Sök:

Mindfulness i ett omvårdnadsperspektiv - meditation som behandling vid missbruk och beroende

Bakgrund: Meditation har utövats i över 5000 år på grund av de positivaeffekterna på hälsa och välbefinnande. ?Mindfulness? har kommit till våra länderfrämst genom Mindfulnessbaserade interventioner. Studier har visat effekt påbland annat stress, ångest och depression. Missbruk och beroende kommer sällanensamt. Missbruket kan få svåra följder för både psykiska och fysisk hälsa samtför det sociala livet. Känslor av skuld, skam, oro, ångest och depression är vanligtvid missbruk. Idag används främst kognitiva behandlingsformer ochtolvstegsprogram som Anonyma Alkoholister som behandling. Syfte: Syftet medlitteraturstudien är att undersöka mindfulness som behandlingsmetod viddrogmissbruk och beroende. Metod: En litteraturbaserad uppsats där 11vetenskapliga artiklar har analyserats. Resultat: Efter mindfulnessmeditation iolika former fanns tecken på minskade psykiatriska symptom och en förbättradförmåga till stresshantering. Patienter minskade droganvändningen viduppföljning efter mindfulnessmeditation. Både benägenhet till tankeförträngningoch begär efter droger minskade. Svårigheter kan uppstå då meditation tillämpas iett tidigt skede av behandling. Mindfulness accepterades av patienterna och ingabiverkningar sågs till följd av meditationen. Slutsats: Mindfulnessmeditation kanhjälpa patienten genom ett mer accepterande förhållningssätt. Resultatet tyder påatt ett accepterande förhållningssätt minskar begär efter droger och negativakänslor som uppstår till följd av påträngande tankar. Troligt är att symptom avstress, ångest och depression minskar. Vidare forskning behöver kartlägga effekterav meditation samt för vilka patienter och när i behandlingen mindfulness är mesteffektiv.

Författare

Madeleine Segerström

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..