Sök:

Sökresultat:

5080 Uppsatser om Organisation - Sida 1 av 339

Kunskapsfabrikens rötter

The purpose of this study was to investigate, through a qualitative survey, the need of knowledge and strategy in Organisations today and tomorrow. The empirical investigation is built on a semi structured interview that was conducted on nine different companies in Gislaveds community. The companies were from three different branches namely: tree, metal and polymer. Three interviews were conducted in each branch.The result from the interviews showed that the globalisation had put the companies under hard competition which had made the need for rationalisation and effectivness more apparent. Having said this, the demands on the Organisation and the individuals within it will constantly increase.

Informationskulturen i Attac Göteborg öppen eller sluten?

The aim of this study was to examine if an Organisation that strives for democracy and participation, also possess an open information culture. This study deals with the information culture in a social movement Organisation, Attac Gothenburg. To achieve the aim, following questions were asked: What is the Organisation culture like, is it open or closed? What is the information culture like, is it open or closed? What is the information culture like, in relation to the identity of the Organisation? The focus has been put on earlier research in social movements, Organisation and information culture. In this qualitative study I have collected material mainly from interviews.

Den interna informationshanteringen inom äldre- och handikappomsorgen i kommundelen Viskafors

The purpose of this thesis is to explore how the internal information processing and management is carried out within a unit of Viskafors municipality. Furthermore, to explore and make recommendations of how the Organisation can improve its internal information management. To get a full picture I have interviewed people at different levels of the Organisation. The main findings showed that there was a dysfunction in the internal information processing and management. For example the study showed that the internal information did not reach out to the different parts of the Organisation due to insufficient information processing.

En organisation i förändring. En fallstudie om Lantbrukarnas Riksförbund och riksförbundsstämman.

AbstractThe Swedish agricultural Organisation, LRF, stands in front of many changes and the work with the changes in the Organisation has caused some conflicts at the top. Is it like Michels say that it's a few people at the top that rules? The case with LRF shows to be something different, since the president Caroline Trapp was re-elected. The election committee proposed a new president, but the assembly had another opinion and re-elected Caroline Trapp. This shows that the opinions at the top were not the same as among the members of the Organisation and the election committee couldn?t rule over them.In this essay I try to understand what kind of Organisation LRF is and what made this case special.

Medsittning, ett verktyg i en lärande organisation

Att vara en lärande Organisation är inget man blir klar med, det är istället ett förhållningssätt och arbete man ständigt jobbar med. Migrationsverket är en Organisation som strävar efter att vara en lärande Organisation, ett av verktygen som används är den så kallade medsittningen. I denna studie sökte jag efter medarbetares upplevelser av detta verktyg. Syftet var att öka kunskapen om faktorer som har betydelse för kontinuitet i lärande inom en Organisation som strävar efter att vara en lärande Organisation. Jag har utgått från Peter Senges teori om fem discipliner för en lärande Organisation.

Idélab en innovativ organisation?

I och med den ökade globaliseringen, ställs det dagligen nya krav och förväntningar på Organisationer att möta de fluktuerande behov som omvärlden ställer på dem. Användningen och spridningen av begreppet innovation har aldrig varit så stort eller starkt som idag och det sträcker sig alltifrån regeringspropositioner, forskning, varumärken och konsumentartiklar. Alla vill ta del av det nya ?inne ordet - innovation? men vad är egentligen innovation och vad innebär det för en Organisation att vara innovativa? Vi har valt att försöka samla dessa begrepp för att åstadkomma en förståelse för vad innovation egentligen är och hur en Organisation kan dra nytta av det..

Medsittning, ett verktyg i en lärande organisation

Att vara en lärande Organisation är inget man blir klar med, det är istället ett förhållningssätt och arbete man ständigt jobbar med. Migrationsverket är en Organisation som strävar efter att vara en lärande Organisation, ett av verktygen som används är den så kallade medsittningen. I denna studie sökte jag efter medarbetares upplevelser av detta verktyg. Syftet var att öka kunskapen om faktorer som har betydelse för kontinuitet i lärande inom en Organisation som strävar efter att vara en lärande Organisation. Jag har utgått från Peter Senges teori om fem discipliner för en lärande Organisation.

Framgångsrikt strategiarbete : ett arbete om visioner och strategier inom Region Gotland

The usage of visions and strategies is something that helps an Organisation to create an imaginary scenario and guide them of how to realize these goals. During the years of 2006-2008 Region Gotland presented a document that was supposed to show the region's visions. The theoretical framework of this thesis is based on the stakeholder theory, Balanced Scorecard (BSC) and Management Control Systems Package (MCS). Personal interviews were conducted within the Organisation Region Gotland, with individuals whom are directly linked to the visions and strategies of the Organisation. The purpose of this study is to clarify the concepts of vision and strategy, and what their impact is on the Organisation's work on the operation level.

