Sök:

Att skapa civilsamhället

En analys av SIDA


Civilsamhället har på senare tid kommit att spela en allt större roll i biståndspolitiken. Att arbeta för att skapa eller stärka civilsamhället har fått en central roll i relation till hur bistånd ska fördelas. Men samtidigt är begreppet civilsamhälle problematiskt. Definitionerna har skiftat under årens gång och dess innehåll fortsätter att förändras.Den här studien har sin utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen och fokuserar på hur sex publikationer på SIDA: s hemsida tar upp och berör begreppet civilsamhälle.I analysen av dessa publikationer har det framkommit att det finns tre dominerande diskurser som relateras till civilsamhället. Dessa diskurser tar upp vad civilsamhället är och hur det definieras, rollen som civilsamhället spelar eller kan spela samt hur SIDA arbetar för att stödja civilsamhället. I min analys har jag främst utgått från teorier om imperialism/nykolonialism samt till viss del postkoloniala teorier för att förklara hur diskurserna inom SIDA är skapadeAbstractThis essay is an analysis of the aid discourses within the Swedish organisation SIDA. The main focus lies on the concept of civil society and its relation to the aid policy within SIDA.

Författare

Ivan Kovacic

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..