Sök:

Sökresultat:

133 Uppsatser om Lastbilar - Sida 1 av 9

Våggsystem för lastbilar : Lastindikator och lastväxlarvåg

Uppdragsgivaren Vågab AB i Karlstad säljer vågutrustningar för mobil vägning.Examensarbetet behandlar de två uppdragen lastindikator för bladfjädrade Lastbilar och en lastväxlarvåg för Lastbilar.Lastindikatorn är tänkt som ett billigt alternativ för att uppskatta lastad vikt på bladfjädrade Lastbilar när andra alternativ saknas. Vägningen utgår från att mäta fjäderhöjden i hjulupphängningen med ultraljudsutrustning. Vid ökad vikt på lastbilsflaket minskar fjäderhöjden vilket används för att indikera lasten. Arbetet med lastindikatorn syftar till att utröna hur noggrann denna typ av vägning är möjlig att göra samt hur de mätgivare som används bäst ska placeras.Arbetet resulterade i ett koncept för lastindikation vilket visade sig ha möjlighet att registrera lastad vikt med en noggrannhet upp till 1700 kg för en total last på 16400 kg.Arbetet med lastväxlarvågen syftar till att utveckla alternativ till den befintliga våg av typ LLV 4 x 6 ton som i dagsläget monteras på lastväxlare för vägning av lastväxlarflak.Arbetet resulterade i ett konstruktionsunderlag för en lastväxlarvåg 4 x 8 ton..

Kundens nytta av Scanias Grönt Kort-avtal : Leder Grönt Kort-avtal till färre besiktningsanmärkningar och förbättrade kundrelationer för Scania?

Denna rapport är uppdelad i två delar. Den första delen undersöker, med data från drygt 16 000 Lastbilar, om Scanias Grönt Kort-avtal minskar risken att få föreläggande vid besiktning. Utifrån dessa data undersöks även vilken typ av bilar som har Grönt Kort-avtal. Regressionsanalys görs med hjälp av logitmodeller. Resultatet tyder på att Grönt Kort-avtalet minskar risken för föreläggande.

Gränssnitt för trötthetsvarningssystem: utveckling och utvärdering av förargränssnitt för Scanias lastbilar

Detta examensarbete är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet. Projektet har genomförts på avdelningen för hyttergonomi på Scania CV AB i Södertälje. Målet med arbetet var att utveckla ett förargränssnitt för Scanias kommande trötthetsvarningssystem för Lastbilar. Gränssnittet utvecklades utifrån tre huvudaspekter: säkerhet, acceptans och effektivitet. För insamling av information och preferenser genomfördes litteraturstudier, en enkätstudie samt en ministudie.

Konceptutveckling av stänkskärm : För lastbilars andra framaxel

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Scania. Målet var att ta fram koncept på en stänkskärm som skall placeras över den andra framaxel på Lastbilar med dubbla framaxlar. Det togs även fram en uppskattning kring hur mycket värde en sådan skärm skulle skapa åt Scania. Dubbla framaxlar används då vikten över lastbilens främre del är så stor att den behöver delas upp på två axlar. Endast 8% av de Lastbilar Scania säljer behöver dubbla framaxlar.

Effektiv kontroll- och justerprocess hos Volvo Lastvagnar AB
genom införande av Lean production

Detta examensarbete är utfört på Volvo Lastvagnar AB i Göteborg. Där monteras tunga Lastbilar för långa och medellånga transporter. Dagens produktionstakt är 104 Lastbilar per dag vilket ger en årlig produktion på 19000 fordon. Efter att en lastbil är monterad utförs kontroller för att säkerställa dess säkerhet och funktionalitet. De kontroller som utförs är bland annat drifttest, test av elektronik samt okulärbesiktning.

Dörrpanelskoncept

Scania är en av världens ledande tillverkare av Lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Efter lansering av den nya lastbilsserien under 2004 som utnämndes till ?Truck of the year 2005? så tittar hyttutvecklingsgruppen framåt på nya projekt. Ett område inom hyttinredning som man vill fördjupa sig i är dörrpanelen. Med dörrpanel menas den del av inredningen som sitter på dörrens insida och normalt sett innehåller öppnings- och stängningshandtag, fönstervevar/elhissar, förvaringsfack etc.

Optimerad signal av omgivningstemperatur på tunga fordon

SammanfattningScanias Lastbilar har under de senaste åren haft en snabb utveckling när det gäller elektronik och styr - reglerteknik. En givare som inte har haft samma utveckling är yttertemperaturgivaren som introducerades i Scanias Lastbilar 1987. Totalt finns det idag 10 olika ECU-system som använder sig av givarsignalen. Det har visat sig att yttertemperaturgivaren i Scanias Lastbilar visar för högt värde i vissa körfall. Stora avvikelser på yttertemperaturvärdet har inte varit ovanliga när motorn har varit varm och lastbilen färdats i hastigheter under 30 km/h eller kör på tomgång, till exempel vid ett rödljus.

CSR inom livsmedelsbranschen : Studie över ICA:s CSR-arbete inom transport av varor

Corporate Social Responsibility, ett företags samhällsansvar, har på senare år fått större plats i näringslivet. CSR bygger på idén att företag frivilligt redovisar vilket socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar de tar inför sina intressenter. En företagsbransch med daglig inverkan på världens samhälle är livsmedelsbranschen. Branschen har ett välutvecklat och komplext logistiksystem där transportverksamheten är en central funktion. Syftet med denna studie är att beskriva och utvärdera dagens CSR-arbete ur ett miljöperspektiv inom livsmedelsbranschens transportverksamhet.