Utvecklingssamtal handlar om kraft och ork: en studie om utvecklingssamtalets betydelse i en industriellt baserad organisation

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur utvecklingssamtal påverkar den anställda i en industriellt baserad Organisation och vilka effekter utvecklingssamtal har. Kvantitativa och kvalitativa undersökningar har genomförts för att kunna besvara frågorna. Resultatet visar på en ganska neutral till något negativ syn på utvecklingssamtalens påverkan i Organisationen..

Knowledge Management och intranät en fallstudie av en divisionaliserad behandlingsorganisation

This Master thesis studies how a diversified institutional care Organisation can optimise its collective knowledge resources so to manage and distribute this knowledge to different parts of the Organisation with help of the Organisations intranet. The purpose of the study is to examine if knowledge management and the Organisations intranet can be used to create, store, transfer and better use the knowledge within the Organisation. Through a case study the thesis will look at different knowledge processes and their relation to the Organisations intranet. The case study includes a questionnaire for the whole Organisation and qualitative interviews with seven persons from different levels of the Organisation. The theoretical framework of the study approaches knowledge management and intranet through four knowledge processes.

Organisation av pop- och rockmusiksamlingar i Sverige: en värderingsfråga?

The purpose of this paper is to examine different methods for Organisation and retrieval of pop and rock music recordings, and the problems concerned with this Organisation. The focus is the question whether values towards pop and rock music influence the Organisation of music in major Swedish record collections. As a background for this discussion, the study also discusses how music is organised in these collections, and what kind of problems are associated with their Organisation. Also included in the paper is a minor investigation of how problems with the Organisation of pop and rock music are dealt with in library and information science, and how values towards pop and rock music are dealt with in society in general. The main focus of the study, however, is an empirical study of how values towards pop and rock music manifest themselves in the pop and rock Organisation of six Swedish institutions with major collections of music recordings.

Struktur och organisation i förskolan : Möjligheter och hinder för förskolans dagliga verksamhet

Syftet i studien är att belysa möjligheter och hinder för struktur och Organisation i förskolans dagliga verksamhet, både på verksamhetsnivå, ledningsnivå och politisk nivå. Den teoretiska utgångspunkten finns i studier som behandlar förskolan som en institution, med egen Organisation, struktur och ledning. Ansatsen i studien är etnografisk och narrativ analys används. Undersökningsmetoder i studien är observationer, fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Resultatet kan delas upp i två grupper; förskolans verksamhetsnivå och förskolans styrning och ledning..

Turistbyråernas organisation, omvärld och nätverk

Uppsatsen är baserad på ett uppdrag som handlar om en undersökning av turistbyråernas verksamhet. Innan uppstart av ett företag är det viktigt att bestämma vilken typ av Organisation som behövs. Organisationen i de olika driftformerna skiljer sig åt och påverkar i sin tur företagets omvärld och nätverk på olika sätt. Dessa begrepp har valts ut för att analysera deras betydelse för turistbyråer och om de på något sätt underlättar företagens drift och finansiering..

Organisationskultur i en processorganistion

At the beginning of the nineties, a new form of Organisation, the process Organisation, was about to be born. The features of the process Organisation were a flexible Organisational that works in a world where the pace of development is increasing all the time. Today there are many Organisations that have mapped their processes, but in order to truly become a process Organisation, the processes among other things have to be in harmony with e.g. Organisational culture. Which effects the Organisational culture has on the process Organisation is yet unexplored, but however quite crucial.

Lärande i små projektintensiva företag : En fallstudie med samtliga medarbetare på Markant Reklambyrå i Karlstad

En lärande Organisation kännetecknas av att medarbetarna i en Organisation utvecklar och för vidare kunskap mellan varandra, samt förmågan att förändra och tillämpa kunskaperna. Peter Senge utvecklade begreppet en lärande Organisation och med hjälp av fem discipliner redogör han vad en Organisation bör göra för att åstadkomma en lärande Organisation. Kline och Saunders uppmärksammade att företag tog åt sig av Senge?s fem discipliner och märkte även att företagen behövde en mer detaljerad information om hur den lärande Organisationen skapas. Därav grundade Kline och Saunders tio detaljerade steg som skapar en sådan Organisation.Genom att ett företag är en lärande Organisation anpassar den sin verksamhet till det som händer i omvärlden för att det ska gynna både medarbetare och ägare.

1 Nästa sida ->