Sök:

Dom därnere

Om makt, lydnad och olydnad i och utanför arbetet


Avsikten med det här arbetet är att utreda, förstå och förklara begreppen makt, lydnad och olydnad. Här finns två fokus: Hur makt, lydnad och olydnad kan manifesteras i organisationer där människor befinner sig som anställda. Hur makt, lydnad och olydnad kan manifesteras för människor som befinner sig utanför arbetslivet och i arbetsmarknadsåtgärder.Max Weber, Emile Durkheim och Michel Foucault med sina respektive ansatser utgör teoretisk bas och analysverktyg för undersökningen. Avsikten är att applicera deras respektive teorier på exempel ur verkligheten för att få större insikter i hur makt, lydnad och olydnad kan te sig för människor som finns i arbetslivet som anställda ? eller utanför arbetslivet som arbetslösa.En kvalitativ litteraturstudie används som metod för att kunna undersöka vilka former makt, lydnad och olydnad kan ha. För att göra en sådan undersökning och analysera och reflektera kring frågor om makt, lydnad och olydnad går jag till litteratur som har verklighetsförankring både i och utanför arbetsliv. Fem böcker av olika karaktär, från olika miljöer och tidsperioder, analyseras med undersökningens teorier ? samt med övrig bakgrundslitteratur - som utgångspunkt. Den verklighetsbaserade litteraturen är vald utifrån arbetets syfte; att söka efter tänkbara och identifierbara mönster för makt, lydnad och olydnad för människor som finns i arbetslivet och människor som finns utanför. De teorier som varit utgångspunkt för den här undersökningen har vardera olika perspektiv på makt. De presenterar inget gemensamt perspektiv. Deras olika analyser av makt har därmed kunnat bidra till en bredare förståelse för olika tänkbara mönster för makt, lydnad och olydnad.Nyckelord:

Författare

Helena Viita

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..