Sök:

Sökresultat:

54 Uppsatser om Kvalitetsbristkostnader - Sida 1 av 4

Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretg

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitetEkonomistyrning EKC 362, VT 2006Författare: Mariann Aracsi, Emma Brentel, Åse OtteyHandledare: Erik RosellTitel: Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretagBakgrund: De förluster som uppstår på grund av att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga kallas för Kvalitetsbristkostnader. Teorin behandlar Kvalitetsbristkostnader främst ur ett tillverkande företags perspektiv och menar på att ytterst få Kvalitetsbristkostnader är kända i tjänsteföretag då de flesta av dessa är dolda.Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetet med Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag samt att undersöka skillnader mellan praktik och teori gällande problem med Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag.Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till transportbranschen.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som gjorts med hjälp av två fallföretag. Det empiriska materialet har samlats in främst genom samtalsintervjuer. Materialet har sedan utifrån en djupare teoretisk förståelse analyserats.Slutsatser: Det är fullt möjligt för tjänsteföretag att särskilja många av sina kvalitetsbrister och därmed är inte tjänsteföretagens kvalitetsbrister dolda i lika stor utsträckning som teorin hävdar. Att hindret med identifiering och mätning har överkommits gör att det fortsatta kvalitetsbristarbetet kan fortlöpa i enlighet med teorin.

Mätning av kvalitetsbristkostnader i tillverkningsindustrin : En fallstudie på ABB Control Products Sweden

Detta arbete syftar huvudsakligen till att bidra med rekommendationer för hur ett system för mätning av Kvalitetsbristkostnader hos ABB-enheten Control products Sweden bör upprättas. ABB:s globala riktlinjer för vad som ska mätas i ett sådant system har fungerat som utgångspunkt. I rapporten diskuteras vidare hur arbetet med mätsystemet ska upprätthållas utifrån ett ledarskapsperspektiv. I studien har en litteraturstudie legat till grund för en nulägesbeskrivning, en benchmarkingstudie, deltagande observationer och intervjuer. Rapporten innehåller också en sällsynt detaljerat beskriven kvalitetsbristkostnadsmätning som fungerar som riktmärke för enhetens fortsatta arbete med Kvalitetsbristkostnader..

Hur hanteras kvalitetsbristkostnader inom ett företag som använder ABC-kalkylering.

Vi har inte funnit några konkreta sammband mellan hanteringen Kvalitetsbristkostnader och Volvo Pentas användande av ABC-kalkylering. Vidare har vi kunnat konstatera att medvetenheten om att det finns Kvalitetsbristkostnaderna inom företaget är relativt stor. Dock finns väldigt få system eller verktyg för kontroll och uppföljning av kostnader som orsakas av kvalitetsbrister. Vårt förslag till Volvo Penta är att, under den lönsamma period som företaget nu befinner sig i, upprätta ett system som fångar upp företagets Kvalitetsbristkostnader. Vi tror att detta kan generera stora kostnadsbesparingar i framtiden..

Arbetsprocessen kring identifiering och lokalisering av kvalitetsbristkostnadsuppgifter : en fallstudie

Kostnader för bristande kvalitet kan kontrolleras i företagen med mätningar för att få indikationer på om något behöver åtgärdas eller förbättras för att minska Kvalitetsbristkostnaderna och i så fall vad. För att genomföra mätningar av dessa kostnader krävs information om de olika parametrar som orsakar att Kvalitetsbristkostnader uppstår. Syftet med denna undersökning var att ta fram en arbetsprocess för att kartlägga information för mätning av interna Kvalitetsbristkostnader i ett tillverkande företag. Undersökningen har genomförts som en fallstudie på ett företag med hjälp av dokumentanalyser och intervjuer. Arbetet resulterade i en arbetsprocess som togs fram utifrån den genomförda undersökningen och som är tänkt att underlätta för företag i deras arbete med uppstartning av kvalitetsbristkostnadsmätningar.

Studie av kvalitetsbristkostnader vid Scania motortillverkning

Arbetet visar praktiskt hur en organisation kan utnyttja Kvalitetsbristkostnader, för att sedan utifrån dessa identifiera möjligheter till förbättring. I arbetet används identifierade Kvalitetsbristkostnader för att ta fram en projektplan för motortillverkningen. Projektets resultat ska medföra att Kvalitetsbristkostnaderna vid motortillverkningen minskas. Arbetet börjar med att identifiera vilka Kvalitetsbristkostnader som motortillverkningen har dokumenterat. Därefter tas en enkät med öppna frågor fram, vilken behandlar kvalitetsbrister vid motortillverkningen.

