Sök:

Transportparametrar

?En studie om vilka faktorer som är avgörande för detaljhandelsföretag när de väljer transportleverantör?.


Inledning: Företag lägger allt större fokus på deras logistikflöden. Anledningen till detta är att en effektiv logistikkedja kan skapa konkurrensfördelar. Detaljhandeln är en bransch som vuxit de senaste åren. Parallellt med att både utbudet av fysiska och E-handelsbutiker tilltagit har även konkurrensen ökat. Många detaljhandelsföretag har därför valt att outsourca delar eller hela sin logistikkedja, för att på så sätt kunna fokusera på kärnverksamhet. Eftersom detaljhandelsföretagen säljer fysiska varor finns ett stort behov av transporter.Problemformulering: Problembeskrivning leder oss till följande frågeställning: Vilka transportparametrar är avgörande för stora- och medelstora företag inom detaljhandeln vid val av transportleverantör i Sverige?Metod: Studien har genomförts via en kvantitativ forskningsmetod (enkät) som därefter följts av kvalitativa intervjuer. Semi-konstruerade intervjuer har använts där intervjumallen bygger på resultatet från enkätundersökningen. Urvalet är baserat på företagens verksamhet (detaljhandeln, Sverige) och omsättning (minst 100MSEK). 58 företag medverkade i enkäten och fem (tre stora och två medelstora) av dessa blev även intervjuade.Teori: Den teoretiska referensramen är uppbyggd från forskning inom främst outsourcing, logistik och tredjepartslogistik. Teorierna berör följande områden; Service, Pris, Kvalité, Sortiment och Relationsskapande. Dessa grupper utgör faktorgrupperna med underliggande transportparametrar.Slutsatser: Bearbetning av data från både den kvantitativa och kvalitativa metoden påvisar följande rangordning av faktorgrupperna; (1) Kvalité & Pris, (2) Service, (3) Relationsskapande & Sortiment.Att rangordna transportparametrar är svårt, då det är relationen mellan olika parametrar som påverkar företag när de väljer transportleverantör. Därtill påverkar olika parametrar vid olika tillfällen, beroende på vart i beslutsprocessen ett företag befinner sig. Därför har följande uppdelning av faktorgrupperna gjorts utefter erhållet resultat; Orderkvalificerare: Kvalité, Sortiment, Service, Informationsutbyte ?Ordervinnare?: Pris, Relationsskapande

Författare

Adam Wickström Adrian Andersson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Företagsekonomi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..