Sök:

Förväntningsgap inom revision

en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn


Revision innebär att ett företags redovisning och förvaltning granskas. Revisionsarbetet och revisorns roll förändras och utvecklas ständigt. Revisorer har existerande lagar och normer till hjälp för att genomföra revision i ett företag. Revisionen gör att den finansiella informationen kan anses som trovärdigt. Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad företagen förväntar sig av en revision och vad som är en revision enligt revisorns syn. Utifrån detta skulle vi jämföra de olika uppfattningarna för att se om det fanns ett förväntningsgap och vilka åtgärder som kan minska ett eventuellt gap. Vi undersökte tre medelstora företag och intervjuade två revisorer. Resultatet av undersökningen blev att det inte fanns ett större förväntningsgap. Orsaken till det kan vara att en del ekonomichefer inom medelstora företag har ett förflutet som revisor och känner till revisorns arbete. Åtgärder som motverkar och minskar eventuella förväntningsgap är att revisorerna informerar bättre om sitt arbete samt utvärderar och ger en bra återkoppling åt sina kunder.

Författare

Silke Gläser Monika Kurkkio

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..