Sök:

Sökresultat:

949 Uppsatser om Revision - Sida 1 av 64

Är revision viktigt för små aktiebolag? : En undersökning om revisionens påverkan på bankers kreditgivning

Den 1 november 2010 förändrades Sveriges Revisionsplikt, vilket innebar att 250 000 små aktiebolag fick möjlighet att välja bort Revision. Statistik visar att antalet aktiebolag som väljer bort Revision ökar, forskning indikerar dock samtidigt på positiva effekter av Revision för små aktiebolag. Syftet med denna studie var att undersöka hur Revision påverkar kreditbedömning av små aktiebolag samt om vikten av Revision skiljer sig mellan olika branscher. För att förklara sambandet mellan kreditgivning och Revision baserades studien på teorin om de fem C:na och legitimitetsteorin. Vidare har en intervjustudie genomförts med sex anställda på sex av Sveriges största banker.

Kommunal revision

Syftet med kandidatuppsatsen är undersöka om kommunens förtroendevalda kommunrevisorer behövs, eller om det skulle vara möjligt att de sakkunniga biträdena tar sig an all kommunal Revision.För en fungerande kommunal Revision behövs både de förtroendevalda kommunrevisorerna och de sakkunniga biträdena.Dock behöver det struktureras upp vem det är som skall göra vad..

Vilka förväntningar har banken på revision: en fallstudie om förväntningsgapet inom revision

Förväntningarna på Revision/revisorerna är många och kan ibland bli orimligt höga eller orealistiska. De olika behov och förväntningar som finns på revisorn har skapat en inbyggd konflikt i revisorrollen samt bidragit till att det många gånger uppstått ett förväntningsgap inom Revision. Denna uppsats syfte är att redogöra för bankernas förväntningar på Revision, identifiera om det finns ett förväntningsgap inom Revision mellan revisorer och banker samt om ett förväntningsgap existerar, förklara orsakerna till detta. Uppsatsen bygger på en fallstudie där tre auktoriserade revisorer samt fyra banktjänstemän intervjuats. Resultatet indikerar att ett förväntningsgap existerar dem emellan och att dess orsak främst beror på att banken har för höga förväntningar på Revision.

Synen på revision i icke revisionspliktiga handels- och kommanditbolag: revisionens vara eller icke vara

För handels- och kommanditbolag krävs inte alltid Revision. Det finns dock företag som väljer att använda sig av Revision eller revisor trots att det inte behövs. Vårt syfte med denna uppsats var att identifiera motiv för och emot användandet av Revision som tjänst och revisorn som person i små handels- och kommanditbolag som inte är Revisionspliktiga. Vi valde att göra en telefonenkät med 36% av de aktiva handels- och kommanditbolag i Skellefteå stad. Vi utförde även personliga intervjuer med tre företag som antingen använde sig av Revision, revisor eller inget av dem.

Dimensioneringen av revisionens budget

This study represents the different factors that may have an influence on the budgetproposal in the local government for the Revision. The Revision in the local government is an important part of councillors and public insight into the different activities. The budget for Revision decides how much of the activities runned by the local government can be observed by the elected representative accountant. The aim of the study is to see how the following variable affect the dimension of the budget appointed for Revision. We have used Institutional theory, theory that contains the role-play between guardians and advocates and Agent theory with help of accountability.The dissertation is written in Swedish..

Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision: ett förväntningsgap?

Revision innebär att revisorn med betryggande säkerhet granskar aktiebolags årsredovisning, bokslut samt styrelsens och VD:s förvaltning. Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka förväntningar småföretag har på revisorn och Revision samt ta reda på vad revisorer anser att de ska tillföra småföretag i samband med Revision. Detta för att sedan jämföra om småföretagens och revisorernas uppfattningar om Revision överensstämmer eller ifall ett förväntningsgap existerar, samt identifiera vad som kan reducera ett eventuellt förväntningsgap. För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en kvalitativ fallstudie med två revisorer och tre småföretag inom Luleå Kommun. En slutsats som vi kom fram till i samband med undersökningen var att småföretag förväntar sig betydande rådgivning av sin revisor.

Fria, men ändå villiga? : En studie om företagsfaktorers påverkan på efterfrågan på frivillig revision

År 2010 avskaffades Revisionsplikten för små bolag i Sverige vilket gör att det numera är frivilligt för dessa bolag att ha en revisor. Det är kombinationen av Sveriges låga gränsvärden för undantagande av Revisionsplikt, samt avsaknaden på tidigare forskning i en svensk kontext som motiverar denna studie. I denna undersökning, som bygger på ett slumpmässigt urval av 400 svenska små bolag, testas faktorer som i utländska studier tidigare funnits påverka efterfrågan på frivillig Revision. Detta görs för att se om samma samband finns i Sverige. Vi förutspår att efterfrågan på Revision påverkas av företagets storlek, skuldsättningsgrad, risk och ålder.

