Sök:

Revisionens legitimitet

En fallstudie om legitimitet ur ett tillväxtperspektiv


År 2010 ändrades lagen om revisionsplikt i Sverige och många företagare har sedan dess valt bort revision. Därefter har det ifrågasatts hur företag kan uppnå legitimiteten som intressenter efterfrågar om redovisningen inte är reviderad. Syftet med studien var att förklara vilken legitimitet företag, som påverkas av den fria revisionsplikten, upplever med revision ur ett tillväxtperspektiv. Företagare har sedan lagändringen haft utrymme att ta ställning till revision, vilket har möjliggjort att detta kunde studeras. För att uppnå syftet teoretiskt har teorier om revision, legitimitet och tillväxt studerats. För att uppnå syftet empiriskt har semistrukturerade intervjuer med företagare genomförts. Vidare jämfördes det insamlade empiriska materialet med den teoretiska referensramen för att möjliggöra konkreta slutsatser. Resultaten visar att revision bidrar till ekonomisk legitimitet, legitimitet genom tvingande isomorfism, process-, strukturell- och personlig legitimitet. Resultaten visar även att företagare har bristande kunskaper om revision och skillnaden mellan revisorers och redovisningskonsulters arbetsuppgifter.

Författare

Elisabeth Back Amanda Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..