Modell för kvalitetsbristkostnader: på Anrikningsverk 1,
LKAB
Kiruna

Under de senaste årtiondena har intresset för kvalitet ökat markant. De ökade kraven från kunderna, tillsammans med att marknaden blivit allt mer global, medför att företagen tvingas att arbeta med kvalitet på ett effektivt sätt för att bibehålla konkurrenskraften. Genom att erbjuda produkter med hög kvalitet ökar företaget sin lönsamhet. Ett annat sätt för företag att öka sin lönsamhet är att minska de kostnader som bristande kvalitet kan medföra. Dessa Kvalitetsbristkostnader kan uppgå till 10-30% av ett företags totala omsättning.

Kartläggning av kvalitetsbristkostnader vid Produktion Förädla, LKAB Kiruna

Under 1980- och 1990 talen har intresset för kvalitet ökat avsevärt. Tidigare ansågs att tillgängliga alternativ för företagsledningen var att välja mellan hög kvalitet och låga kostnader. Kvalitet är i själva verket anslutet till att göra det som kunden vill ha och är beredd att betala för samt till att bättra verksamhetens processer och eliminera överflödiga kostnader. Genom att kartlägga överflödiga kostnader, Kvalitetsbristkostnader, ges stora möjligheter att effektivt bedriva förbättringsarbete samt öka medvetenheten hos medarbetare och ledning över de kostnader som uppkommer då kvalitetsnivån ej är den avsedda. Examensarbetet har utförts på uppdrag av LKAB Kiruna med syftet att kartlägga och ge exempel på kostnadsutfall för bristande kvalitet inom delprocessen Produktion Förädla.

Kvalitetsbristkostnader hos Arctic Solar AB: kartläggning av
icke värdeskapande kostnader i förädlingsprocessen av
solceller

I ett samhälle där nyskapande teknik och goda kommunikationsmöjligheter gör marknader globala blir kvalitetsutveckling ett allt mer utbrett verktyg för företag att skapa sig konkurrensfördelar. Det har visat sig att stora summor pengar spenderas för att åtgärda fel och brister som uppstår på grund av bristande kvalitet. En nyligen genomförd opinionsmätning bland svenska företagsledare visar att dessa i genomsnitt bedömer dessa till närmare 25 procent av sina verksamheters omsättningar. Att kartlägga dessa så kallade Kvalitetsbristkostnader kan således vara en guldgruva för verksamheter som kan förbättra sin lönsamhet utan att det sker på bekostnad av kvaliteten. Det här projektet har genomförts på Arctic Solar AB som i dagsläget har liten eller ingen kunskap över vilka Kvalitetsbristkostnader som finns eller hur stor omfattning dessa har.

Kvalitetsbristkostnad

AbstractDetta examensarbete går ut på att finna ett arbetssätt för att sammanställa ett företags Kvalitetsbristkostnader, utifrån en definition som tas fram genom en jämförelse av empiri och teori. För detta ändamål har vi valt att göra en fallstudie på Volvo Powertrain i Skövde. Definitionen har vi tagit fram med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Detta har möjliggjort att flertalet avdelningar kunnat uttrycka sin åsikt om vilka kostnader som bör rymmas inom denna definition.Då företaget är stort och tillhör en koncern, finns små chanser att specificera Kvalitetsbristkostnader i form av en egen rad i resultaträkningen. Därför har vi utifrån teorin funnit ett alternativt arbetssätt för att sammanställa Kvalitetsbristkostnaderna.

Kvalitetsbristkostnader: En kvalitetskostnadsuppföljning för produktion och eftermarknad. : En fallstudie vid Huddig AB

All companies wants? to be as profitable as possible. The company in question is one of the leaders in it´s field in Sweden. In order to increase profits as much as possible it is important to identify and eliminate eventual quality defect cost as far as possible.This study was performed in Huddig AB, and the purpose of this study is to try to develop a routine for monitoring the quality defect costs, and to improve communication and create feedback between production and aftermarket.In addition to an extensive literature review on quality defect costs most of the work have been conducted at the company. Own observations and interviews have been done with the staff to get a picture of the current situation and to try to come up with improvement proposals.During the study it was proved that much of the quality defect costs in essence, derived from the production, which is seen as positive because it is the easiest part of the company to improve.

