Sök:

Sökresultat:

213 Uppsatser om Irreguljšr krigsfŲring - Sida 1 av 15

Oljefilmens tjocklek mellan kolvring och cylinderlopp

Hägglunds Drives in Mellansel, Sweden, manufacture radial piston hydraulic motors foremostwithin applications in the industry. These motors have several sliding contacts, one of these, isthe contact between piston ring and cylinder bore. The radial piston hydraulic motors advantageis to produce high torque in very low rotation velocity, this result in that the maximum slidingvelocity between piston ring and cylinder bore, during the whole stroke, is very low. Theconsequence of this low sliding velocity is that the contact between piston ring and cylinderbore, during the whole stroke, is bound to the boundary lubrication regime. This result in, thatthe piston ring is exposed to wear, thus affect the service life of the complete hydraulic motor.To minimize wear of piston ring, it is essential to determine the oil film thickness between thepiston ring and cylinder bore.

På lur i etern

En av Ring P1:s ambitioner är att låta svenska folket få en röst i etern och i den offentliga debatten. Men är det verkligen svenska folkets röst som hörs i Ring P1? Vem är det egentligen som ringer in?.

Beröringens betydelse vid demenssjukdom : en litteraturöversikt

BakgrundGenom livet a?r bero?ring betydelsefullt fo?r ma?nniskans va?lbefinnande. Vid bero?ring frisa?tts hormonet oxytocin som bland annat bidrar till sa?nkning av blodtryck och puls. Att fa? bero?ring i vardagen kan vara en sja?lvklarhet fo?r vissa men ju a?ldre en person blir desto fler ma?nniskor i dess na?rhet fo?rsvinner.

Innehållsmarknadsföring på sociala medier : En studie om Generation Y:s mottaglighet i sociala mediekanaler

Genom att la?sa tidigare forskning om Generation Y, inneha?llsmarknadsfo?ring och om sociala medier under uppsatsprocessen fo?ra?ndrades problemsta?llningen succesivt, i enlighet med en abduktiv forskningsansats. Studiens fokus utvecklades fra?n att underso?ka alternativa marknadsfo?ringsmetoder vid marknadsfo?ring mot Generation Y till att omfatta pa? vilken social medieplattform Generation Y a?r mest mottaglig fo?r inneha?llsbaserad marknadsfo?ring.Syftet med denna studie a?r att hja?lpa fo?retag vars ma?lgrupp a?r Generation Y att rikta sin inneha?llsmarknadsfo?ring i ra?tt kanaler och pa? detta sa?tt spara tid och pengar. Fo?r att uppfylla syftet och besvara studiens problem samlades empirisk data in genom en webbaserad, kvantitativ enka?tunderso?kning som genomfo?rdes av totalt 301 respondenter, alla tillho?rande Generation Y.

Inverkan av nederbörd, temperatur och frost på årsringens egenskaper hos boreal tall (Pinus sylvestris L.) :

The wide distribution range of our boreal pine (Pinus sylvestris L.) provides a great variation in growing conditions and climate/weather factors that influence the wood development of the trees. A great number of extensive studies have been conducted over the years in order to clarify growth trends of this and other species over more or less wide-ranging areas. In this thesis effects of weather factors were instead compared between different forest stands from the about same geographical location. The effects of precipitation, temperature and frost on the year ring characteristics of pine were studied in the research forest of Svartberget Vindeln, in northern Sweden. The stands differed in site index and silvicultural treatment; fertile ? high stem density, fertile ? low stem density, poor ? high stem density and poor ? low stem density.

Insamlingsorganisationers relationer med företag : Relationsmarknadsföring som verktyg

Insamlingsorganisationer anses ha flera anledningar till att efterstra?va la?ngsiktiga och lo?nsamma relationer med fo?retag. Att tilla?mpa relationsmarknadsfo?ring kan vara ett sa?tt att uppna? detta. Forskningen om relationsmarknadsfo?ring i kontexten av insamlingsorganisationer a?r da?remot begra?nsad.

