Sök:

Stresshantering

en jämförelse av olika behandlingsmetoder ur deltagarens perspektiv

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en enkätundersökning mäta individens egen upplevelse av stress- och stresshanteringsförändring efter gruppbehandling beroende på vilken metod som använts, samt om syftet påverkas av att individen själv initierat eller blivit ordinerad behandlingen. De metoder som informanterna deltog i var meditation, avslappning, kroppskännedom samt kognitivt- och psykodynamiskt förhållningssätt. Icke-parametriska tester via SPSS 14, 0 användes. Signifikant förbättring av upplevd stress hos deltagarna i alla grupper noterades, vilket innebär att kurserna fyllt sin funktion. Deltagarna i kognitiva- och psykodynamiska metoderna upplever större förbättring av stresshanteringsförmågan jämfört med deltagarna i meditation, avslappning och kroppkännedomsgrupperna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan deltagarna som uppsökt behandlingen på eget initiativ eller på inrådan av vänner/familj och deltagarna där behandlingen initierats av hälsosjukvårdspersonal, försäkringskassa eller arbetsgivare.

Författare

Madelene Fihn Erica Elvheim

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..