Sök:

Sökresultat:

188 Uppsatser om Projektledning - Sida 2 av 13

Samspelet mellan projektledare och utvecklingsmetod - En litteraturstudie inom området mjukvaruutveckling

En stor del av mjukvaruutveckling sker idag i projektform och projektledaren spelar en viktig roll i ett projekt. Projektledaren har det största ansvaret för projektet och leder sitt utvecklingsteam mot målet för projektet. Inom området för mjukvaruutveckling har olika utvecklingsmetoder skapats för att hantera projekt och Projektledning. Inom området skiljer man generellt mellan traditionella och agila utvecklingsmetoder. De agila utvecklingsmetoderna introducerades för att eliminera brister hos de traditionella utvecklingsmetoderna.

Processer för hantering av luftfartyg eller komponenter efter händelse :  

Denna rapport beskriver processen som projektledare/bildkoordinator pa? fo?retaget The Chimney Pot genom hela processen inom postproduktion av en la?ngfilm. Rapporten a?r utfo?rd i kursen Praktiskt examensarbete inom programmet IT, medier och design pa? So?derto?rns ho?gskola under VT 2012. Rapporten beskriver olika faser inom Projektledning och hur man anva?nder modeller och verktyg fo?r planering, informationshantering, kommunikation och hur man tilla?mpar la?mpliga modeller fo?r olika projekt.

En analys av IT-stödets inverkan som framgångsfaktor vid projektledning

IT is a natural part of the work today when it comes to projects. There are many aspects that are wholly or partly dependent on IT support actions to proceed efficiently. Although there is still situations where IT is deselected as a tool. The factors that make it look like this is not always included in the calculation, which resulted in the failure that could have been remedied with the right tools to solve the problems. The project form which today is increasingly common with all major groups involved enables IT tools' impact also becomes an increasingly provided they are used properly.

Kunskapsöverföring i projektverksamheten skapar kunskapskapital för framtiden - En kvalitativ studie av två privata företag med verksamhet i västra Sverige

Denna rapport fokuseras omkring de tre ämnena Projektledning, kunskap ochförändringsledning. I en företagsvärld där allt mer av verksamheten består avprojektverksamhet har det upplevts som viktigt att skapa en bättre förståelse omkringdetta ämne.Avsikten med denna studie har varit att skapa en bättre förståelse för områdetProjektledning med fokus på ledning av IT-projekt. Det specifika syftet har varit att bidratill en ökad insikt om överföring av kunskap mellan IT-projekt i olika former. Studien ären kvalitativ studie och det empiriska materialet har inhämtats från ett Fordonsföretagoch ett Konsultföretag. Samtliga respondenter är verksamma i yrkesrollen somprojektledare.

Ombyggnad av miljonprogrammet : Information och riktlinjer vid projektledning

Underhållet av miljonprogrammet blir alltmer eftersatt för varje år som går. Få fastighetsägare har genomfört något underhåll alls sedan husen byggdes, vilket beror på dålig ekonomi och brist påkunskap. Renoveringstakten måste tredubblas från nuvarande takt för att få möjlighet att renovera alla lägenheter.Syftet med denna studie är att informera projektledare inom denna typ av projekt vilka möjligheter som finns vid ombyggnad av miljonprogrammet. Kunden vet själv ofta inte vilka möjligheter somfinns, vilket gör det viktigt att den konsulterande projektledaren informerar om dessa möjligheter, vilket kan göra att ombyggnadsprojektet når sin fulla potential.Med hjälp av kompetent Projektledning kan fastighetsägare avvärja både kunskapsbristen och förebygga den dåliga ekonomin. Detta kan göras med energieffektiva lösningar som ger lägreenergianvändning och billigare driftskostnader.

Personlig motivation i agil projektledning : En fallstudie på Kambi Sports Solutions AB

Syftet med studien är att undersöka huruvida det är mer eller mindre motiverande för anställda inom mjukvaruindustrin att jobba enligt agila utvecklingsmetoder än enligt traditionella utvecklingsmetoder.Undersökningen har gjorts med teoretisk utgångspunkt från motivationsskapande variabler ur de kontemporära motivationsteorierna Self Determination Theory samt Job Characteristic model.Som en ansats till att besvara frågeställningen har en kvalitativ fallstudie genomförts på företaget Kambi Sport Solutions AB. Kambi Sport Solutions AB har under de senaste åren genomfört en organisationsförändring där traditionella Projektledningsmetoder ersatts av agila Projektledningsmetoder.Studiens empiri visar med stöd ur motivationsteori att övergången till agila metoder signifikant påverkat individens motivation positivt. Framförallt som en följd av en högre grad av självbestämmande, kunskapsvariation, identitet i och betydelse av arbetsuppgiften, autonomi samt feedback.  .

Effektiv projektledning med standardverktyg, Går det? : MBA-uppsats med inriktning elektroniska affärer

AimThis paper has come about because of the author's own experience as a project manager at FMV. In various projects, I have wondered if there is a link between the programs and processes that I have to use in my daily work. Are these programs effective for managing projects and follow-up.MethodIn order to examine whether it is efficiently using standard software, I have asked a number of projects manager at FMV to respond to a questionnaire, the method is qualitative.AbstractEfficient project management will require a set of tools for planning, monitoring and evaluating. Often there is a demand for a comprehensive range of enterprise software applications and business solutions combined to one business solution. A relevant question is if it is possible to use standard software, i.e.

