Sök:

Är revision viktigt för små aktiebolag?

En undersökning om revisionens påverkan på bankers kreditgivning


Den 1 november 2010 förändrades Sveriges revisionsplikt, vilket innebar att 250 000 små aktiebolag fick möjlighet att välja bort revision. Statistik visar att antalet aktiebolag som väljer bort revision ökar, forskning indikerar dock samtidigt på positiva effekter av revision för små aktiebolag. Syftet med denna studie var att undersöka hur revision påverkar kreditbedömning av små aktiebolag samt om vikten av revision skiljer sig mellan olika branscher. För att förklara sambandet mellan kreditgivning och revision baserades studien på teorin om de fem C:na och legitimitetsteorin. Vidare har en intervjustudie genomförts med sex anställda på sex av Sveriges största banker. Trots att kreditgivarna beskrev att revision inte är avgörande vid kreditbedömning indikerade studien på att revision påverkar kredit-bedömningen, det är dock oklart till vilken grad. Studien fann inte belägg för att företags branschtillhörighet påverkar vikten av revision vid kreditgivning, utan resultatet visade snarare att andra faktorer styr.

Författare

Lovisa Börlin Therese Holmström

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..