Lastbilstrafik - Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar : Effektivare estimation med hjälpinformation?

Denna uppsats undersöker om användandet av stark hjälpinformation kan ge ökad precision i skattningarna i undersökningen Lastbilstrafik ? Inrikes och utrikes trafik med svenska Lastbilar som utges av Trafikanalys. Förutom att en ökad precision är önskvärd i sig, kan det också möjliggöra ett minskat urval. Detta innebär i sin tur att uppgiftslämnarbördan minskas.Tre parametrar undersöks: totalt antal körda kilometer, total lastad godsmängd och totalt transportarbete. För dessa finns precisionskravet att för den skattade årstotalen får den relativa osäkerhetsmarginalen vara högst fem procent (den relativa osäkerhetsmarginalen definieras som halva konfidensintervallets längd dividerat med punktskattningen).

Fartygsprojektering och hydrostatikmodellering.

Denna rapport behandlar olika delar av sjöfarten och inleds med en essä om sjöfart som ger en övergripande introduktion till området. En mycket stor del av världens transporter sker med fartyg då detta är ett energieffektivt och billigt sätt att frakta varor på.En inledande fartygsprojektering görs för ett fartyg som ska lösa följande transportproblem: 250 Lastbilar ska fraktas mellan Oxelösund och Åbo i vardera riktningen varje vecka. Sträckan är 200 sjömil och med 7 avgångar i veckan får fartyget en marschfart på 20 knop. Detta leder till att fartyget tar ca 36 Lastbilar vid varje resa. Lastbilarna är fördelade på 2 däck med 3 filer på varje.

Lämplig avvägning mellan investeringar i CTI-teknik och lagerhållning av virke

Denna rapport är resultatet av en studie som utförts på initiativ av Holmen Skog och Stora Enso. Syftet har varit att analysera i vilken utsträckning man med hjälp av CTI-teknik (Central Tyre Inflation, som innebär varierbart lufttryck i däcken på Lastbilar), på ett kostnadseffektivt sätt, kan öka tillgängligheten på virke under de perioder då vägarnas bärighet är nedsatt.Dåliga vägar skapar stora problem för skogsindustrin främst under perioder av tjällossning eller rikligt regn. Studier visar att med CTI på Lastbilar minskar påfrestningarna på vägarna och vägar som normalt inte är framkomliga under tjällossningsperioden kan bli körbara. På så vis förhindras att virke ligger oåtkomligt vid avstängda vägar och lagerhållningen av virke inför tjällossningsperioderna kan minskas.Studien har utförts i tre steg och ett skogsdistrikt i Ludvikatrakten har valts som försöksområde. Först har en analys gjorts av hur mycket virke som trots allt finns tillgängligt under tjällossningsperioderna och hur långt det räcker för att täcka industrins efterfrågan.

Scania och Volvos grundpelare inom lastbilar : Intervjustudier ur konsumenters perspektiv

Med denna uppsats utformade författarna en huvudfråga vars syfte var att verifiera ifall prisförmån, kvalité, service samt aktning verkligen var basen för åkeriägarnas samt lastbilschaufförernas relevanta preferenser vid val av lastbils fabrikat, Eller om det möjligen fanns andra betydelsefullare preferenser att beakta. Då Sverige har två stora lastbilstillverkare, var Scania samt Volvo givna undersökningsobjekt för författarnas studie inom kundtillfredsställelse..

Kartläggning för lastning av provfordon

På Scanias R&D-avdelning i Södertälje sker dagligen tester av deras fordon, både av Lastbilar och bussar. Många av provningarna kräver att fordonen är lastade för att kunna testa prestandan. Vid lastning av Lastbilar finns ett välprövat system, men när det kommer till bussar finns inget fungerande system för hur lastningen ska ske. Många olika varianter finns och i slutändan används den lösning som passar bäst för stunden. Avsikten med detta projekt är att kartlägga hur lastning ska kunna utföras på ett rätt sätt med avseende på säkerhet och hållbarhet, samt ta fram en ny flexibel konstruktion som medverkar till att lastning blir ett enklare moment.Vid avdelningen NB (Hybrid Technology Development) testas fordon dagligen.

Eltest på motormontering

Scania utvecklar och tillverkar Lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. Största delen av Scania Sverige ligger i Södertälje, där även den mesta utvecklingen av produkterna sker. Företaget är verksamt i ca 100 länder och har 34 000 anställda. Forskning och utveckling består av ca 2 400 anställda. [1]Scania Motormontering Södertälje tillverkar motorer för Scanias europeiska produktion av Lastbilar och bussar.

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och
behov: ett framtidskoncept

Detta examensarbete är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildningen Ergonomisk design och produktion. Arbetet har utförts på Scanias utvecklingsavdelning för hyttergonomi och design i Södertälje och handlar om hur framtidens Lastbilar kommer att styras. Utgångspunkten har varit att skapa förbättringar i- och kring förarplatsen med fokus på ratten. Scania är en världsledande tillverkare av tunga Lastbilar och bussar, företaget grundades år 1891 i Södertälje, där det idag har sitt huvudkontor. Scania utvecklar, tillverkar och marknadsför Lastbilar för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt distribution.

1 Nästa sida ->