Sök:

Beröringens betydelse vid demenssjukdom

en litteraturöversikt


BakgrundGenom livet a?r bero?ring betydelsefullt fo?r ma?nniskans va?lbefinnande. Vid bero?ring frisa?tts hormonet oxytocin som bland annat bidrar till sa?nkning av blodtryck och puls. Att fa? bero?ring i vardagen kan vara en sja?lvklarhet fo?r vissa men ju a?ldre en person blir desto fler ma?nniskor i dess na?rhet fo?rsvinner. Detta medfo?r att tillga?ngen till bero?ring minskar. Bero?ring som behandlingsmetod kan da? vara ett alternativ och finns i olika former. Demenssjukdom drabbar ofta a?ldre ma?nniskor och kan leda till stress, aggression och fo?rsa?mrade kognitiva funktioner som sva?righet att kommunicera verbalt. En annan interaktion, som bero?ring, blir da? intressant att studera.SyfteSyftet var att beskriva vilka effekter bero?ring har pa? personer med demenssjukdom.MetodMetoden som valdes var en litteraturo?versikt. Artiklar so?ktes i databaserna PubMed, Cinahl Complete och Medline. Sexton artiklar inkluderades och kvalitetsgranskades. Da?refter sammansta?lldes artiklarna i en matris.ResultatVid analys av inkluderade studier identifierades fyra teman: fo?rba?ttring av fysiologiska effekter, positiv pa?verkan pa? so?mn, positiva fo?ra?ndringar i beteende samt ett o?kat va?lbefinnande. Bero?ring visades minska stress, blodtryck, hja?rtfrekvens, agitation, a?ngest, sma?rta, beteendeproblem och fysiskt icke-aggressiva beteenden hos personer med demenssjukdom. Bero?ring fo?rba?ttrade a?ven so?mnen genom la?ngre nattso?mn samt minskade so?mnsva?righeter. Vidare bidrog bero?ring till ett mer alert beteende, na?rmare kontakt till va?rdgivaren, fo?rba?ttrat minne samt sto?rre vilja att delta i aktiviteter.SlutsatsResultatet visade att bero?ring kan ha positiva effekter hos personer med demenssjukdom. Bero?ring av olika slag skulle da?rfo?r kunna integreras i dagliga omva?rdnaden fo?r personer med demenssjukdom. 

Författare

Vinni Hedberg Elizabeth Kelderer

Lärosäte och institution

Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..