Sök:

Sökresultat:

2009 Uppsatser om Makt - Sida 1 av 134

Mjuk makt i en förändrad värld

Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet ?mjuk Makt?. Mjuk Makt är en relativt ny term som myntades av statsvetaren Joseph Nye år 1990. Sedan dess har detta nya begrepp förändrat hur vi ser på internationell Makt. Genom användandet av attraktion och lockelse använder sig stater av mjuk Makt för att få inflytande.

Legitima språkråd : En kritisk diskursanalys av makt i Språkrådets frågelåda

I denna uppsats undersöker jag hur språkrekommendationerna i Språkrådets frågelåda legitimeras och vad läsaren måste acceptera som sant för att rekommendationerna ska vara rimliga. Det är en kritisk diskursanalys som ser Makt som socialt sammansatt. Jag använder metoderna legitimeringsanalys och presuppositionsanalys.Resultatet visar att frågelådan legitimerar jämställdhet, språksystemet, språkbrukarna, och tydlighet som det som har eller borde ha Makt över språket.Slutsatsen är att Språkrådet aldrig själva tappar sin egen Makt, även när de legitimerar andra som Makthavare i en viss fråga..

Gudinnetro och makt

Religioners symbolsystem kan, utifrån ett sociologiskt och antropologiskt perspektiv, uppfattas som grund för hur människor skapar och upprätthåller kultur och social ordning. Inom gudinnetron riktas som oftast kritik mot de monoteistiska religionerna så som kristendom, judendom och islam. Man menar att dessa religioners etik, mytologi och symbolik tolkas och reproduceras utifrån en androcentrisk norm som främst gynnar exploatering av kvinnor, barn och jorden själv. Makt är ett nyckelbegrepp i dessa sammanhang. Mitt syfte är att förstå hur gudinnetrons symboliska system skapar förståelse av begreppet Makt.

Kvinnliga chefers syn på begreppen makt och karriär

Forskning visar att kvinnliga chefer har andra förhållningssätt än manliga chefer till begrepp som Makt och karriär. Det visar sig bland annat genom att kvinnliga cheferna inte använder ord som Makt, eller inte har en tydlig karriärstrategi jämfört med män i motsvarande position. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur kvinnliga chefer tänker kring begreppen Makt och karriär. Åtta intervjuer genomfördes för att försöka ta reda på om tidigare forskningsresultat stämmer på dagens kvinnliga chefer, eller om det skett några förändringar. Resultatet visar att det i mångt och mycket stämmer med tidigare forskning, som visar på att det finns ett kvinnligt förhållningssätt till Makt och karriär som också uttrycks genom ett kvinnligt språk..

Prästen under 1800-talet ur ett maktperspektiv. En kvalitativ textanalys utifrån Foucaults disciplinteori

Syftet med uppsatsen är att undersöka prästens Makt i församlingen under 1800-talet i Sverige utifrån Foucaults disciplinteori. Uppsatsen skall svara på hur prästens Makt över församlingen gav dem möjlighet att utöva disciplin och hur de kunde disciplinera församlingsmedlemmarna. Som teoretisk utgångspunkt används Foucault tankar med hierarkisk övervakning, normaliserande sanktionens metoder (straff) och examen. Materialet är hämtat från tidigare studier om prästens liv, församlingsmedlemmarnas plikter och husförhör. Uppsatsen visar att prästens Makt går att applicera i Foucault tankar om Makt med hjälp av disciplin..

Makt och konflikter vid inko?p av affa?rssystem : En fallstudie om maktfo?rdelningen inom en projektgrupp

Studien underso?ker Maktfo?rdelningen i en projektgrupp, tillsatt fo?r att ko?pa in ett affa?rssystem. Syftet med studien a?r att studera hur och varfo?r Makt delas i en projektgrupp, samt hur anva?ndandet av Makt kan leda till konflikter inom projektgruppen. Fo?r att besvara syftet sta?lls tre fra?gesta?llningar (1) Hur formas Maktfo?rdelningen inom en projektgrupp? (2) Hur anva?nds Makt och hur pa?verkar den konflikter inom projektgruppen? (3) Hur pa?verkas Maktfo?rdelningen av konflikter?Fo?r att besvara fra?gesta?llningarna anva?nds teorier om inko?psprocessen fo?r affa?rssystem, beslut i projektgrupper, olika typer av Makt samt teorier om konflikter.

Dom därnere: Om makt, lydnad och olydnad i och utanför arbetet

Avsikten med det här arbetet är att utreda, förstå och förklara begreppen Makt, lydnad och olydnad. Här finns två fokus: Hur Makt, lydnad och olydnad kan manifesteras i organisationer där människor befinner sig som anställda. Hur Makt, lydnad och olydnad kan manifesteras för människor som befinner sig utanför arbetslivet och i arbetsmarknadsåtgärder.Max Weber, Emile Durkheim och Michel Foucault med sina respektive ansatser utgör teoretisk bas och analysverktyg för undersökningen. Avsikten är att applicera deras respektive teorier på exempel ur verkligheten för att få större insikter i hur Makt, lydnad och olydnad kan te sig för människor som finns i arbetslivet som anställda ? eller utanför arbetslivet som arbetslösa.En kvalitativ litteraturstudie används som metod för att kunna undersöka vilka former Makt, lydnad och olydnad kan ha.

