Sök:

En fallstudie om restaurang Danilos storytellingkoncept


Det är numera självklart att företag försöker hålla en hög produkt- och servicenivå. För att nå framgång och för att sticka ut i mängden handlar differentiering alltmer om känslor, design och historier. Till följd av ändrade konsumtionsmönster finns det ett ökat behov av meningsfulla upplevelser och detta har resulterat i att fler och fler företag anammar så kallad storytelling för att kunna erbjuda kunden emotionella upplevelser. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är storytelling ett sätt att, med hjälp av historier, paketera produkter och tjänster samt kommunicera deras budskap. När mycket tid och resurser har lagts ned på att ta fram ett storytellingkoncept är det viktigt att säkerställa resultatet av en implementering. Därav vårt intresse för att undersöka storytelling med utgångspunkt i vad som faktiskt levereras av ett tänkt storytellingkoncept. De forskningsfrågor som styr uppsatsen är:?Vad kännetecknar storytelling och hur kan storytelling användas i ett koncept?? och ?I vilken utsträckning skapas den avsedda upplevelsen genom hela kedjan, från framtagning av storytellingkoncept till konsumtion av det??Med hjälp av fallstudiemetoden undersöker vi storytellingkonceptet för restaurang Danilo, en nyetablerad restaurang, som ligger i anslutning till SF:s biokomplex Bergakungen i Göteborg. Primärdata samlas in genom intervjuer med Stylt Trampoli, det tjänsteföretag som skapade konceptet, vd och personal på restaurang Danilo samt kunder. Den teoretiska referensramen bygger huvudsakligen på narratologi, storytelling, tjänstearkitektur och teori kring att skapa upplevelser i tjänsteföretag.Analysen visar att den avsedda upplevelsen för restaurang Danilos storytellingkoncept kommuniceras starkt i början av kedjan, men mattas av ju närmare kunden den kommer. Brister ses främst vid förankringen av konceptet hos restaurang Danilos personal. Många kunder var positiva till restaurangen och dess utformning, likväl når inte den avsedda upplevelsen hela vägen fram till kunden.

Författare

Lahte Anna Ann-Sofie Öst

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..