Sök:

Effektiv materialförsörjning i en försörjningskedja hos ett MTO-företag

En fallstudie på ABB Components i Ludvika


Den växande konkurrensen mellan företag har medfört att dess försörjningskedjor blivit ett medel för att erhålla konkurrensfördelar. Genom ökat fokus på lägre kostnader, förkortad livscykel på företagens produkter samt en ökad efterfrågan har resulterat i att försörjningskedjan hos företag ökat i komplexitet. Denna ökande komplexitet har skapat ett behov av att identifiera problem i försörjningskedjan. Vidare har den ökande konkurrensen medfört att ett företags ledtid blivit en viktig parameter. Hos Make-to-Order (MTO, tillverka-mot-order)-företag kan en kort ledtid vara en avgörande faktor för att bli ordervinnare. Ledtiden från leverantören är en starkt bidragande faktor till den totala ledtiden och lager används ofta för att minska dess inverkan. Lager kan dock vara ofördelaktigt då det binder kapital och är en källa till slöseri.ABB Components i Ludvika är ett MTO-företag och en del av Power Products som är en division i ABB Ltd och är världens största tillverkare av genomföringar. ABB Composites i Piteå är ett företag inom Power Products som tillverkar isolanter som är en komponent till genomföringar. Anskaffningen av isolanter sker utifrån en prognos på en av produktgrupperna på grund av lång ledtid från Composites och Components håller ett större lager av isolanter. Components har en ambition av att effektivisera materialförsörjningen av denna komponent för att erhålla kortade ledtider samt minskade lager. Denna studie var av en tvådelad karaktär där första delens syfte var att identifiera åtgärder som kan effektivisera en försörjningskedja hos ett MTO-företag. Detta genomfördes via en processkartläggning på Components försörjningskedja där faktorer som påverkar ledtid och lagernivåer identifierades. Utifrån denna processkartläggning identifierades en åtgärd med potential att korta både ledtid och lagernivåer som blev grunden till studiens andra del.Studien visar att osäkerheten i prognoserna har en stor inverkan på både ledtiden genom att ledtidsglappen förstärks samt att högre lager måste hållas. Kapacitetsbegränsningar och slöseri har en negativ inverkan på ledtiden. Ett välfungerande lagersystem kan korta ledtiden och minska lagernivåerna genom att minska slöseri. Components rekommenderas att driva förbättringsprojekt med fokus på kapacitetsbegränsningarna och slöseri som identifierades. Vidare bör Components förbättra framtagningen av prognoser genom en närmare kontakt med kunderna och en förbättrad informationsdelning mellan parter i försörjningskedjan. Denna studie visar på att en lägre osäkerhet i prognoserna är den åtgärd med störst potential att korta ledtiden och lagernivåerna. Problematiken med att ta fram prognoser hos fallstudieobjektet på grund av svårigheten med inhämtning av information, antalet produktvarianter samt senarelagda order visade dock på ett behov av att minska behovet av prognoser. Med ett dragande flöde kan behovet av planering och prognos minska då kundernas verkliga behov styr produktion och anskaffning av material. Studiens andra syfte blev därmed att studera hur ett dragande system hos ett MTO-företags försörjningskedja kan utformas utifrån dess egenskaper.Resultatet från studiens andra del visade att ett CONWIP system är att föredra då det lämpar sig bäst utifrån ett MTO-företags egenskaper. CONWIP systemet bör utformas utifrån områdena orderstock, linjedisciplin, antal kort, underskott av kort samt arbeta före. En implementering bör inledningsvis genomföras på ett begränsat område för att vänja användarna. Det är också av vikt att styrregler utvecklas och att systemet är utformat med möjligheten att mäta, kontrollera och styra PIA samt att granska och utveckla områdena. Rekommendationerna till Components är baserad på CONWIP systemet och dess områden. En implementering bör ske i två steg där det första steget är baserat på ett system med den nuvarande ledtiden och ett andra steg där ledtiden är halverad. Components bör också påbörja en implementering på en produktvariant för att därefter implementera den på övriga produkter i produktgruppen.

Författare

John Krönander Mattias Åsling

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..