Sök:

Sökresultat:

34 Uppsatser om Basket - Sida 1 av 3

UPPLEVELSER OCH HANTERING AV ANXIETY OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS LANDSLAGSBASKETSPELARE FÖRE SAMT UNDER ETT INTERNATIONELLT MÄSTERSKAP

Anxiety och självförtroende är två idrottspsykologiska faktorer som enligt tidigare forskningär av betydelse för idrottsprestationen i tävlingssammanhang. Syftet med studien var att skapaen djupare förståelse för hur fem landslagsspelare i Basket upplever och hanterar anxiety ochsjälvförtroende före samt under ett stort internationellt mästerskap. Fem manliga svenskaBasketspelare intervjuades två gånger vardera; en gång före och en gång efter mästerskapet.Instrumenten som användes var två konstruerade intervjuguider baserade på CSAI-2.Intervjutexten analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och citatplockmetoden.Resultaten visade på att anxiety och självförtroende många gånger kan upplevas som starkapåverkansfaktorer vid idrottsprestationen i tävlingssammanhang. Av resultaten framkom ävenatt hanteringen av anxiety och självförtroende kan ha betydelse för prestationen. Idiskussionen sammankopplas resultaten med tidigare forskning samt att förslag ges påframtida forskning kring anxiety och självförtroende inom idrott..

Nätverk ? mervärde för sponsorer? : En kvalitativ studie av Uppsala Baskets Nätverk

Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie av Uppsala Baskets Nätverk, som är en mötesplats skapad för lagets sponsorer. Uppsatsen syftar till att studera om, och i så fall hur, Uppsala Baskets Nätverk skapar mervärde för sina medlemmar. Detta har genomförts med hjälp av observationer och intervjuer med Uppsala Basket samt dess sponsorer. Enligt vår studie får medlemmarna, genom sitt engagemang, relationsskapande och nätverkande, ut ett mervärde av sin sponsring. Vad de olika medlemmarna får ut av Nätverket varierar beroende på deras engagemang och hur viktigt de anser att det är att få ut något extra av sin sponsring.

Vertikal hoppförmåga inom svensk dambasket: en jämförelse mellan divisioner och spelarpositioner

Bakgrund: Basket har spelats under många år och sporten utvecklas hela tiden för att bli snabbare och mer effektiv. Spelarnas fysik måste hela tiden förbättras för att de ska kunna hänga med i det nya snabbare spelet. Tester på spelares fysiska förmågor utförs med jämna mellanrum av forskare och inom idrottsklubbar, för att utvärdera spelarnas fysiska prestationer, såsom stretch-shortening-cykeln. Syfte: Att undersöka vertikal hoppförmåga hos damBasketspelare. Metod: Fyra olika hopptester har utförts på damBasketspelare från tre divisioner.

Kartläggning av distriktlagstränares kännedom och användande av knäkontroll som skadeförebyggande träning för korsbandsskador hos flickor: En enkätstudie

Bakgrund: Korsbandsskador är vanligt bland kontaktidrotter så som Basket, fotboll, handboll och innebandy och kan ge stora konsekvenser för idrottaren. Korsbandsskador drabbar oftare kvinnor än män vilket kan bero på en rad olika saker, bland annat anatomi. Studier har visat att med hjälp av knäkontroll går dessa skador att reducera. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga distriktslagstränares kännedom om och användandet av knäkontroll. Studien riktade in sig på tränare för 15-åriga flicklag inom idrotterna Basket, fotboll, handboll och innebandy.

Den Stängda Basketligan : En studie om hur den svenska basketligans internationella konkurrenskraft kan förbättras

Den Svenska Basketligan är en av få europeiska nationella ligor (oavsett sport) som tillämpar det stängda seriesystemet inom lagidrott. Sedan säsongen 92/93 har den högsta svenska ligan i Basket varit stängd och upp- och nedflyttning har vilat på framförallt ekonomiska skäl, och inte sportsliga. Detta är väldigt ovanligt i Europa och i akademisk litteratur görs en tydlig uppdelning mellan europeisk och amerikansk idrottsstruktur. En faktor som bidrar till att göra ligans karaktär stängd är att mästarlagen och övriga topplags deltaganden i europeiska och regionala sammanhang är oregelbundna.I uppsatsen tillämpas ett systemteoretiskt perspektiv som grund och teorier om konkurrens och kompetensutveckling används som stödteorier. 5 spelare, varav 3 med internationell erfarenhet,2 coacher samt en Basketfokuserad skribent ger i uppsatsen deras synpunkter på hur ligans struktur påverkar deras och ligans internationella konkurrenskraft.Studiens resultat pekar på att det finns stora möjligheter till en förbättrad internationell konkurrenskraft, men att det krävs förändringar i strukturen och synen på vad Basketligan har för syfte..

