Sök:

Sökresultat:

865 Uppsatser om Kreativitet - Sida 1 av 58

Kreativitet-en del av dig själv

Kreativitet-en del av dig själv handlar om skillnaden mellan flickor och pojkars kreativa tänkande i förskolan. Resultatet visar att barn hämtar inspiration till sin Kreativitet från sin egen erfarenhetsvärld..

Ledarskapets påverkan på kreativitet

Syftet med denna kandidatuppsats är att utforska hur ledarskap kan påverka miljön för Kreativitet i ett projekt. För att göra detta behandlas ämnena ledarskap och Kreativitet och hur de påverkar varandra. Det tar sin utgångspunkt i valda teorier såsom faktorer som påverkar Kreativitet, ledarskapsdimensioner inom projektstyrning samt situationsanpassat ledarskap. Genom dessa teorier skapas ett ramverk som sedan analyseras och diskuteras av författarna.I slutet presenteras sedan slutsatserna kring hur författarna ser att ledarskap kan påverka miljön för Kreativitet i projekt och hur man som ledare kan tänka för att skapa en kreativ miljö för sina medarbetare..

Hur kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem

Under den senaste tiden har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan Kreativitet ochkontroll. Forskning inom området påvisar motstridiga resultat, somliga påstår att Kreativitetkan hämmas av kontroll, medan andra hävdar att kontroll kan främja Kreativitet. Från ettstyrningsperspektiv är det viktigt att förstå vad ledare kan göra för att påverka Kreativiteten,men ledarens roll i denna kontext är relativt outforskad. Syftet med uppsatsen är att utforskahur ledare kan påverka anställdas Kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem. En kvalitativundersökning utfördes på ett företag där de anställda förväntades vara kreativa ochframbringa nya tekniska lösningar på problem som kunder efterfrågade.

Utlandsstudiers påverkan på företagsekonomistudenters personliga egenskaper med koppling till kreativitet

Utbytesstudier utomlands sägs öka studenters Kreativitet. Kreativitet och innovation, framför allt kreativa medarbetare är en viktig faktor för att företag ska vara framgångsrika i dagens allt hårdare konkurrens. Studenter inom företagsekonomi är framtida anställda och företagsledare, därför är det viktigt att undersöka om utlandsstudier verkligen ökar Kreativiteten. Syftet med denna uppsats är att undersöka utlandsstudiernas påverkan på företagsekonomistudenters personliga egenskaper med koppling till Kreativitet. Vi undersöker påverkan på Kreativitet med hjälp av Big Five Inventory kategorierna noggrannhet och öppenhet då dessa personegenskaper anses påverka Kreativiteten.  Resultat från genomförd internetenkät (N=111, svarsfrekvens=15,5%) visar på en ökning av noggrannhet men inte av öppenhet.

Analys av skriftlig kreativitet i tre läromedel i tyska

Vår läromedelsanalys syftar till att utröna i vilken utsträckning Kreativitet förekommer i skriftliga uppgifter i tre läromedel i tyska. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ analys utifrån variablerna; styrning, arbetsform och variation. Vi utgick ifrån teoretiska resonemang kring Kreativitet och kursplanen 2000 samt Lpf94, vilka förespråkar såväl Kreativitet som interaktion men också varierande arbetsformer. Resultatet utifrån läromedelsanalysen av läromedlen, Deutsch Optimal 1, Lieber Deutsch 3 och Meine Welt neu, visar att majoriteten av de skriftliga övningarna är starkt styrda och att det sällan ges utrymme för Kreativitet. Läromedel ska fungera som hjälpmedel för att eleverna ska uppnå de mål som ställs upp i styrdokumenten, vilket vi menar att de undersökta läromedlen inte gör..

