framga?ngsrik och vinstgivande Restaurangmeny kra?ver sa?va?l kunskap som erfarenhet inom Restaurangbranschen. Spra?kbruket utgo?r en viktig del i skapandet av en meny. Denna studie underso?ker hur 60 Restauranger anva?nder sig av formord och inneha?llsord med hja?lp av data fra?n ett egenha?ndligt sammansta?llt s.k.

Bilden av matlagning som yrke : -Hos media, la?rare och elever pa? gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram

I Sverige finns en det en brist pa? kockar. Stja?rnkro?gare och branschfo?retra?dare uttalar sig om att det a?r sva?rt att finna ?bra personal? och att Restaurangutbildningarna inte ligger i fas med deras krav. Arbetsfo?rmedlingen har i sin rapport Var finns jobben? (2014a) beskrivit kock som ett paradoxyrke, att det ra?der ho?g arbetslo?shet samtidigt som det a?r brist pa? arbetskraft.

1 Nästa sida ->