Revisionens legitimitet: En fallstudie om legitimitet ur ett tillväxtperspektiv

År 2010 ändrades lagen om Revisionsplikt i Sverige och många företagare har sedan dess valt bort Revision. Därefter har det ifrågasatts hur företag kan uppnå legitimiteten som intressenter efterfrågar om redovisningen inte är reviderad. Syftet med studien var att förklara vilken legitimitet företag, som påverkas av den fria Revisionsplikten, upplever med Revision ur ett tillväxtperspektiv. Företagare har sedan lagändringen haft utrymme att ta ställning till Revision, vilket har möjliggjort att detta kunde studeras. För att uppnå syftet teoretiskt har teorier om Revision, legitimitet och tillväxt studerats.

Förväntningar på revision - En studie av revisorers, företags och journalisters attityder till extern revision

Syftet är att analysera hur revisorers, företags och journalisters attityder och förväntningar avseende Revision avviker från varandra. Studien visar att det finns ett förväntningsgap vad gäller revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier. Både företag och journalister har på detta område högre förväntningar än vad revisorerna anser vara rimligt. Generellt sett har journalister låga förväntningar på att Revisionen kan uppfylla sitt syfte. Företagen har en mer positiv bild av Revision än journalisterna, men anser att revisorerna ofta brister i kompetens.

Förväntningsgap inom revision: en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn

Revision innebär att ett företags redovisning och förvaltning granskas. Revisionsarbetet och revisorns roll förändras och utvecklas ständigt. Revisorer har existerande lagar och normer till hjälp för att genomföra Revision i ett företag. Revisionen gör att den finansiella informationen kan anses som trovärdigt. Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad företagen förväntar sig av en Revision och vad som är en Revision enligt revisorns syn.

Revision och mikroföretag : En studie om mikroföretags orsaker att anlita revisor

Den första november 2010 trädde ett nytt regelverk ikraft, en frivillig Revision, ett regelverk som berör aktiebolag och deras valfrihet att välja fri Revision. Aktiebolag som har möjlighet att välja fri Revision benämns mikroföretag, dem verkar inom ramen för regelverkets gränsvärden. Ambitionen med studien är att undersöka vilka faktorer som gör att mikroföretag i Sverige väljer att anlita revisor, fastän de enligt lag inte behöver. Studien är en surveyundersökning som bygger på kvalitativ data från intervjuer med 30 stycken mikroföretagare. Studien resulterade i att mikroföretagarna som väljer att anlita revisor gör det på grund av olika orsaker, det som förekom mest frekvent hos mikroföretagarna är att de gör det; för sin egen skull, för sitt eget välbefinnande, förändring tar tid, informationsasymmetri, skatteverket och behov av rådgivning.För att kunna säga att dessa anledningar till att anlita revisor är signifikanta för mikroföretag i Sverige föreslås en framtida studie, exempelvis en surveyundersökning med kvantitativ data..

Revisionspliktens avskaffande : Behåller aktiebolagen en frivillig revision och vilka faktorer påverkar valet?

Den 1 november 2010 avskaffades Revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Detta innebar att ca 250 000 aktiebolag nu kan välja bort Revision. Syftet med denna uppsats är att undersöka om de aktiebolag, som nu har möjligheten att välja bort Revision, gör det. Vidare syftar undersökningen till att ta reda på vilka faktorer som påverkar detta val och jämföra resultaten med tidigare forskning. För att uppnå syftet användes en kvantitativ metod i formen enkät som skickades till 364 små aktiebolag inomvSödermanlands län.

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital - En studie ur revisorns perspektiv

Den 1 november 2010 avskaffades Revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Detta innebar att ca 250 000 aktiebolag nu kan välja bort Revision. Syftet med denna uppsats är att undersöka om de aktiebolag, som nu har möjligheten att välja bort Revision, gör det. Vidare syftar undersökningen till att ta reda på vilka faktorer som påverkar detta val och jämföra resultaten med tidigare forskning. För att uppnå syftet användes en kvantitativ metod i formen enkät som skickades till 364 små aktiebolag inomvSödermanlands län.

Vad är kvalitet i revision?

Revisionsbranschens främsta uppgift är att bidra till ett ökat förtroende för de finansiella rapporterna och genom detta tillhandahålla en social och affärsmässig trygghet i samhället. Revisorns oberoende är det som ger trovärdighet åt den finansiella informationen, kraven på revisorns oberoende och en kvalitetssäker Revision är därför mycket stort. Dock har förtroendet för revisorerna minskat till följd av senare års skandaler. Frågeställning: Vår problembakgrund och vår problemdiskussion har utmynnat i följande huvudfråga som vår uppsats ämnar besvara. Hur skiljer sig Revisionsbyråer av olika storlek i deras arbete med, och inställning till, vissa kvalitetsfaktorer inom utvalda områden? För att kunna besvara vår huvudfråga har vi formulerat följande delfråga: Vilka faktorer kan anses avgörande för att uppnå en god kvalitet i Revision?.

Revision i den lokala självstyrelsen

I vår studie har vi försökt att klargöra vilka roller de förtroendevalda revisorer och de sakkunniga har i den kommunala Revisionen. Vi har funnit att det finns en del problem när det gäller de förtroendevaldas brist på kompetens och oberoende. Dessutom är de sakkunnigas påverkan under Revisionsprocessen väldigt stor, vilket kan leda till att Revision genomförs enligt samma mallar i flera olika kommuner och kommunen inte får den särpräglade granskning som den kommunala Revisionen är tänkt att resultera i..

1 Nästa sida ->