Sök:

Aspekter för företag att beakta vid beslut om agerande i nätverk

en fallstudie av sågverket Jämtlamell Industri AB


På senare tid har det blivit alltmer vanligt för företag att agera i nätverk. Ett motiv till att samarbeta är att företag behöver resurser. Detta är speciellt påtagligt för små och medelstora företag som ofta inte har tillräckliga interna resurser. Dock har det påvisats att nätverkssamarbeten ofta uppfattas som misslyckade, vilket kan ha sin förklaring i att beslutsfattare inte har tillräcklig kunskap om de positiva och negativa aspekter som samarbeten kan innebära. Viktiga aspekter då det gäller agerande i nätverk är teorier om kärnkompetenser, ordervinnare och kvalificerare samt transaktionskostnader. Därför är syftet med denna studie att utveckla en konceptuell modell. Den skall innefatta centrala aspekter som företag bör ta i beaktande vid beslut om agerande i nätverk. För att uppnå syftet i denna studie har en kvalitativ fallstudie med elva intervjuer genomförts. Studien resulterade i elva slutsatser, som tillsammans utgör de viktigaste aspekter som medelstora företag inom träindustrin bör ta i beaktande vid beslut om agerande i nätverk. De centrala aspekter som företag bör ta hänsyn till då det gäller kärnkompetenser är: identifiera företagets kärnkompetenser och strategier, identifiera behovet av att bedriva benchmarking, identifiera vilka möjligheter företaget har till outsourcing, identifiera de strategier potentiella samarbetspartners valt och slutligen bör företag identifiera agentens roll och använda agenten som extra kompetens. Då det gäller aspekter som rör teorier om ordervinnare och kvalificerare, framgår det i studien att företagen har mycket att vinna om de sätter sig i begreppens betydelse och användningsområde. De centrala aspekter som företag bör beakta då det gäller ordervinnare och kvalificerare är: det är viktigt att ha god kännedom om marknadens kriterier samt att kriterier på strategiska marknader måste uppfyllas med hjälp av befintliga eller framtida anskaffade resurser och förmågor. Slutligen är de viktigaste aspekterna med avseende på transaktionskostnadsteorin: kontinuerligt sökande efter bästa kombination av organisations-, produktions- och transaktionskostnader, agentens kommissionskostnad måste ställas i jämförelse med deras mervärde, osäkerhet ökar viljan att agera i nätverk och slutligen att en hög transaktionsfrekvens bör stimulera vertikal integration. Utöver de elva slutsatserna presenteras i den konceptuella modellen även kopplingen mellan: ledningens attityd, företagets befintliga resurser och förmågor, agerande i nätverk, överlägset kundvärde och de långsiktiga konkurrensfördelarna. Dessa aspekter presenteras eftersom de antingen påverkar eller är resultatet av företagens agerande i nätverk.

Författare

Greger Sundqvist

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..