Sök:

Relationsskapande event - Inte alltid en dans på rosor


Studiens syfte a?r att belysa och fo?rklara de brister som relationsmarknadsfo?ring genom relationsskapande event kan inneba?ra. Detta fo?r att komplettera teorin och ge o?kad fo?rsta?else. Teorin inleds med relationsmarknadsfo?ring, dess bakgrund, nyckelbegrepp och motiv. Studien o?verga?r sedan till eventmarknadsfo?ring och dess olikheter och motiv. Teorin avslutas sedan med relationsskapande eventmarknadsfo?ring. Studien utga?r fra?n ett hermeneutiskts synsa?tt och har en deduktiv ansats som genomfo?rdes med en kvalitativ underso?kning. Intervjuerna gjordes via telefon med fyra svenska banker. I det empiriska avsnittet presenteras det som framkommit i de intervjuer som genomfo?rts med hja?lp av personer fra?n fyra banker. Den teoretiska referensramen va?vs i detta kapitel samman med det empiriska material som samlats in fo?r att la?ttare kunna koppla och sammanla?nka verkligheten med teorin. Problem fo?rekommer vid relationsskapande event och de som fo?rekommer a?r att det a?r sva?rt att fa? deltagare, sva?rt skapa kontakt vid eventet, nya relationer kan utebli och sva?rt ma?ta om eventet varit lo?nsamt.

Författare

Karin Lönroth Sarah Åkerlind

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..