Modell för mätning av kvalitetsbristkostnader: en fallstudie på ABB Machines

Kvalitetsbristkostnader handlar om att veta hur mycket avsaknaden av kvalitet kostar organisation samt att spåra dess orsaker och effekter. Genom att mäta Kvalitetsbristkostnader kan förbättringsmöjligheter identifieras och resultatet av förbättringsåtgärder mätas. Mätning av Kvalitetsbristkostnader bidrar även till att kvalitetsfrågor får en mer framskjuten roll i företaget. Denna studie har genomförts på ABB Machines och inom ABB AB finns idag en förståelse för att bristande kvalitet kostar pengar. Arbetet med att identifiera Kvalitetsbristkostnader har därför fått hög prioritet.

Kvalitetsteknisk analys av produktionslinje: totalkvalitet och statistisk processtyrning vid Plannja AB

Plannja AB producerar plan och profilerad byggplåt. En stor del av all plåt målas i en målningslinje i Luleå. Plannja AB har identifierat stora Kvalitetsbristkostnader i denna process. Problem uppkommer när ett stort tak eller vägg uppvisar rutmönster istället för enhetlig kulör. Examensarbetet är utformat som en kvalitetsteknisk analys av målningslinjen med fokus på kvalitetstekniska möjligheter.

Kvalitetsbristkostnader i materialanskaffningsprocessen : -En fallstudie på Holtab AB

Bakgrund: Intresset för processer och framförallt utveckling eller förbättring av processer har på senare år ökat. Detta kan ha sin grund i att många företag har behållit föråldrade rutiner och processteg samtidigt som verksamheten utvecklats, något som resulterat i onödigt komplexa processer som påverkat företags ekonomiska och praktiska prestationer. En annan orsak kan vara att företagsklimatet blivit allt tuffare.En process som under senare år fått ökat intresse inom företagvärlden samt kommer sätta stor prägel på denna uppsats är materialanskaffningsprocessen. Materialanskaffning beskrivs som en process innefattande samtliga de aktiviteter som krävs för att säkerställa att material tillförs en organisation.Syfte: Syftet med denna uppsats är inledningsvis att kartlägga samt identifiera brister i Holtabs materialanskaffningsprocess. Vidare är syftet att komma med eventuella förslag till hur Holtab kan reducera kvalitetsbristerna i materialanskaffningsprocessen för att på så sätt minska företagets Kvalitetsbristkostnader.Metod: Denna uppsats är en fallstudie på Holtab AB.

Kvalitetsarbete på stålverk :  Undersökning av slagseghetsprover och kvalitetsbristkostnader relaterade till dem

 Ur ekonomisk synvinkel är kontinuerligt arbete för förbättrad kvalité viktigt, men kostnader måste sättas i proportion till de förbättringar som kan uppnås så att varje investerad krona omsätts på mest kostnadseffektiva sätt. I det genomförda examensarbetet har parametern slagseghet hos verktygsstål varit i fokus. Det är en liten del i en lång rad av kvalitetskrav som måste uppfyllas innan verktygsstålet kan levereras till kund.Examensarbetet har utförts i samarbete med Uddeholms AB på avdelningen för forskning och utveckling i Hagfors. Initiering till arbetet och dess syfte är att undersöka brottorsaken hos fyra olika verktygsstål som underkänts i slagseghet. Kan brottorsaken fastställas kan man kanske hitta orsaken till att felet uppkommit, ändra i processen och på så sätt få ett bättre utbyte, en högre kvalité och lägre Kvalitetsbristkostnader.Uddeholms AB har en medveten strategi i sitt kvalitetsarbete.

Hur kan reklamationshanteringen förbättras?: En studie av rutiner i en internationell pappersindustri

I takt med att konkurrensen ökar har företag börjat kartlägga sina icke-värdeskapande aktiviteter i sina processer för att vara mera konkurrenskraftiga på marknaden. Detta har gjort det möjligt för företag att jämföra och prioritera mellan olika problem samtidigt som olika trender av Kvalitetsbristkostnader kan hittas. Kvalitetsbristkostnader kan definieras som de kostnader som skulle kunna undvikas om företagets produkter eller processer var perfekta. En reklamation startar med att en kunds förväntningar över en produkt eller tjänst inte uppfylls. För att skapa en bra kundrelation är det viktigt att kunden känner att problemet tas på allvar och att företaget gör sitt bästa för att förhindra att samma sak sker igen.

1 Nästa sida ->