Med projektledaren i rampljuset - En empirisk studie av ett teaterprojekt

Syftet med uppsatsen är att belysa Projektledning i uppsättningar inom teaterbranschen ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi avser att skapa medvetenhet om projektledarens roll och arbetsuppgifter för att bättre förstå de utmaningar som kan uppkomma i det vardagliga arbetet. Detta för att skapa effektivitet och därmed en mer produktiv organisation. Uppsatsen har utgått från en induktiv metod och därmed inletts med insamling av empiri i form av intervjuer och en enkätundersökning. Sex kvalitativa intervjuer har gjorts med nyckelpersoner i High School Musical-projektet.

Hållbar projektledning: Integrering av hållbarhet i samhällsbyggnadsprojekt inom Faveo projektledning AB

Hållbar utveckling är ett brett begrepp där medvetenheten hos både privatpersoner och företag idag ökar angående ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Samhällsbyggnadsprojekt har en stor påverkan på samhälle och miljö eftersom de kräver omfattande resurser och byggs för ett långsiktigt tidsperspektiv. Det är viktigt att projektledare agerar för att få ett mer hållbart projektresultat och även tänker på möjligheten för utbytbar teknik inför framtiden. Syftet med denna studie var att hitta en metodik för att integrera hållbarhet i samhällsbyggnadsprojekt så att projektledare kan arbeta med detta på ett systematiskt och standardiserat sätt. Faveo Projektledning AB (Faveo) är ett konsultföretag som bland annat erbjuder tjänster inom Projektledning för samhällsbyggnadsprojekt.

Interna förändringsprojekt inom den offentliga sektorn : en explorativ fallstudie utifrån projektbeställarens perspektiv

Det allmänna trycket på förändringar ökar ständigt, liksom organisationers behov av att hantera och genomföra dessa. Samtidigt är förändringsprojekt komplexa och har en hög misslyckandegrad. Interna förändringsprojekt kan involvera både Projektledning och förändringsledning. Skillnaden mellan dessa kan enklast beskrivas som att Projektledningens fokus ligger på den tekniska lösningen medan förändringsledningen riktar energin mot att skapa förståelse och acceptans hos projektets berörda individer. Under det senaste decenniet har forskning riktat fokus mot interna förändringsprojekt och behov av kompetenser hos projektledaren.

Lean i arbetsprocessen för projekledning

This report presents the results of a thesis in which the department PL Hus at Grontmij AB isstudied. The study has been done in order to locate problem areas in order to streamline andimprove the quality of working. The study was done by an engineering student from theDepartment of Industrial Management at KTH on behalf of Grontmij AB. The project extendedover a period of 20 weeks during spring 2011.In addition to the Department itself has two project managers in two different projects beenfollowed. The method used has been participant observation and was used to be able to comeclose to reality and thus find problem areas where there are opportunities for development.Validation was made through comments and opinions from workers at Grontmij AB, afterreading the reports analysis.Based on a system and holistic approach has parallels been drawn to the production systems suchas TPS (Toyota Production System) and lean production.

Projektledningssystem : En studie om industridesignfo?retag med avseende pa? projektledning

Bakgrund: Idag kan vi se att allt fler fo?retag har blivit projektbaserade och det har blivit en vanlig arbetsform. Vi ser och ho?r om ?projekt? o?verallt. Att skapa tillfa?lliga projektorganisationer fo?r att effektivt lo?sa olika problem a?r ett arbetssa?tt som sprider sig inom alla typer av verksamheter och branscher.

Projektledning i virtuella teams - Förtroende, gemensam förståelse och groupwares

Virtual teams are teams where team members don?t sit and work in the same place, they canwork in different countries, cities and buildings. It?s not the distance between team members that defines a virtual team, it's the extent to which the team is dependent on information technology to communicate and carry out a task. Virtual teams is becoming more common in organizations, to use virtual teams organizations can reduced time and travel costs and create a larger knowledgebase.A project manager for virtual teams faces many challenges, they have to build trust with and among team members they rarely or never meet, create a common understanding of project objectives and manage the challenges that culture and information technology creates.

Projektledarens utmaningar vid systemutvecklingsprojekt

I dagsläget talas det mycket om att informationsteknologiprojekt (IT-projekt) läggs ner, vilketgör denna rapport relevant. Syftet med rapporten är att ge företag som arbetar med systemutvecklingsprojekt(SU-projekt) en ökad förståelse över hur projektledaren kan arbeta med deutmaningar som denne stöter på, för att på så sätt kunna uppnå ett framgångsrikt projekt. Rapportensfokus ligger på Projektledning och SU-projekt där vi valt att utgå ifrån projektledarensperspektiv. Rapporten riktar sig till projektledare, studenter, föreläsare samt till de företagsom arbetar i projektform.Vid genomförandet har vi först arbetat fram ett teoriavsnitt för att ha som utgångspunkt vidden empiriska undersökningen. Rapporten utgår från en kvalitativ metod då det i denna forskningär viktigt att ha en närhet till studieobjekten.

Agil systemutveckling ? en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Den här uppsatsen handlar om Projektledning av projekt som tar stöd av agila systemutvecklingsmetoder. Från början skapades de agila metoderna, av utvecklarna själva, som ett svar på de traditionella metodernas rigiditet och, i deras mening, övertro på en dokumenterad process. Ordet ?agil? betyder lättrörlig och kärnan i de agila metoderna är att göra utvecklingen mer flexibel och lättare att manövrera. Det finns andra värderingar som är grundläggande i agil systemutveckling som påverkar projektledaren och dennes arbete för ett agilt projekt.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->