Kunskap för kreativitet : En undersökning av kreativitet i teori och praktik

Den här studien undersöker teoretiska definitioner av Kreativitet, förhållandet mellan Kreativitet och kunskap, och låtskrivares strategier för att uppnå Kreativitet. Låtskrivande är den skapandeprocess som ska resultera i en färdig musikprodukt. Kreativitet innebär brytande av gamla regler och konventioner för att skapa någonting nytt. Varje musikgenre har specifika regler och konventioner för hur den ska låta och uppfattas, vilket då innebär att man måste ha kunskap om dem för att kunna skriva musik inom den valda genren. Detta kan få låtskrivarprocessen att förefalla som ickekreativ, trots att låtskrivande är känt som en konstnärlig och kreativ uttrycksform.

Kreativitet i äldre, nuvarande och kommande läroplan för grundskolan

Sveriges regering kommer att presentera ett förslag till ny läroplan för grundskolan som ska börja gälla läsåret 2011/2012. Syftet med denna uppsats är att utreda begreppet Kreativitet och sätta det i relation till den nya läroplanen, för att försöka förutsäga i vilken omfattning Kreativitet och skapande kommer att få utrymme i denna. Arbetet med detta kräver att jag även studerar tidigare läroplaner (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94) och kartlägger utrymmet för Kreativitet och skapande i dessa. Mina resultat är inte slutliga, i och med att den nya läroplanen inte ännu är presenterad. Jag har dock genom tolkning av relevanta dokument och diskussion kring dessa kommit fram till att den nya läroplanen kommer att ge färre tillfällen för Kreativitet och skapande i svensk grundskola än nuvarande läroplan, Lpo 94..

Kreativitet - en studie i chefers syn på kreativitet samt vad de gör för att främja kreativitet inom organisationen

Syftet med denna studie var att undersöka hur chefer i organisationer arbetar för att utveckla samt tillvarata sin egen och de anställdas Kreativitet i organisationerna. Fyra intervjuer genomfördes med chefer i fyra organisationer. Två av organisationerna var företag inom reklam och marknadsföringsbranschen som tjänar pengar på att vara just kreativa. De andra organisationerna var en hotellkedja samt en idéburen organisation som man vid första anblicken inte förknippar med Kreativitet. Resultatet som kom fram var att samtliga chefer ansåg att Kreativitet var något viktigt som de försökte utveckla inom sin organisation.

"Det känns som om man leker" ? på jakt efter lust och kreativitet i undervisningen

Syftet med följande arbete är att få insikt i hur man skapar miljöer för lustfyllt lärande. Arbetet ger en översikt över teorier kring barns lek, fantasi och Kreativitet kopplat till skola och lärande. Med hjälp av ett undervisningsförsök med handdocka, samt intervjuer och observationer kring ett storyline-tema ville jag undersöka hur det går till när lärare ger plats för lust och Kreativitet i undervisningen. Resultaten tyder på att handdocka och storyline är två metoder som skapar lustfyllt lärande. Båda metoderna stimulerar barnens fantasi och Kreativitet, och eleverna uppfattar undervisningen som lustfylld..

BETYDELSEN AV LEDARSKAP OCH GRÄNSLÖSHET FÖR KREATIVITET : En studie av reklambyråer och kulturskolor

SammanfattningStudien undersökte hur ledarskap och gränslöshet i arbetsförhållanden påverkade Kreativiteten på fem svenska reklambyråer respektive fem svenska kulturskolor. Deltagarna angav i vilken utsträckning 61 påståenden stämde med deras upplevelse av gränslöshet rörande arbetet respektive sin chefs ledarbeteenden. Ledarbeteenden togs upp som, baserat på tidigare forskning, gynnar Kreativitet. Arbetsplatsens Kreativitet självskattades. Två frågor med öppna svar belyste faktorer som påverkat Kreativiteten positivt respektive negativt.

