Sök:

Sökresultat:

1487 Uppsatser om Sida - Sida 1 av 100

Resultatstyrning på Sida: Ett Sisyfosarbete

This study aims to examine how performance management is compatible with the operations at Sida, Sweden?s International Development Cooperation Agency, by performing interviews with representatives from Sida. The public sector is facing increased demands on accounting, which has emerged as an institutionalized social norm in society. The nature of Sida?s operations, however, proves to be highly complex, rendering results based management difficult to implement.

Sidas perspektiv på biståndspolitik : En studie av utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Ryssland

Sweden introduced a development assistance policy in 1952 and thirteen years later Sida, Swedish International Development Cooperation Agency started, in 1965. But in 1995, five separate development assistance authorities came together and established the new Sida as it is today. Sida is Sweden?s representative in the development assistance policy field and they work through projects that have to be presented through a Country Strategy Process (CSP). The aim of this paper is to point out Sida?s perspective on the conducted development assistance policy and what guide lines that are followed.

Miljöpolicyintegration hos Sida? - nedslag i ett policyurval för att identifiera EPI

The development aid from Sweden to developing countries is a activity thatinvolves a great deal of monetary founds as well as an opportunity to influence the environmental situation in a partner country. It´s also an opportunity to promote Sweden's values in a field like the environment, setting a good example is important. This thesis aims to evaluate Sida´s environmental policy and find out if there in fact is a Environmental Policy Integration Policy (EPI) taking place. EPI is a policyimplementation theory that emphasise the importance of the total integration of the environmental in the organisation as a whole. To identify this I will use a theoretical framework of indicators invented by William M.

Religion i utvecklingssamarbete : En kvalitativ studie om hur anställda på Sida upplever religionsfrågor som komponent i arbetet

This study's main aim is to contribute with an insight regarding how employees of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) experience religion as a component of development work in religious contexts. The study focuses on whether or not religion is given enough space within Sida's development work and if the policies of Sida are enough to cover the needs in religious contexts. To answer these questions we have interviewed six employees of Sida which holds experiences of development work in religious contexts. The results show a lack of knowledge and encouragement of these questions within Sida and that the interviewees experience religion as a complex concept. The study also shows that the interviewees find policies, methods and tools within Sida as inadequate to cover the needs of religion in development work.

Att skapa civilsamhället : En analys av SIDA:s diskurser relaterat till bistånd

Civilsamhället har på senare tid kommit att spela en allt större roll i biståndspolitiken. Att arbeta för att skapa eller stärka civilsamhället har fått en central roll i relation till hur bistånd ska fördelas. Men samtidigt är begreppet civilsamhälle problematiskt. Definitionerna har skiftat under årens gång och dess innehåll fortsätter att förändras.Den här studien har sin utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen och fokuserar på hur sex publikationer på Sida: s hemSida tar upp och berör begreppet civilsamhälle.I analysen av dessa publikationer har det framkommit att det finns tre dominerande diskurser som relateras till civilsamhället. Dessa diskurser tar upp vad civilsamhället är och hur det definieras, rollen som civilsamhället spelar eller kan spela samt hur Sida arbetar för att stödja civilsamhället.

Bistånd - gåva eller samarbete? : En diskussion av de diskursiva praktiker Sida skapar kring bistånd.

Biståndsorganisationer brottas alltid med problem kring hur relationer ska etableras mellan dem själva och mottagarländerna. Samtidigt som relationen ska vara jämlik brottas biståndsorganisationerna även med problemen kring hur fördelningen av biståndsresurser ska bli så rättvis som möjligt.Denna studie är en kritisk diskursanalys av sju årsredovisningar utgivna av den statliga svenska biståndsorganisationen Sida/Sida åren 1976/77 till 2005. I dessa årsredovisningar har jag letat efter olika beskrivningar av bistånd och biståndspolitik.I analysen av det empiriska materialet har framkommit att Sida/Sida beskriver bistånd i fyra olika diskurser. Dessa är Bistånd som samarbete, Bistånd på grund av fattigdom, Bistånd som uppgift och Bistånd och rättvis fördelning.De beskrivningar Sida/Sida gör bidrar till upprätthållandet av en postkolonial biståndsdiskurs där stereotyper kring biståndsgivare och ?tagare är mycket tydligt.

För vem, var och hur? : En analys av Regeringen och Sidas dokument om det humanitära biståndet

Denna uppsats är en studie av de dokument som Regeringen och Sida skrivit om det humanitära biståndet, hur Regeringen och Sida ser på humanitärt bistånd, vad de anser att det humanitära biståndet är etc. Det finns även en jämförelse mellan Regeringens och Sidas syn på det humanitära biståndet och den syn på humanitär bistånd som framträder i dokument om det humanitära biståndet i samband med Tsunamikatastrofen.Analysen belyser de diskurser som framträder i samtliga dokument i kombination med teorier om bistånd och makt. Tyngdpunkten i analysen hamnar på hur Regeringen och Sida ser på det humanitära biståndet; om det är långsiktigt eller kortsiktigt, hur det ser på biståndsmottagarna och vilka som får del av det humanitära biståndet.

Den personliga hemsidan : Mitt ställe på nätet

Denna rapport handlar om utvecklingen av en personlig webbplats. Syftet är att framställa en webbplats som sedan kan tjänstgöra som en personlig Sida på webben och innehålla en blogg med kommentarer, en bildtjänst, en Sida med personlig information om sidinnehavaren samt en Sida med bilder och information om tidigare projekt.Sidan utvecklades för att det fanns ett behov av en webbplats med dessa funktioner och för att lära och ge erfarenhet i att utveckla en webbplats från grunden.Sidan utvecklades i ASP.NET MVC och MS SQL 2008.Under projektets gång utvärderades även en ovanlig metod för lagring av bilder i databasen.Resultatet blev en webbplats där nya tekniker kan testas och utvärderas..

