Sök:

Sökresultat:

46 Uppsatser om Meditation - Sida 1 av 4

Meditation och konflikthantering

Can Meditation aid in a situation of conflict? This paper answers that question.The reason I chose to examine this topic is due to own positive experiences that convinced me of the link between Meditation and conflict resolution. I wish to bring more light on this topic and to faciliate further research within the area.Through analyzing material on Meditation, Meditation and emotion and emotion and conflict, I find here that some of the effects of Meditation has a positive effect on our emotions and also that we can work through Meditation to learn about the way we act on our emotions and also how we can learn to act to our advantage. I also show how emotions play a vital role in conflicts between individuals and groups and that it is most urgent that we use what means we have to work conflict to our best use. I believe that conflict has it?s place in society and that good things can come from it, but that we can work with the conflict so that it does not escalate out of proportion.

Meditation : Effekter & Upplevelser

In this essay, the phenomenon and the concept "Meditation" are treated. Meditation is a mental training technique where one develops the ability to choose where to put attention and ability to focus. Techniques for Meditation is used individually of people who wants to develop themselves as persons and in therapeutic aims of professional within the field of psychology in order to help people to find solutions of problems within themselves. The aim with this essay were to do a qualitative study in order to see how possible effects of Meditation influences daily life of contributory practisian's. Issue has been as follows; which effects have one regularly conducting of Meditation on people and their lives? Interviews with four experienced meditators were done in India and the material were analyzed afterwards with the aid of thematic analysis, furthermore in order to link the results with clinical research and established theories about Meditation.

Fysisk tränings och meditations påverkan på upplevelsen av stress

Idag är de hot och påfrestningar som resulterar i stressreaktioner av en mer psykisk än fysisk karaktär, vilket medför att våra stresshanteringssystem inte är helt ändamålsenliga. Syftet var att undersöka vilka effekter fysisk träning och Meditation har i stressreducerande syfte och om dessa träningsformer upplevdes skilja sig åt. Tio individer intervjuades, alla utövade någon form av fysisk träning eller Meditation. Analysarbetet följde analysmetoden induktiv tematisk analys. Studien visade att den fysiska träningen och Meditationen bidrog till stressreduktion samt att karaktären på stressreduktionen skilde sig åt.

Aspekter på meditation : en intervjustudie med jungianskt och yogafilosofiskt perspektiv

Meditation, med ett ursprung från yoga, har blivit allt vanligare i friskvården mot fysiska stressymptom exempelvis för att minska muskelspänningar men även som ett verktyg för den egna personliga utvecklingen. Samtidigt som forskningsresultat visar på Meditationens betydelse för fysisk kropp och det mentala finns rapporter från forskare som varnar för överdriven tilltro till undersökningar som inte verifierats eller varit undermåliga. Uppsatsens syfte har varit att studera Meditation utifrån jungianskt och klassisk yogafilosofiskt perspektiv. Med detta som bakgrund har en intervjuundersökning gjorts för att få Meditationsutövares svar på frågor om varför de börjat meditera, vilken effekt på den fysiska och mentala kroppen man upplever i samband med Meditation och hur man vill beskriva Meditationens betydelse för sin personliga utveckling. Metoden som använts är inspirerad av fenomenografi.

Kristen djupmeditation som religiös praxis i Svenska kyrkan

The Church of Sweden has in recent years offered activities such as Christian deep medita-tion, mindfulness and health days. This may be a way for the Church of Sweden to reach the modern man who would not otherwise have come to the church, but there are critics who argue that new spirituality has made its entry in the Church of Sweden. The phenomenon of Christian deep Meditation has become increasingly common in the Church of Sweden. In order to satisfy my curiosity about what a Christian deep Meditation is, I decided to write an essay about this. My question is as follows: How important is Christian deep Meditation as a religious practice in the Church of Sweden? This essay is a qualitative study and I have cho-sen to perform eight pieces of interviews, two of them are recorded.

Den kristna meditationens betydelse för den moderna människan

Den kristna Meditationens betydelse för den moderna människan. Har den någon betydelse? Arbetet belyser möjliga teorier om huruvida Meditationen har fått ett uppsving i det moderna samhället eller om Meditationen alltid funnits men har blivit mer konkretiserad idag. Har modernismen i så fall med det att göra? En litteraturstudie för att läsa in mig på tidigare forskning inom ämnet och intervjuer av bl.

Mindfulness . ? behandling, buddhism, meditation? En diskursanalys

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå vad mindfulness är, vad det kommer ifrån och vart det är på väg. Det kan finnas ett behov av att förstå mer om mindfulness, dels för de som arbetar med det, dels för de som i framtiden kommer att stöta på mindfulness, då inte minst socionomer. Uppsatsen frågar vad som ligger bakom mindfulness, hur en viss aspekt av buddhistisk Meditation nu i vår tid har fått ett sådant genomslag? Vad det är rent konkret, går det att definiera? Vilka människor kan ha behov av mindfulness, förutom de som redan är behjälpta? Vad blir de nya riktningarna för mindfulness, kanske mer in i socialt arbete?Texterna om mindfulness som är analyserade är hämtade ifrån olika källor för att få en bred överblick av fenomenet. Förutom ren mindfulnesslitteratur även litteratur om buddhistisk Meditation med mindfulness som fokus.

