Sök:

Sitt rak i ryggen!


Forskningen har visat att meditation fo?r med sig stora fo?rdelar fo?r uto?varen men det saknas helta?ckande kunskap om vad det a?r i meditationen som a?r sa? gynnsam. Vi testade da?rfo?r zen- buddhismens pa?sta?ende om att ryggens position gynnar va?r koncentrationsfo?rma?ga. Detta skedde genom att underso?ka sambandet mellan kroppsposition, koncentrationsfo?rma?ga och minne. Fo?rso?ket bestod i en inomgruppsdesign da?r deltagarna fick genomfo?ra minnestestet fri a?tergivning sittandes dels med rak rygg och dels med slokad rygg och da?rtill svara pa? sja?lvskattningfra?gor ga?llande deras upplevda koncentrationsfo?rma?ga, generella minne och detaljminne. Hypotes 1 var att deltagarna skulle prestera ba?ttre vid fri a?tergivning na?r de satt med rak rygg. Hypotes 2 var att deltagare som skattade sin koncentrationsfo?rma?ga, sitt generella minne och sitt detaljminne som la?gt skulle tja?na mer a?n o?vriga pa? att sitta med rak rygg medan de utfo?rde minnestestet.Resultatet visade att deltagarna generellt sett presterade signifikant ba?ttre na?r de ra?tade pa? sig och att de som uppgav att de hade en la?g koncentrationsfo?rma?ga och da?ligt minne tja?nade minst pa? fo?ra?ndringen i kroppsposition. Va?r slutsats blev da?rfo?r att zen-buddhismens pa?sta?ende om att ryggens position gynnar koncentrationsfo?rma?gan fick sto?d. Men tillskillnad fra?n vad vi antog i hypotes 2 sa? visade det sig att det var de som redan upplever att de har en god koncentrationsfo?rma?ga och ett gott generellt minne som framfo?r allt tja?nar pa? att ra?ta pa? sig. 

Författare

Erik Forsberg Johan Gustafsson Bysell

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..