Sök:

Makt som vandrar - en kvalitativ studie om hur skolkuratorer kan uppleva att makt fördelas i elevhälsoteam


Syftet med uppsatsen är att undersöka om skolkuratorer upplever att makt kommer till uttryck i det elevhälsoteam där de arbetar och i så fall på vilket sätt. Vidare har vi undersökt vad informanterna tror att det kan bero på samt vad det kan få för konsekvenser för socionomens arbete. Vi har genomfört kvalitativa enskilda intervjuer med fem skolkuratorer verksamma på fem olika grundskolor i Göteborg. Resultatet visade att makt kommer till uttryck i elevhälsoteam på två huvudsakliga sätt; som fast genom position och som vandrande mellan teammedlemmarna. Dessa två maktformer har vi valt att benämna som positionell makt och vandrande makt. Den positionella makten innehas av rektorn till följd av dennes maktposition som chef över teammedlemmarna. Den vandrande makten överförs mellan teammedlemmarna beroende på situation, framförallt avgörs den av profession och därmed expertkunskaper inom området. Resultatet visar även att båda dessa maktformer kan utmanas samt att det har betydelse för informanternas upplevelse av makt att de omges av andra professioner än sin egen i sin arbetsgrupp. Att makt kommer till uttryck påverkar skolkuratorns arbetssituation vilket påverkar hur den kan arbeta med eleverna på skolan.

Författare

Judith Rydell Elsa Björklund

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..