Relationsskapande event - Inte alltid en dans på rosor

Studiens syfte a?r att belysa och fo?rklara de brister som relationsmarknadsfo?ring genom relationsskapande event kan inneba?ra. Detta fo?r att komplettera teorin och ge o?kad fo?rsta?else. Teorin inleds med relationsmarknadsfo?ring, dess bakgrund, nyckelbegrepp och motiv.

?Allt jag har är en dröm jag inte klarar? : Maskulinitet i Ken Rings och Håkan Hellströms musiktexter

Denna uppsats handlar om hur artisterna Håkan Hellström och Ken Ring konstruerar diskurser kring maskuliniteten i sina musiktexter. Utifrån poststrukturalistiskt influerad teori kring feminism och maskulinitet görs en komparativ närläsning som bildar en tematiskt uppbyggd studie. Utifrån det för artisterna gemensamma temat utanförskap visar studien att utanförskapet hos Ken Ring är relaterat till en känsla av maktlöshet. Denna kompenserar Ken genom att konstruera maskulina diskurser med ett överdrivet anspråk på det som den europeiska kulturen förknippar med maskulinitet och genus. Detta kan kontrasteras mot Håkan Hellström som i sitt utanförskap konstruerar maskulina diskurser där ?omanlighet? och ett kärleks- och sexualitetsbegrepp där ?jaget? blir könsmässigt tvetydligt, står i fokus.

Hur pa?verkar Gerillamarknadsfo?ring Generation Y? : En studie av Gerillamarknadsfo?ringens pa?verkan pa? Generation Y.

SammanfattningTitel: Hur pa?verkar Gerillamarknadsfo?ring Generation Y? A?mne/Kurs:  Fo?retagsekonomi - KandidatuppsatsHandledare:  Lars HaglundNyckelord: Marknadsfo?ring, Gerillamarknadsfo?ring, Generation Y, Annonsering, Word-of-mouth, Buzz- marknadsfo?ring, varuma?rkesattityd, varuma?rkesengagemang, engagemang online, kommunikation.Bakgrund: Marknadsfo?ring handlar om att skapa och utveckla lo?nsamma kundrelationer. I dagens samha?lle sa? sker marknadsfo?ring runtom omkring oss hela tiden. Pa? grund av detta har Generation Y utvecklat strategier som automatiskt sorterar bort o?verflo?dig och ono?dig information.

Kulturell inverkan pa? kunskapso?verfo?ring o?ver nationsgra?nser

I denna studie underso?ks vilken inverkan kulturskillnader har pa? kunskapso?verfo?ringsprocessen o?ver nationsgra?nser i mindre svenska fo?retag. Detta go?rs genom en fallstudie av det svenska elektronikfo?retaget CrossControl, som nyligen startat en fabrik i Malaysia. Efter att ha observerat att det finns viss problematik med att bli ett multinationellt fo?retag sa? sa?g vi ett behov av att underso?ka om na?gra av de ma?nga hinder som finns vad ga?ller kunskapso?verfo?ring kan kopplas till kulturella skillnader.

Jakten efter den röda tråden : - En studie om hur mobiltelefonen kan integreras i marknadsföringen

Forskningsfra?ga? Hur kan mobiltelefonen integreras i detaljhandelsfo?retags marknadsfo?ring?SyfteSyftet med va?r uppsats a?r att urskilja och analysera likheter och olikheter mellan fo?retag och konsumenter ga?llande marknadsfo?ring med sto?d av mobiltelefonen. Detta go?r vi genom att klarla?gga:Konsumenters upplevda va?rde via mobiltelefonenFo?retags anva?ndning av mobiltelefonen som marknadsfo?ringsresurs  MetodUppsatsen har baserats pa? en kvalitativ studie som kommit att anta en deduktiv ansats med inslag av induktion. Vi har gjort den empiriska insamlingen genom semistrukturerade intervjuer da?r vi valt att intervjua tre va?lka?nda fo?retag inom detaljhandelsbranschen samt fokusgrupper.SlutsatsVa?r analys visar att mobiltelefonen kan integreras i detaljhandelsfo?retags marknadsfo?ring pa? olika sa?tt.