Socialsekreterares upplevelse av den egna makten : I arbetet med barn, unga och familjer

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare upplever att Makt synliggörs och hanteras i mötet med klienter som är aktuella i placeringsärenden. Intervjuer med fyra socialsekreterare inom arbetsgruppen barn och unga genomfördes. Vi har använt oss av hermeneutik som forskningsmetod och har analyserat resultatet utifrån Michael Foucaults teori om Makt. Vår studie visar på att socialsekreterare har ett ambivalent förhållningssätt till Makt samt att deras Maktutövning ofta utgår från lagstiftningen. Vi har även kunnat påvisa att socialsekreterarna använder sig av omedvetna strategier för att hantera Maktobalansen i mötet med klienter..

Barnlitteraturens makt

Syftet med denna studie har varit att beskriva, analysera och diskutera tre barnböcker som är vanligt förekommande i den förskola som ingår i studien. Utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöks och tolkas hur Makt konstrueras genom att samverka mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning i den valda barnlitteraturen. Detta har även gjorts för att se ifall Makt tillskrivs en mångfald av karaktärer, eller ifall Makt tillskrivs karaktärer som följer stereotypa könsmönster. Sedan har textanalysen analyserats utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, för att se vilken inverkan den valda barnlitteraturen kan ha på förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande. Studien visar att Makt tillskrivs karaktärer som både följer och utmanar stereotypa könsmönster i dessa barnböcker.

Supply Chain relationer -En studie av makt och beroende

Bakgrund: Begreppet Supply Chain management uppkom för att bättre kunna svara mot kundernas krav, på den föränderliga världsmarknaden. Konceptet förutsätter ett nära samarbete mellan företagen som ingår i en värdekedja, vilket gör att beroendet mellan medlemmarna ökar och relationerna blir allt viktigare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att klarlägga Makt- beroendesituationen mellan företag i en Supply Chain och därefter utreda hur dessa förhållanden påverkar relationerna mellan företagen. Genomförande: Datainsamling har skett genom personliga intervjuer och telefonintervjuer med anställda på Volvo Global Trucks samt fyra av deras leverantörer. Resultat: Makt används i Supply Chain relationer, men relationer av skiftande karaktär uppvisar skillnader i hur Makt- och beroendeförhållandena ser ut.


Makt som vandrar - en kvalitativ studie om hur skolkuratorer kan uppleva att makt fördelas i elevhälsoteam

Syftet med uppsatsen är att undersöka om skolkuratorer upplever att Makt kommer till uttryck i det elevhälsoteam där de arbetar och i så fall på vilket sätt. Vidare har vi undersökt vad informanterna tror att det kan bero på samt vad det kan få för konsekvenser för socionomens arbete. Vi har genomfört kvalitativa enskilda intervjuer med fem skolkuratorer verksamma på fem olika grundskolor i Göteborg. Resultatet visade att Makt kommer till uttryck i elevhälsoteam på två huvudsakliga sätt; som fast genom position och som vandrande mellan teammedlemmarna. Dessa två Maktformer har vi valt att benämna som positionell Makt och vandrande Makt.

Pridefestivalen i media : En kvalitativ studie av maktperspektivet i reportrarnas rapportering

Syftet med denna uppsats var att med en kvalitativ intervjumetod undersöka hur reportrar från olika medier resonerade när de i sin yrkesroll bevakade arrangemanget av HBTQ-festivalen Stockholm Pride. Med hjälp av Michel Foucaults teorier om Makt analyserades intervjusvaren för att upptäcka vilka föreställningar om Makt som reportrarnas journalistiska metoder inkluderade..

Ledarskap och makt : En intervjustudie om hur makt gestaltas i klassrummet på mellanstadiet

Denna studie behandlar lärares syn på hur Makt gestaltas i klassrummet ur ett mikroperspektiv, hur den gestaltas och upprätthålls. Sammanlagt har åtta aktiva mellanstadielärare intervjuats om lärarens egen uppfattning om sin Makt i klassrummet, synen på den disciplinära Makten som äger rum i klassrummet, vilken betydelse relationen lärare och elev har för att frambringa handling samt vilka effekter på gruppen lärare kan se utifrån sitt ledarskap. Den halvstrukturerade samtalsintervjun har använts som metod.Studiens resultat har belyst ur ett Maktperspektiv med utgångspunkt i Michel Foucaults teorier om Makt och disciplinering. Vilket innebär att Makt är resultatet av att utöva kontroll över en annan individs handlingar under förutsättning att den underordnade godkänner den överordnades intentioner. Vidare är Makt något som finns runt oss hela tiden i alla sociala relationer mellan människor och utövas i en ständig växelverkan mellan Makt och motstånd.

Sjuksköterskors uppfattningar om bruket av makt och maktsymboler inom rättspsykiatri

Makt inom den rättspsykiatriska omvårdnaden är ett område som i större utsträckning bör belysas, detta i syfte att uppnå en ökad förståelse samt insikt inom denna specifika vårdform.Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattning om bruket av Makt och Maktsymboler i omvårdnaden av patienter inom rättspsykiatrin.Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys där strategiskt urval tillämpades och tio sjuksköterskor tillfrågades om intervjuer varav alla tio deltog.Resultatet delades in i två huvudteman som presenteras på tre olika strukturella nivåer, institutionell nivå, gruppnivå och individnivå..

1 Nästa sida ->