Sök:

Sökresultat:

7 Uppsatser om Ordervinnare - Sida 1 av 1

Aspekter för företag att beakta vid beslut om agerande i nätverk: en fallstudie av sågverket Jämtlamell Industri AB

På senare tid har det blivit alltmer vanligt för företag att agera i nätverk. Ett motiv till att samarbeta är att företag behöver resurser. Detta är speciellt påtagligt för små och medelstora företag som ofta inte har tillräckliga interna resurser. Dock har det påvisats att nätverkssamarbeten ofta uppfattas som misslyckade, vilket kan ha sin förklaring i att beslutsfattare inte har tillräcklig kunskap om de positiva och negativa aspekter som samarbeten kan innebära. Viktiga aspekter då det gäller agerande i nätverk är teorier om kärnkompetenser, Ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader.

Anpassningen av ett värdeerbjudande för att bemöta behoven från en ny kundgrupp: En fallstudie inom IT-tjänstebranschen

Alla välmående företag tillfredsställer i dagsläget ett befintligt kundbehov med hjälp av ett värdeerbjudande, vilket även är en nödvändighet för att de överhuvudtaget ska anses vara livskraftiga. Detta behöver dock inte per automatik innebära att företaget har funnit den universella nyckeln till framgång. I ett företags strävan att uppnå ökad tillväxt och lönsamhet är det ofta nödvändigt att utöka kundunderlaget och börja betjäna en helt ny kundgrupp. Detta kräver dock att företag har förmågan att besvara hur företagets nuvarande värdeerbjudande är utformat, vilka gemensamma behov som den nya kundgruppen vill ha tillfredsställda och om det nuvarande värdeerbjudande måste anpassas för att bättre bemöta den nya kundgruppens behov. Denna anpassning kan dock vara problematisk då olika kundgrupper har olika problem och behov och värdesätter olika faktorer inom ett värdeerbjudande.

Transportparametrar : ?En studie om vilka faktorer som är avgörande för detaljhandelsföretag när de väljer transportleverantör?.

Inledning: Företag lägger allt större fokus på deras logistikflöden. Anledningen till detta är att en effektiv logistikkedja kan skapa konkurrensfördelar. Detaljhandeln är en bransch som vuxit de senaste åren. Parallellt med att både utbudet av fysiska och E-handelsbutiker tilltagit har även konkurrensen ökat. Många detaljhandelsföretag har därför valt att outsourca delar eller hela sin logistikkedja, för att på så sätt kunna fokusera på kärnverksamhet.

Effektivisering av produkionsflödet för stora cylinderrör på Företaget AB

 This study was conducted in autumn 2008 on the Company AB, which is currently in a growth phase. The company manufactures hydraulic systems for the heavy vehicle industry and has annual sales of approximately 250 MSEK with 165 employees.The rapid growth and unchanged planning is the starting point for this report. It all began in 2005 when the company received an unusually large order. During this period, the first priority was to satisfy customers and all other focus was disregarded. This has primarily resulted in a messy production and long throughput times.

Ett fastighetsföretags syn på konkurrens, energi och
Greenbuilding: en fallstudie vid Galären i Luleå AB

Under 1990-talet var det många fastighetsföretag som gick i konkurs med anledning av den så kallade fastighetskrisen. År 2009 var det flera som anade en ny fastighetskris, men de stora konkurserna uteblev. Möjligtvis var fastighetsföretagen mer konkurrenskraftiga och därmed undveks en kris. Dock har de studier som genomförts under perioden 1995-2008 riktat sig mot de stora internationella investerarna och investeringsfonderna men fåtalet studier riktade in sig mot de regionala fastighetsföretagen. Hur konkurrerar de och i sin tur hur skapar dessa företag konkurrenskraft.

Mätuppdrag Volvo V60 hybrid : Med avseende på kundbeteende

Den växande konkurrensen mellan företag har medfört att dess försörjningskedjor blivit ett medel för att erhålla konkurrensfördelar. Genom ökat fokus på lägre kostnader, förkortad livscykel på företagens produkter samt en ökad efterfrågan har resulterat i att försörjningskedjan hos företag ökat i komplexitet. Denna ökande komplexitet har skapat ett behov av att identifiera problem i försörjningskedjan. Vidare har den ökande konkurrensen medfört att ett företags ledtid blivit en viktig parameter. Hos Make-to-Order (MTO, tillverka-mot-order)-företag kan en kort ledtid vara en avgörande faktor för att bli Ordervinnare.

Effektiv materialförsörjning i en försörjningskedja hos ett MTO-företag: En fallstudie på ABB Components i Ludvika

Den växande konkurrensen mellan företag har medfört att dess försörjningskedjor blivit ett medel för att erhålla konkurrensfördelar. Genom ökat fokus på lägre kostnader, förkortad livscykel på företagens produkter samt en ökad efterfrågan har resulterat i att försörjningskedjan hos företag ökat i komplexitet. Denna ökande komplexitet har skapat ett behov av att identifiera problem i försörjningskedjan. Vidare har den ökande konkurrensen medfört att ett företags ledtid blivit en viktig parameter. Hos Make-to-Order (MTO, tillverka-mot-order)-företag kan en kort ledtid vara en avgörande faktor för att bli Ordervinnare.