Sök:

Makt och konflikter vid inko?p av affa?rssystem

En fallstudie om maktfo?rdelningen inom en projektgrupp


Studien underso?ker maktfo?rdelningen i en projektgrupp, tillsatt fo?r att ko?pa in ett affa?rssystem. Syftet med studien a?r att studera hur och varfo?r makt delas i en projektgrupp, samt hur anva?ndandet av makt kan leda till konflikter inom projektgruppen. Fo?r att besvara syftet sta?lls tre fra?gesta?llningar (1) Hur formas maktfo?rdelningen inom en projektgrupp? (2) Hur anva?nds makt och hur pa?verkar den konflikter inom projektgruppen? (3) Hur pa?verkas maktfo?rdelningen av konflikter?Fo?r att besvara fra?gesta?llningarna anva?nds teorier om inko?psprocessen fo?r affa?rssystem, beslut i projektgrupper, olika typer av makt samt teorier om konflikter. Den insamlade empirin besta?r av semistrukturerade intervjuer med samtliga inom en projektgrupp och interna dokument ro?rande inko?pet.Resultatet visar att maktfo?rdelningen pa?verkas av kontexten och resurser i form av kunskap och erfarenhet, men ocksa? av en akto?rs formella makt inom fo?retaget. Na?r en akto?r anva?nder sin makt uppsta?r enligt studien konflikter som kan vara ba?de positiva och negativa fo?r projektets resultat. Akto?rer med informell makt riskerar att tappa makt vid konflikter, men studien har a?ven visat att makten kan fo?rskjutas till den med ba?st la?mpade resurser.

Författare

Christian Linderholm Olof Henriksson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..