Styrelser och Kreativitet : En studie om styrelsens roll i skapandet av kreativitet i den enskilda organisationen

Problemdiskussion: Mångtalet forskare har argumenterat för behovet av Kreativitet i dagens problematiska organisationsklimat och med detta som grund har forskningen om Kreativitet fått stor uppmärksamhet och utvecklats i nära alla tänkbara riktningar. Trots detta finns det ett område som fortfarande är mycket outforskat, nämligen det om Kreativitet och styrelser. Då samband påvisats mellan styrelser och, de till Kreativitet nära besläktade områdena, innovation samt intraprenörskap uppskattar vi emellertid att styrelsen har en betydelsefull roll också i skapandet av Kreativitet.Syfte: Vårt syfte är att skapa förståelse för styrelsens roll i skapandet av Kreativitet i den enskilda organisationen.Metod: Studien bygger på en flerfallsdesign och är genomförd med en kvalitativ forskningsstrategi och en abduktiv forskningsansats. Som undersökningsmetod användes kvalitativa intervjuer av semi-strukturerad karaktär.Slutsats: För båda fallföretag tolkar vi att styrelsen spelar en betydelsefull och främjande roll i den Kreativitetskapande processen i den enskilda organisationen. Den av styrelsens formulerade roller som är av störst vikt i denna process hör vidare till området för strategi..

Kan haha - leda till - aha? : Kan skrattyoga påverka kreativiteten och sinnestämningen?

 Abstrakt: det finns mycken forskning som visar att humor/skratt i olika former kan bidra till positivare sinnestämning och ökad Kreativitet i arbetslivet. En relativt ny metod är skrattyoga - en företeelse som knappt varit föremål för studier i Sverige. Syftet med denna undersökning var att studera om skrattyoga påverkar sinnesstämningen och Kreativitet, om kvinnor och män påverkas olika. Ett kvasiexperiment med skrattyoga genomfördes vid ett tillfälle på en vårdcentral som var försöksgrupp och en annan vårdcentral som var kontrollgrupp utan skrattyoga. Totalt trettio respondenter testades med Kreativitets- och sinnesstämningsfrågeformulär.

Gräset var rött å månen lyste blå: en studie om hur pedagoger i förskolan inspirerar till fantasi och kreativitet i bildskapande

Syftet var att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan går tillväga för att inspirera till fantasi och Kreativitet i uttrycksformen bildskapande. I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som vi genomfört med fem förskollärare i olika rektorsområden, i en kommun i Norrbotten. Studiens resultat visade att förskollärarnas förhållningssätt samt att materialet, verktygen och teknikerna som barnen erbjöds, är av stor betydelse för att inspirera till fantasi och Kreativitet i bildskapande aktiviteter. Resultatet visade även att samtliga förskollärares förhållningssätt speglar att de utgår från barnen i sitt arbete i uttrycksformen bildskapande. Vidare tolkade och såg vi variationer i förskollärarnas tillvägagångssätt när de arbetar för att inspirera till fantasi och Kreativitet.

Kreativitet : vad är det? En studie kring begreppet kreativitet inom skolslo?jden

Begreppet Kreativitet omna?mns vid flertalet tillfa?llen i la?roplanen fo?r grundskolan, fo?reskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det redogo?rs dock inte fo?r na?gon definition av begreppet. Denna studie syftar till att lyfta begreppet Kreativitet och fo?rso?ka finna definitioner av begreppet, dels ur ett generellt perspektiv och dels ur ett slo?jdspecifikt perspektiv.

Upplevelsen av kreativitet hos individer med konstnärligt kreativa yrken : en fenomenologisk studie

I studien gjordes djupintervjuer med sex personer med konstnärligt kreativa yrken. Syftet var att undersöka den personliga upplevelsen av Kreativitet hos individer som dagligen möter Kreativitet i sitt yrke. Undersökningen var kvalitativ och en fenomenologisk infallsvinkel antogs. Frågeställningarna berörde de intervjuades känslomässiga och tankemässiga upplevelse av Kreativitet, en kartläggning av de förutsättningar och begränsningar respondenterna uppfattade, samt deras syn på den kreativa processen.Resultatet i studien visade på en känslomässig dualism gällande skapandet, en upplevelse av plötslig helhet och ett flöde. Några tankemässiga teman togs upp av respondenterna gällande bland annat definitionen av begreppet Kreativitet, fokus, inspiration, drivkrafter, identitet och kontroll.

1 Nästa sida ->