Sök:

Sökresultat:

1487 Uppsatser om Sida - Sida 2 av 100

Modernisering idag - Sidas kulturbistånd ur ett kritiskt perspektiv

Denna uppsats behandlar Sveriges kulturbistånd ur ett kritiskt perspektiv. Teorin baserar sig på kritisk utvecklingsteori och postkolonial teori. Vi tar avstamp i de skillnader som finns i världen idag och analyserar kulturbiståndets roll i det som kallas moderniserings- eller utvecklingsteori. Denna menar att utveckling sker linjärt och att Väst har kommit längre än tredje världen. Frågeställningen behandlar huruvida Sida i sitt kulturbistånd reproducerar moderniseringsteorin.

Det svenska utvecklingsbiståndet : Enbart till de behövande?

The purpose of this essay is to review the Swedish international development cooperation carried out by Sida to control whether the implementation of the international aid is compatible with the policy. There are a lot of different ways to implement the economic aid that are being used by the donors today. The Swedish method has since the 1960s mainly been focused on attempting to diminish the poverty in the world. In the latest time another goal has been added, that is a focus on supporting the civil rights. This essay will be concentrated to aim on what kind of countries receiving aid from Sweden, and exactly why these countries are being chosen.The main question of this essay is: What countries are receiving the international developing aid, and how can this distribution be understood? To answer the main question there are two themes in the essay:? What kind of countries is supposed to receive developing aid from Sweden according to the policy?? What kind of countries is receiving the aid, and how can this be understood?This essay is mainly based on quantitative data obtained from Sida, together with index of corruption and poverty will the different types of Swedish cooperation countries be described.The conclusions of this essay are that there are two objectives of the policy: to fight poverty, and to strengthen the civil rights.

Working nine to six: Att anpassa musik skriven för äldre accordeon till modernt accordeon, med fokus på Torbjörn Iwan Lundquists Metamorphoses (1965)

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det går att göra transkriptioner av verk skrivna för accordeon med nioradig bas-Sida till accordeon med sexradig bas-Sida. Torbjörn Iwan Lundquists Metamorphoses (1965) har transkriberats och en tidigare gjord transkription av Volker von Ohlen har använts som referens. Resultatet redovisas i form av notexempel och en inspelning av det transkriberade verket. Transkriptionen handlar till stor del om bevarande eller utveckling av klang och musikaliskt flöde. Transkriptionen har kommenterats av två verksamma accordeonister och visar på både traditionella och nyskapande lösningar..

Sökmotoroptimering för video : Tekniker och skillnader

Undersökningen vill visa om vald sökmotoroptimering påverkar en webbSidas SERP- placering1 för sidor med video. I arbetet undersöks bland annat video-sitemap och schema.orgs uppmärkning för video.En empirisk undersökning har utförts med tre testdomäner där olika sökmotoroptimeringstekniker implementerats på de olika webbsidorna. En webbSida sökmotoroptimerad för video, en Sida med sökmotoroptimering för textinnehåll och en Sida sökmotoroptimerad med båda teknikerna. På sidorna har kontinuerligt videor laddats upp och sidornas SERP-placering i sökmotorn Google noterats på en förbestämd sökterm.Resultatet visar att schema.orgs uppmärkning för video och video-sitemap har en viss positiv effekt vad gäller sökmotoroptimering..

Sida ur ett lilberalfeministiskt perspektiv : Finns jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag i Sidas bistånds - och utvecklingspolitik?

AbstractEssay in Political Science, C ? level, by Ylva Björkegren, spring semester 2008. Tutor: Anna Spånning. ?Sida from a liberal feministic perspective.

Delegation av ansvar i miljömål

Människor i dagens samhälle flyttar och reser mycket till olika platser och länder. Man växte upp i en stad och sedan flyttade man till en annan för att till exempel gå i skolan eller arbeta. Under tiden träffar man andra människor från andra städer eller länder. Alla har olika erfarenheter och bakgrund med olika traditioner. Etnicitet är någonting som uppstår när man träffar människor som är olik en själv.

Efterlevnaden av Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll : En fallstudie av ledningens arbete inom Sida

Bakgrund/problem: På senare år har förtroendet för styrningen i ett flertal statliga och privata organisationer ifrågasätts. Kontrollen och ansvaret inom organisationerna har varit otydlig. Förordningen om intern styr-ning och kontroll är en åtgärd som tagits fram för att regeringen ska kunna säkerställa den interna styrningen och kontrollen inom myndigheter genom ett förtydligande av ansvaret. I förordningen stadgas att det inom myndigheten är ledningen som bär ansvaret för en betryggande intern styrning och kontroll. Fokus i denna studie läggs på att undersöka hur ledningen inom Sida efterlever förordningen.Syfte: Huvudsyftet med studien är att kartlägga hur förordningen om intern styrning och kontroll efterlevs i Sidas organisation.

Partnerskap och paternalism : En studie av Sida och Afrikagruppernas utvecklingssamarbete i Sydafrika med fokus på hiv och aids.

Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur Sida och Afrikagrupperna arbetar med hiv och aids i Sydafrika utifrån den postkoloniala kritik som riktats mot denna typ av arbete. Fokus ligger på de problem och dilemman som finns i utvecklingssamarbetet med Sydafrika. För att få en djupare förståelse och ytterligare ett perspektiv sammanför vi den postkoloniala teorin med teorier om hälsa. I det postkoloniala kapitlet behandlas bland andra Maria Eriksson Baaz och Pal Ahluwalias teorier om hur kolonialismen har skapat strukturer som påverkar Afrikabilden både i västvärlden och i Afrika idag. I teorin om hälsa utgår vi ifrån bland andra Deborah Lupton som menar att folkhälsa har en stark inverkan på politiska och sociala strukturer som fungerar som ett moraliserande system och påverkar hur vi ser på oss själva.

