Sök:

Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision

ett förväntningsgap?


Revision innebär att revisorn med betryggande säkerhet granskar aktiebolags årsredovisning, bokslut samt styrelsens och VD:s förvaltning. Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka förväntningar småföretag har på revisorn och revision samt ta reda på vad revisorer anser att de ska tillföra småföretag i samband med revision. Detta för att sedan jämföra om småföretagens och revisorernas uppfattningar om revision överensstämmer eller ifall ett förväntningsgap existerar, samt identifiera vad som kan reducera ett eventuellt förväntningsgap. För att uppnå syftet med uppsatsen genomfördes en kvalitativ fallstudie med två revisorer och tre småföretag inom Luleå Kommun. En slutsats som vi kom fram till i samband med undersökningen var att småföretag förväntar sig betydande rådgivning av sin revisor. Vi har även kunnat konstatera att rådgivningen som småföretag förväntar sig många gånger är mer omfattande än den lagstadgade revisionen. Det innebär att ett förväntningsgap existerar, då småföretags förväntningar och revisorers uppfattning om revision skiljer sig åt.

Författare

Hanna Eriksson Johanna Vikström

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..