Sök:

Synen på revision i icke revisionspliktiga handels- och kommanditbolag

revisionens vara eller icke vara


För handels- och kommanditbolag krävs inte alltid revision. Det finns dock företag som väljer att använda sig av revision eller revisor trots att det inte behövs. Vårt syfte med denna uppsats var att identifiera motiv för och emot användandet av revision som tjänst och revisorn som person i små handels- och kommanditbolag som inte är revisionspliktiga. Vi valde att göra en telefonenkät med 36% av de aktiva handels- och kommanditbolag i Skellefteå stad. Vi utförde även personliga intervjuer med tre företag som antingen använde sig av revision, revisor eller inget av dem. Vi gjorde även tre expertintervjuer med två revisorer och en bank, detta för att få ytterligare synpunkt på problemet. Vi kom fram till att inget företag använder sig av både revisor och revision och det var endast ett fåtal företag som använde sig av revision. Däremot var det flera företag som endast använde sig av en revisor, eller inte nyttjade vare sig revisor eller revision. De primära motiven till att företagen använde sig av revisor eller revision var att de ville få en helhetsbild av företaget, företagarnas bristande kompetens och tidsbrist. Motiven till varför företagen inte använde sig av revisor eller revision var främst för att det inte krävs enligt lag.

Författare

Sara Hellgren Johanna Nordmark

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..