Optimering av driftläggningar i Fortums nät

Future emission legislation puts great emphasis on increasing the efficiency of the engine, thereby reducing fuel consumption. The tribological contact between cylinder liner and piston ring is where an great amount of energy is lost due to friction, and by reducing these losses an reduction in fuel consumption can be achieved.The aim of this thesis was to evaluate the tested piston ring coatings against a plasma sprayed cylinder liner and rank these combinations of materials for friction and wear resistance. The coatings that were tested was Cr + Al2O3, (Al,Cr)N, two types of CrN and WC / C.The experimental tests were performed with a so-called pin-plate, where used oil with addition of an acidic mixture of sulfuric and nitric acid to mimic the acidic condensate formed when exhausts recirculate, were added with a continuous flow. The results were then analyzed by weighing, studies by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) and profile measurements.The results from each material combination were that the plasma coated cylinder liner wears too aggressively in order to yield a ranking of the piston ring coatings based on the parameters of friction and wear resistance. It is therefore proposed that an alternative coating on the cylinder liner should be developed, lacking the large abrasive wear on piston rings and that can withstand the corrosive environment resulting in engines equipped with EGR.

Mediets "omedvetna" : Eduardo Kacs Genesis som minnesmaskin

Denna uppsats handlar om hur artisterna Håkan Hellström och Ken Ring konstruerar diskurser kring maskuliniteten i sina musiktexter. Utifrån poststrukturalistiskt influerad teori kring feminism och maskulinitet görs en komparativ närläsning som bildar en tematiskt uppbyggd studie. Utifrån det för artisterna gemensamma temat utanförskap visar studien att utanförskapet hos Ken Ring är relaterat till en känsla av maktlöshet. Denna kompenserar Ken genom att konstruera maskulina diskurser med ett överdrivet anspråk på det som den europeiska kulturen förknippar med maskulinitet och genus. Detta kan kontrasteras mot Håkan Hellström som i sitt utanförskap konstruerar maskulina diskurser där ?omanlighet? och ett kärleks- och sexualitetsbegrepp där ?jaget? blir könsmässigt tvetydligt, står i fokus.

Molecular testing of raspberry plants infected with tomato black ring virus

Nematode-transmitted plant viruses (such as nepoviruses) cause great economically losses in commercially important plants such as tomatoes, grapevines and raspberries all over the world. To avoid spread of the viruses the interest in mapping the viruses has increased. One of the important nepoviruses infecting European red raspberries (Rubus idaeus) is Tomato black ring virus (TBRV). TBRV has earlier been confirmed in raspberry samples from Belarus by ELISA and the aim of this bachelor degree project was to confirm these results by amplifying, cloning and sequencing the coat protein (CP) gene of the virus. In total eight viral cDNA samples, from two different raspberry samples, were amplified and sequenced.

Studie av belagda kolvringarmot plasmasprutat cylinderfoder : Med avseende på friktion och nötningsmotstånd

Future emission legislation puts great emphasis on increasing the efficiency of the engine, thereby reducing fuel consumption. The tribological contact between cylinder liner and piston ring is where an great amount of energy is lost due to friction, and by reducing these losses an reduction in fuel consumption can be achieved.The aim of this thesis was to evaluate the tested piston ring coatings against a plasma sprayed cylinder liner and rank these combinations of materials for friction and wear resistance. The coatings that were tested was Cr + Al2O3, (Al,Cr)N, two types of CrN and WC / C.The experimental tests were performed with a so-called pin-plate, where used oil with addition of an acidic mixture of sulfuric and nitric acid to mimic the acidic condensate formed when exhausts recirculate, were added with a continuous flow. The results were then analyzed by weighing, studies by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) and profile measurements.The results from each material combination were that the plasma coated cylinder liner wears too aggressively in order to yield a ranking of the piston ring coatings based on the parameters of friction and wear resistance. It is therefore proposed that an alternative coating on the cylinder liner should be developed, lacking the large abrasive wear on piston rings and that can withstand the corrosive environment resulting in engines equipped with EGR.

1 Nästa sida ->