Sambandet mellan ?A nine test screening battery for athletes? och hopphöjd, sprinthastighet och speltid hos basketspelare i svenska ungdomslandslag

Syftet med denna studie var att beskriva sambandet mellan A nine test screening battery for athletes (NTSB) och prestationsparametrar för Basketspelare i de svenska ungdomslandslagen.Studiedesignen var en tvärsnittsstudie där data från Svenska Basketbollförbundets årligen utförda tester av kvinnliga och manliga ungdomslandslagsspelare i åldrarna 15-20 år analyserades. Totalt ingick 96 personer, varav 53 var kvinnor och 43 var män. Av dessa 96 personer deltog 49 vid europeiska mästerskapen (EM). Resultat Korrelationsberäkningar genomfördes mellan summascore på NTSB, NTSB:s enskilda tester och 10-20-30 m sprint, counter movement jump med armsving (CMJ(a) samt speltid vid EM. Total poäng på NTSB har i denna studie ett lågt samband mot prestationsparametrar.

Kan ett avvikande rörelsemönster i nedre extremitet förutsäga knäskador hos ungdomslandslagspelare i basket?

Knäskador är vanligt förekommande hos Basketspelare och är den skada som leder till längst frånvaro. Tidigare studier har visat att en viktig riskfaktor för att drabbas av knäskada är ett avvikande rörelsemönster i nedre extremitet. Man har även sett att kvinnor är mer benägna att drabbas av knäskada än män. Två test har visats vara effektiva för att kunna bedöma ett avvikande rörelsemönster i nedre extremitet framförallt bedömt med 3D-rörelseanalys, nedhopp och enbensknäböj. Varje år screenas ungdomslandslagsspelare i Svenska Basketbollförbundet främst för att identifiera individer som ligger i riskzonen för att drabbas av skada.

Design och konstruktionsförbättringar : En omkonstruktion av mockningsredskapet SverigeGrepen

This thesis will describe the redesign of the manure fork SverigeGrepen. The productis available for purchase in Scandinavia and and parts of the rest of Europe.The product is available in stores but the companys goal is to start distribute it overthe internet. A problem today with a purchase over the internet is that the costumerhas to pay a high shipping-fee due to the products unique form. The long handlecontributes to the high shipping-fee which makes it hard to attract costumers topurchase the product online. Deficiencies have been found at the manure forks Basketand needs to be examined.

Hur lockas publiken till arenan? ? En studie om IF Elfsborg, Borås Basket & Borås Hockeys Marknadsföring

Idrotten blir allt mer kommersialiserad och professionell. I takt med att klubbarna blir merprofessionella ställs även högre krav på marknadsföringsmässiga åtgärder. Begreppetidrottsmarknadsföring får en allt viktigare innebörd hos dagens elitidrottsklubbar. Den häruppsatsen tittar närmare på IF Elfsborg, Borås Basket och Borås Hockeysmarknadsföringsmässiga tillvägagångssätt vid genomförandet av en match.Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse och beskriva vilka likheter och skillnadersom föreligger mellan de tre klubbarna marknadsföringsmässigt. Studiens mål är att ta reda påom det existerar några tydliga skillnader mellan de olika klubbarna och huruvida de anammattillgängliga idrottsmarknadsföringsteorier.Forskningsfrågan som formulerats lyder enligt följande, hur ser tillvägagångssättet ut gällandegenomförande av en idrottsmatch med en marknadsföringsmässig utgångspunkt? Våradelfrågor tar hänsyn till om klubbarnas storlek betyder något vid genomförandet av en match,samt vilka marknadsföringsmässiga medel som används.För att åstadkomma syftet med studien har tre stycken kvalitativa intervjuer ochmatchobservationer genomförts.