Utvärdering av Politiskt Bistånd : En fallstudie av ett politiskt biståndsprojekt i Laos

The findings in this case study are mainly based on material collected during a field trip with a fellow student to Laos in February-March 2005, which was sponsored by Sida through a Minor Field Study scholarship. The original interest was to study a political aid project (Governance and Administrative Reform Project Luang Prabang, GPAR LP) in a country like Laos with very complex preconditions such as one-party polity. In Laos my interest in evaluation of political aid grew mainly because I found out that the two donors in the project, Sida and the UNDP, had reached different conclusions in their respective evaluations of the project.The main interest in this thesis has been to study how donors have evaluated a political aid project. The study shows that Sida and UNDP used, what in the literature usually is referred to as, Conventional evaluation as methodology when they conducted their evaluations of GPAR LP. The study also shows that the main reason for the different points of view that are expressed in the evaluations depend on a lack of dialogue and consensus, regarding for the project crucial concepts, rather than choice of evaluation methodology.

Steget närmare till egen produktion av rörlig media? : - En studie om produktion av rörliga medier på Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

I denna rapport görs en kartläggning på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning hur organisationen arbetar i dagsläget med rörlig media. Utifrån detta tas förslag fram på förbättringsområden och strategier för Sidas fortsatta arbete med rörliga medier. Rapporten är tänkt att bidra till underlag för framtida planering och beslutsfattande kring rörliga medier.Bakgrunden till studien är att kommunikationsavdelningen på Sida har märkt en ökad efterfrågan på rörlig media som kommunikationsmetod. I dagsläget är det främst tre typer av rörlig media som tagit fram hittills; filmning och direktsändning av seminarier, videointervjuer med experter och kända personer och en videoserie med namnet ?Människan i centrum?.

Direkt och indirekt metod inom manöverkrigsföring : Hur kan de appliceras på IT-krigsföringen?

Manöverkrigsföring är ett tillvägagångssätt för att undvika motståndarens starkare Sida och angripa dess svaga, för att jämna ut styrkeförhållandena på slagfältet. B H Liddell Hart har sammanfattat detta i sin teori om den indirekta och direkta anfallet. I detta arbete har författaren prövat denna teori på IT-krigsföringen. Genom en kvalitativ textanalys har en teoriprövande undersökning genomförts med syftet att granska den svenska militärstrategiska doktrinen. Undersökningen har använt sig av tre olika analysenheter att pröva teorin på.

Sveriges och EG:s konkurrensrättsliga regler om gryningsräder i privata hem i förhållande till artikel 8 i Europakonventionen

The purpose of this essay is to review the Swedish international development cooperation carried out by Sida to control whether the implementation of the international aid is compatible with the policy. There are a lot of different ways to implement the economic aid that are being used by the donors today. The Swedish method has since the 1960s mainly been focused on attempting to diminish the poverty in the world. In the latest time another goal has been added, that is a focus on supporting the civil rights. This essay will be concentrated to aim on what kind of countries receiving aid from Sweden, and exactly why these countries are being chosen.The main question of this essay is: What countries are receiving the international developing aid, and how can this distribution be understood? To answer the main question there are two themes in the essay:? What kind of countries is supposed to receive developing aid from Sweden according to the policy?? What kind of countries is receiving the aid, and how can this be understood?This essay is mainly based on quantitative data obtained from Sida, together with index of corruption and poverty will the different types of Swedish cooperation countries be described.The conclusions of this essay are that there are two objectives of the policy: to fight poverty, and to strengthen the civil rights.

Symbolik i Det går an : Ett mellanting mellan realism och romantik

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om kommunikationsbrister inom en utbildningsförvaltning och hur man kan synliggöra dem. I denna uppsats har valet av genomförande grundat sig på den kvalitativa metoden genom intervjustudie. Utifrån de elva intervjuer har i resultatet kommit fram att kommunikations begrepp är svårt att definiera men att en rak kommunikation och öppenheten mellan parterna är väsentlig för en god kommunikation. Mejl är den kommunikationskanalen som används mest men det finns även andra kanaler såsom formella och informella möte, telefon och anslagstavla. Kommunikationen inom utbildningsförvaltningen kan alltid bli tydligare.

Strategic Evaluation -A study of its purpose in SIDA and SADEV

Background and Problem discussion: Strategic evaluations are important as they providecrucial information regarding Swedish development assistance and recommendations on howto face problems and inadequacies found in the evaluations. Therefore, the follow up ofrecommendations is of great significance as well. Unfortunately, Sida?s ManagementResponse system for follow-up of strategic evaluations has not been functioning in asatisfying way and needed actions have not been taken. Thus, Swedish developmentassistance has been criticised for the lack of implemented actions and the public has startedto question the work carried through by the organisations.

Kommunikation och kommunikationsbrister inom en kommunal utbildningsförvaltning : Ur en arbetslivspedagogisk synvinkel

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om kommunikationsbrister inom en utbildningsförvaltning och hur man kan synliggöra dem. I denna uppsats har valet av genomförande grundat sig på den kvalitativa metoden genom intervjustudie. Utifrån de elva intervjuer har i resultatet kommit fram att kommunikations begrepp är svårt att definiera men att en rak kommunikation och öppenheten mellan parterna är väsentlig för en god kommunikation. Mejl är den kommunikationskanalen som används mest men det finns även andra kanaler såsom formella och informella möte, telefon och anslagstavla. Kommunikationen inom utbildningsförvaltningen kan alltid bli tydligare.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->