Sök:

Förväntningar på revision - En studie av revisorers, företags och journalisters attityder till extern revision


Syftet är att analysera hur revisorers, företags och journalisters attityder och förväntningar avseende revision avviker från varandra. Studien visar att det finns ett förväntningsgap vad gäller revisorns ansvar att upptäcka bedrägerier. Både företag och journalister har på detta område högre förväntningar än vad revisorerna anser vara rimligt. Generellt sett har journalister låga förväntningar på att revisionen kan uppfylla sitt syfte. Företagen har en mer positiv bild av revision än journalisterna, men anser att revisorerna ofta brister i kompetens. Detta beror troligen på ett förväntningsgap då företagen förväntar sig att revisorn ska granska saker denne inte gör.

Författare

Sofie Jönsson Karin Jeppsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..