Produktivitet i robotcell

The report describes the process of identifying the interference that exists in a newly installed automated robotic cell and suggest improvements to increase productivity. The cell is used for lifting up extruded aluminum sections onto a conveyor which deliver the material to a anodising line at a company that manufactures aluminum extrusions.To find the areas with the best possibility for improvements in the cell we used a variety of job measurements e.g. measure of standard times for each operation in the cell. The core of the report is a study of the robots.One reason for this study is that the robots do not reach the productivity they were purchased to. The main cause not reaching the productivity is the visionsystem.

Väljer man rätt? : en uppföljning av Svensk baskets regionsuttagningar

AimThe purpose with this study is to evaluate the selectationprocess and what happened with Swedish Basketball players born 1986-89, that were selected to participate in Miki Herkel Cup (MHC), which is a camp for the 60 most talented players in Sweden.Metod  Together with the Swedish Basketball federation, we decided to survey those who attended MHC as well as the players playing in the senior national team 2009.  The data collection has been made through a survey, with multiple choice questions in order to get as good as possible view of what factors that had influenced their development as Basketball players. The survey was sent out to all players born 1986-89 that attended MHC and the senior national team of 2009. We used an electronic survey tool called questback which is an internetsurvey and sent out the survey to 320 players. To collect information we´ve searched within literature and databases.Result  18 % of the players answered the survey, which decreases the research validity.

En totalundersökning av träningsupplägg och skadefrekvens bland basketspelande gymnasieelever på Sveriges RIG-idrottsgymnasier : En enkätstudie

Idrottsskador kan delas upp i akuta, som uppkommer plötsligt och belastningsrelaterade som kan uppkomma av långvarig överbelastning. Studier har visat att ungdomar som låg på en mycket hög träningsnivå har en ökad risk för belastningsrelaterade skador. Basket är en av de lagidrotter med flest skador, både akuta och belastningsrelaterade, det är främst knä- och fotskador som inträffar. I Sverige finns Riksidrottsgymnasier (RIG) som ger möjligheten att kombinera utbildning med idrott. Syftet med studien var att undersöka träningsupplägg och skadefrekvens hos Basketelever på två RIG-idrottsgymnasier i Sverige samt undersöka eventuella skillnader mellan kön respektive årskurser.

Sponsring: en fallstudie av relationen mellan sponsorn och sponsorenheten

Examensarbetet handlar om relationer inom sponsring. Vårt syfte var att undersöka hur en sponsorskapsrelation fungerar över tiden mellan sponsorn och sponsorenheten. Examensarbetet utgick från två forskningsfrågor: Hur upprättas en sponsorskapsrelation? och Hur bevaras en sponsorskapsrelation? Vårt fall bestod av relationen mellan sponsorn och sponsorenheten. Intervjuer skedde med Luleå Basket som sponsorenhetsobjekt samt Luleå Energi och Swedbank som sponsorobjekt.

Russinen ur kakan: - uppföljning av kampanjer i byggvaruhandeln

The Swedish do-it-yourself (DIY) market has expanded in recent years and is today a SEK90 billion market. Competition is fierce, however, and the DIY retail chains compete over market share with extensive marketing campaigns. Advances in computer technology have made it possible to acquire and compile huge quantities of point of sale data. However, due to a lack of economic theories and statistical methods, this data cannot be effectively utilized and the effects of the campaigns are not measured in any detail. In this study a new method was used to examine the effects of marketing campaigns in the DIY consumer market.

Hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med elever med diagnosen AD/HD

Denna uppsats handlar om vilken betydelse styrelsens arbete och den ekonomiska styrningen har för elitidrottsföreningars sportsliga framgång. Vi har undersökt hur föreningarnas styrelser bör vara sammansatt för att kunna arbeta effektivt, hur ekonomiska frågor behandlas samt vilken typ av mål som styr verksamheten.Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och forskningen är kvalitativ. De intervjuade föreningarna var Umeå IK, IF Björklöven, Plannja Basket, Skellefteå AIK och Sunnanå SK.Utifrån teori, lagstiftning och praxis är föreningarnas styrelser sammansatta på ett relativt bra sätt. De intervjuade har en sund syn på vilka egenskaper som krävs för ett effektivt styrelsearbete. Vi har mycket positivt att säga om deras praktiska arbete men samtidigt finns det mycket att arbeta med för att styrelsen ska kunna förbättra föreningen.

1 Nästa sida ->