Mindfulness i ett omvårdnadsperspektiv - meditation som behandling vid missbruk och beroende

Bakgrund: Meditation har utövats i över 5000 år på grund av de positivaeffekterna på hälsa och välbefinnande. ?Mindfulness? har kommit till våra länderfrämst genom Mindfulnessbaserade interventioner. Studier har visat effekt påbland annat stress, ångest och depression. Missbruk och beroende kommer sällanensamt.

Stresshantering : en jämförelse av olika behandlingsmetoder ur deltagarens perspektiv

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en enkätundersökning mäta individens egen upplevelse av stress- och stresshanteringsförändring efter gruppbehandling beroende på vilken metod som använts, samt om syftet påverkas av att individen själv initierat eller blivit ordinerad behandlingen. De metoder som informanterna deltog i var Meditation, avslappning, kroppskännedom samt kognitivt- och psykodynamiskt förhållningssätt. Icke-parametriska tester via SPSS 14, 0 användes. Signifikant förbättring av upplevd stress hos deltagarna i alla grupper noterades, vilket innebär att kurserna fyllt sin funktion. Deltagarna i kognitiva- och psykodynamiska metoderna upplever större förbättring av stresshanteringsförmågan jämfört med deltagarna i Meditation, avslappning och kroppkännedomsgrupperna.

Trädgården - en plats för yoga och meditation. En inspirationskatalog för trädgårdsgestaltning med chakrasystemet som utgångspunkt

Uppsats för avläggande av kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 21 hp, 2011.

Sitt rak i ryggen!

Forskningen har visat att Meditation fo?r med sig stora fo?rdelar fo?r uto?varen men det saknas helta?ckande kunskap om vad det a?r i Meditationen som a?r sa? gynnsam. Vi testade da?rfo?r zen- buddhismens pa?sta?ende om att ryggens position gynnar va?r koncentrationsfo?rma?ga. Detta skedde genom att underso?ka sambandet mellan kroppsposition, koncentrationsfo?rma?ga och minne.

Individers erfarenhet av icke farmakologisk behandling vid långvarig smärta : En litteraturöversikt

Aim: The aim of this study was to highlighting the experiences of individuals of non-pharmacological treatment for chronic pain.Method: The study was designed as a literature review with aim to review andcompile the articles results. This study has been based on a systematic literature search of supplementing out of an unsystematic search were 11 articles were found.Results: The participants in the studies had experienced a good effect out of non-pharmacological treatments for their pain and a improved quality of life. Based on participants´ experiences of treatment two categories occurred: body awareness and relaxation. Body awareness arose through treatments like yoga, mindfulness Meditation and CBT. Relaxation occurred through treatments, like music, heat, massage and Meditation.Conclusion: This study highlights how non-pharmacological treatments is experienced by individuals with chronic pain and two key areas have been identified.

Mindfulness-träning med kognitiv psykoterapiinriktning för patienter med långvarig smärta

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness training in the treatment of chronic pain, estimate the degree of mindfulness before and after intervention, and to describe the participants experience of mindfulness training. Mindfulness is defined as moment to moment, non-judgmental awareness. After the treatment of chronic pain 16 patients were offered and nine agreed to participate in mindfulness training. The intervention group took part in an 8-week group-program. The comparison group, not randomized, was 16 former patients.

Designprojektet BEDÅRANDE BARN AV SIN TID - Ett innovationsprojekt om material, traditioner och en arbetsmöbel

ADORABLE CHILD OF ITS TIMEThis text will describe a inovative project about material, traditions and someideas about furniture for work in an home inviroment. The content is partlyabout exploring ancient marine- and textile techniques to find somethinguseful for furniture of the twenty first century. It is also about the designprocess of creating a sustainable piece of furniture that questions the paradigmathicsabout usage and the context about manufacturing furniture.The text will briefly describe the design process and then reason about theresult in a deeper sense. Questions that has been considered from the verybeginning of the project as well as those one stumbled across during theevolution of the work will be objectives for the discussion. The result will bein focus as a foundation for the discussion and also the values and issuesabout that.

Bönen : roll och funktion: en vetenskaplig studie om bönens innebörd bland Missionskyrkans medlemmar

Den frågeställning som denna uppsats ska besvara är följande: Vad har bönen för innebörd bland medlemmar inom Missionskyrkan i Gävle, privat och i gudstjänsten, och vad menas egentligen med bön enligt dem?Mitt mål med uppsatsen är att på ett beskrivande sätt försöka ta reda på om bönens innebörd bland aktiva, troende människor inom Missionskyrkan idag. Jag kommer att redogöra för vad bönen används till, hur den används och vad som egentligen menas med begreppet bön. Jag har försökt att göra det på ett enkelt sätt för att få det förståeligt även för den som inte har en djupare insikt i religionsvetenskap eller i teologi. Men också så att den som har det ska få ut något av uppsatsen..

1 Nästa sida ->