?Mellan hjärta och disco? : en artikelserie om klubbkultur

År 2006 tog sig popkulturen återigen in i nattklubbarnas epicentrum. Genom ett ägarbyte på Spy Bar övertogs svenskt nattlivs mest kända institution ? efter att länge varit ett tillhåll för tv-kändisar med mycket pengar ? av modefolk, konstnärer, DJ: s och skribenter. Många förstod inte vad som hände, men i mitten av nittiotalet var det de människorna som var med och utvecklade svenskt nattliv. Kanske är det återigen dags för ett maktskifte? I tre artiklar berättar vi om ägarbytet, om människorna och musiken.Av: Kristofer AnderssonReportage: Ljudet av en kulturkrock Sida 2 - 5Faktaartikel: I hjärtat av technon Sida 6 - 8Personporträtt: Med kärlek till klubbkultur Sida 9 - 11.

Samhällsuppbyggnad och demokratisering i Bosnien-Hercegovina : En utvärdering av SIDA:s aktuella verksamheter i Bosnien ur ett fredsperspektiv

Sida?s relief work in Bosnia aims at making the country ready for a membership in the EU where the main focus lies in the creation of a sustainable state as well as liberalizing the market to create an increased economic cooperation between Bosnia and the rest of Europe. These ambitions are closely related to the neo-liberal theory of state building which aims at creating democratic societies in line with the western democracy model, with a liberal economy constituting its base. Despite generous financial aid, the democratic and economic development in Bosnia is moving very slowly and the ethnical tensions seem to grow despite international involvement in the country. The purpose of this study is to evaluate Sida?s present relief work in Bosnia out of a peace perspective.

Vatten, arsenik och etik? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof

BAKGRUND: arsenik i grundvattenbrunnar har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh. Mellan 35-57 miljoner människor riskerar att dricka arsenikförgiftat vatten. Arsenik är cancerframkallande och arsenikförgiftning är vanligast hos fattiga människor. Hälsoministern i Bangladesh meddelade 1996 att det uppstått en landsomfattande kris och att dödsfall rapporterats. Sida finansierade lån till grundvattenbrunnar i Bangladesh mellan 1992 och 2000 genom biståndsprogrammet RESP.

Kulturens makt: En postkolonial analys av Sidas kulturbistånd

The aim of this thesis is to describe and analyse the ideology behind Sida's cultural aid by using postcolonial theory. We want to analyse the discourse on cultural aid that is found mainly in Sida's publications. The interpretation of the sources is made with a hermeneutic base and by using postcolonial theory in combination with Paul Ricoeur's theories on the function of ideology: 1. ideology as distortion, 2. ideology as legitimation, and 3.

Styrning i multiprojektorganisationer : En studie av biståndsmyndigheten Sida

Under år 2002 handskades biståndsmyndigheten Sida med 6224 insatser inom olika verksamhetsområden och i över hundra olika länder. Dessa insatser kan innebära alltifrån vägbyggen i Laos, analys av rättssektorn i Vietnam till stöd av ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter i Peru. I större eller mindre utsträckning kan dessa insatser ses som olika typer av projekt. Detta då de har de karaktärsdrag som ofta tas upp i litteraturen för att beskriva vad ett projekt är, det vill säga att de är avgränsade aktiviteter som strävar mot att uppnå en specifik uppgift, har en förutbestämd kostnad och genomförs inom en fastställd tidsram. Sida är därmed en organisation som på en övergripande nivåmåste kunna hantera ett stort antal projekt och koordinera dessa så att de gemensamt bidrar till Sidas mål om fattigdomsbekämpning.

Utveckling av webbaserad Outlookklient kopplad mot Exchangeserver

Ett nystartat företag ville skapa en hemSida som såg ut och fungerade som Outlook.  Denna Sida skulle senare kunna kopplas till Exchange eller något liknande e-postserverprogram. Under arbetets gång så installerades en labbserver med Exchange. När servern var färdig så skulle det gå att koppla upp företaget Teleriks webmaillösning för att sedan kolla om den klarar av Exchange. Målet var att en Sida liknande Outlook, till utseende samt funktion, skulle skapas. Denna Sida skulle sedan kopplas ihop med en fungerande Exchange server.

Filmens roll i utbildningen : fallet interkulturella samhällen

Kulturen har sedan urminnestider funnits i olika former, beroende på hur människorhar levt och förflyttat sig över jorden. Idag när vi lever närmare varandra ännågonsin kan den ge upphov till problem, kulturerna emellan. När olika kulturer skasamsas på en och samma plats behövs det verktyg för att samhället ska bli enhomogen och trygg plats. Mångkulturella samhällen existerar överallt i världen, därolika kulturer lever Sida vid Sida, detta examensarbete kommer ta upp förhållandeinterkulturalism, där kulturerna lever inte bara Sida vid Sida utan i en relation medandra kulturer som bygger på respekt för mångfald, ömsesidigt utbyte och synergi,och dokumentärfilm i form av två undervisningsfilmer.Två undervisningsfilmer har skapats med hjälp av två olika berättarsätt, medinterkulturalism som grund.Efter en enkätundersökning gjord med respondenter på Komvux vuxenutbildningSFI, svenska för invandrare, gjordes en jämförande studie som byggde på enjämförelse mellan dessa två filmer. Jag kunde därefter konstatera attinterkulturalismens budskap bäst går fram till mottagaren genom enundervisningsfilm gjord på Bill Nichols ?The Expository mode? som grund..

1 Nästa sida ->