Sök:

Fysisk tränings och meditations påverkan på upplevelsen av stress


Idag är de hot och påfrestningar som resulterar i stressreaktioner av en mer psykisk än fysisk karaktär, vilket medför att våra stresshanteringssystem inte är helt ändamålsenliga. Syftet var att undersöka vilka effekter fysisk träning och meditation har i stressreducerande syfte och om dessa träningsformer upplevdes skilja sig åt. Tio individer intervjuades, alla utövade någon form av fysisk träning eller meditation. Analysarbetet följde analysmetoden induktiv tematisk analys. Studien visade att den fysiska träningen och meditationen bidrog till stressreduktion samt att karaktären på stressreduktionen skilde sig åt. Den fysiska träningen gav en effektiv stressreduktion vid påtagliga stresstillstånd, medan meditation bidrog till att förändra förhållningssättet till det som stressar. Resultaten pekar på att fysisk träning och meditation är komplementära i strävan efter stressreduktion och det som verkar vara avgörande för valet av utövande är individens personlighet, situation och i vilken fas man befinner sig i livet.

Författare

Lena Dahlin Lav Benny Svärd

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..